PageView Facebook
date_range 27/10/2023 visibility 53431 views
bookmark HR Knowledge
ลาป่วยกี่วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ นายจ้างหักเงินได้ไหม? - blog image preview
Blog >ลาป่วยกี่วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ นายจ้างหักเงินได้ไหม?

ลาป่วยเป็นสิทธิพื้นฐานของพนักงานทุกคน แต่ก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลาป่วยมากมายทั้งลาป่วยกี่วันต้องมีใบรับรองแพทย์ และนายจ้างสามารถหักเงินได้ไหม บทความนี้มีคำตอบ


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


สิทธิ “ลาป่วย” ตามกฎหมายแรงงาน


สิทธิ "ลาป่วย" คือสิทธิที่ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างในการลาหยุดงานเพื่อทำการรักษาตัวเมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุที่ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ โดยสิทธิ "ลาป่วย" มักเป็นสิทธิพื้นฐานของความคุ้มครองของลูกจ้างในด้านสุขภาพและการทำงาน

 

ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ลูกจ้างสามารถลาป่วยได้ตามระยะเวลาเท่าที่ป่วยจริงได้ โดยที่จะไม่ถูกหักเงินเป็นเวลา 30 วันทำงานต่อ 1 ปี โดยไม่ว่าจะลูกจ้างมีระยะเวลาทำงานมากน้อยเพียงใด หรือเป็นลูกจ้างประเภทใด ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง รายวัน รายเดือน หรือลูกจ้างทดลองงาน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานอย่างเท่าเทียมกัน


ลาป่วยกี่วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ชี้แจง “ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา32 กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง ซึ่งการลาป่วยตั้งแต่ 3 วันทำงานขึ้นไป กฎหมายกำหนดให้นายจ้าง "อาจ" ให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง หรือของสถานพยาบาลของทางราชการ ซึ่งกฎหมายมิได้มีบทบังคับว่าลูกจ้าง "ต้อง" แสดงใบรับรองแพทย์ทุกครั้งที่ลาป่วยเสมอไป เนื่องจากลูกจ้างบางรายอาจไม่ได้รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาล แต่อาจรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัย หรือซื้อยามารับประทานเองก็ได้ จึงไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อนายจ้าง ซึ่งลูกจ้างสามารถชี้แจงให้นายจ้างทราบถึงการลาป่วยดังกล่าวได้”


พนักงานลาป่วยนายจ้างหักเงินได้ไหม?


กรณีที่พนักงานใช้สิทธิลาป่วยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 57 ได้บัญญัติไว้ว่า “ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันลาป่วย เท่ากับค่าจ้างในวันทำงานปกติตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ภายใน 1 ปี จะต้องไม่เกิน 30 วันทำงาน” ดังนั้นหากลูกจ้างหรือพนักงานใช้สิทธิลาป่วยไม่เกิน 30วันทำงานต่อ 1 ปี นายจ้างไม่สามารถไม่จ่ายเงินพนักงานได้

 


แล้วถ้าเป็นกรณีที่พนักงานลาป่วยเกิน 30 วันทำงานล่ะ? กรณีที่พนักงานหรือลูกจ้างลาป่วยเกินกว่า 30 วันทำงานต่อ 1 ปี ซึ่งเกินสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด นายจ้างสามารถไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างหรือพนักงานในวันที่ลาป่วยเกิน 30 วันทำงานได้


สรุปลาป่วยกี่วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ นายจ้างหักเงินได้ไหม

จากที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่ากฎหมายไม่ได้บังคับว่าพนักงานหรือลูกจ้างต้องแสดงใบรับรองแพทย์ทุกครั้งที่ลาป่วย ซึ่งหากลูกจ้างลาป่วยไม่ถึง 3 วัน อาจมีหรือไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อนายจ้างก็ได้ และหากลูกจ้างลาป่วยไม่เกิน 30 วัน/ปี นายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างในวันที่ป่วยให้กับพนักงาน


ที่มา: กรมสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงาน

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้