PageView Facebook
date_range 12/05/2022 visibility 3870 views
bookmark Use Case
ตรวจสอบโควต้าวันลางานง่ายๆ ด้วยระบบลางานออนไลน์ - blog image preview
Blog >ตรวจสอบโควต้าวันลางานง่ายๆ ด้วยระบบลางานออนไลน์

การลางานแต่ละครั้งพนักงานต้องคอยตรวจสอบโควต้าวันลาที่เหลือของตนเอง โปรแกรม HR จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถตรวจสอบโควต้าวันลาได้สะดวก รวดเร็วและแม่นยำ


เหตุผลที่ต้องตรวจสอบโควต้าวันลางาน

ในแต่ละองค์กรจะมีเรื่องโควต้าการลาให้กับพนักงาน ซึ่งการลามีอยู่หลากหลายประเภท เช่น การลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาบวช ลาเกณฑ์ทหารและการลาอื่นๆ อีกกว่า 20 ประเภท และแต่ละองค์กรจะมีการกำหนดโควต้าของแต่ละประเภทการลาที่แตกต่างกัน แต่ในระยะเวลา 1 ปี นั้น พนักงานอาจสับสนได้ว่าตนเองใช้วันลาไปแล้วกี่วัน เหลืออีกกี่วัน หากองค์กรไม่มีโปรแกรม HR ช่วยจัดการระบบการลางานที่สามารถดูรายละเอียดและลางานออนไลน์ได้ พนักงานจะต้องไปตรวจสอบกับฝ่าย HR ก่อนเสมอ


ตัวอย่างเช่น

บริษัท ABC กำหนดให้โควต้าการลาของพนักงานดังนี้

 • ลากิจได้รับค่าจ้าง 3 วัน (พนักงานที่ทำงานครบ 3 เดือน)
 • ลาป่วย 30 วัน (3 วันติดต่อกันต้องมีใบรับรองแพทย์)
 • ลาพักผ่อนประจำปี 6 วัน (พนักงานที่ทำงานครบ 1 ปีและต้องลาล่วงหน้า 1 เดือน)
 • ลาคลอด 45 วัน

นาย.ก : ยื่นเอกสารลาพักผ่อนประจำปีกับเจ้าของกิจการ โดยไม่ได้ตรวจสอบโควต้าการลาก่อน เพราะคิดว่าจำได้และเร่งด่วน

เจ้าของกิจการ : สอบถามนาย.ก เรียบร้อยแล้วก็อนุมัติการลา

นาย.ก : นำเอกสารไปให้ที่ฝ่าย HR เก็บเข้าแฟ้ม

HR : ถึงเวลาสิ้นเดือนพบว่านาย.ก ลาพักผ่อนประจำปีเกินไป 2 วัน ทำให้มีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นตามมา

จากตัวอย่างดังกล่าวเจ้าของกิจการและ HR ไม่ทราบว่านาย.ก ยังไม่ได้ตรวจสอบโควต้าวันลาจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

ดังนั้น การตรวจสอบโควต้าวันลาด้วยโปรแกรม HR ล่วงหน้าเป็นการวางแผนการลาให้กับพนักงานเพื่อไม่ให้ใช้สิทธิ์วันลาผิดพลาดหรือลาผิดเงื่อนไขหรือระเบียบของทางองค์กร หากพนักงานลดความผิดพลาดได้ ก็ลดภาระงานของ HR และลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาได้เช่นกัน


ประเภทวันลาตามกฏหมายมีอะไรบ้าง

โควต้าวันลางานในโปรแกรม HR นั้น ทุกองค์กรสามารถกำหนดโควต้าการลาได้ตามนโยบายขององค์กรแต่ขั้นต่ำก็ต้องอยู่ในเกณฑ์สิทธิ์วันลาตามกฎหมาย ซึ่งการลาแต่ละประเภทที่เราใช้บ่อยในพระราชบัญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 กำหนดการลาขั้นต่ำไว้ดังนี้

 • ลาป่วย ได้ตามจริง โดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วัน และหากลาติดต่อกัน 3 วันขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์
 • ลากิจ ลาโดยมีเหตุธุระจำเป็นได้ไม่น้อยกว่า 3 วันต่อปี โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างตามปกติไม่เกิน 3 วันต่อปี
 • ลาพักผ่อนประจำปี ไม่น้อยกว่าปีละ 6 วัน ให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานมาเกิน 1 ปี สามารถยกหรือเลื่อนไปสะสมในปีอื่นได้
 • ลาคลอด และลาตรวจครรภ์ก่อนคลอดได้รวม 98 วัน โดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 45 วัน


การใช้โปรแกรม HR ในการตรวจสอบโควต้าลางานนั้นดีอย่างไร

การลางานนั้นมีความซับซ้อนตามขนาดขององค์กร หากไม่มีระบบการจัดการที่ดีแล้ว มีโอกาสเกิดความผิดพลาดในระดับที่สร้างความรำคาญใจไปจนถึงความเสียหายในองค์กรได้ ดังนั้นการใช้โปรแกรม HR ตรวจสอบโควต้าวันลานั้นมีข้อดีดั้งนี้


1. ลดภาระงานให้ HR

งานของฝ่ายบุคคลนั้นรวมถึงการจัดการเรื่องการลางานของพนักงานด้วย หากไม่มีโปรแกรม HR คอยช่วยจัดระบบการจัดการแล้วจะกลายเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากขึ้น เพราะต้องมานั่งตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆ ทีละคน ซึ่งเป็นงานละเอียดอ่อนและมีโอกาสผิดพลาดเกิดขึ้นได้ หากมีโปรแกรม HR พนักงานจะสามารถเข้าไปเช็คโควต้าการลาได้เองตลอดเวลา สามารถวางแผนการลาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ไม่ต้องคอยถาม HR ในทุกๆ รอบ รวมถึงสามารถลางานออนไลน์ผ่านแอพลางานออนไลน์ได้อย่างสะดวก รวดเร็วอีกด้วย


2. ลดต้นทุน

จากปัญหาในข้อแรกนั้น หากองค์กรไม่มีระบบจากโปรแกรม HR เข้ามาจัดการแล้ว องค์กรอาจต้องเพิ่มจำนวน HR เพื่อมาคอยแก้ไขและตรวจสอบโควต้าการลา หรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการลางาน ดังนั้น การใช้โปรแกรมHR จึงช่วยลดต้นทุนในส่วนนี้ได้


3. พนักงานมีความสุข

พนักงานที่ปฏิบัติงานกันอย่างเต็มที่นั้น ย่อมอยากได้รับการพักผ่อนให้เต็มที่ด้วยการลาพักผ่อนหรือลาไปทำภารกิจต่างๆ ที่จำเป็น แต่หากว่าระบบการลาขององค์กรนั้น มีความยุ่งยาก ล่าช้าและลำบากใจ เช่น อยากจะลาพักผ่อนแต่ละทีต้องถามฝ่าย HR และต้องคอยตอบคำถามมากมาย พร้อมคำชี้แจงต่างๆ กว่าจะอนุมัติ เหตุนี้อาจทำให้พนักงานรู้สึกไม่อยากลาและไม่ได้พักผ่อนอย่างสบายใจ แต่หากว่าพนักงานสามารถตรวจสอบโควต้าวันลาได้เองผ่านโปรแกรม HR วางแผนการพักผ่อนอย่างสบายใจ พร้อมกับยื่นการลางานผ่านระบบโดยไม่ต้องคอยตอบคำถามต่างๆ นั้น พนักงานในองค์กรจะได้พักผ่อนอย่างสบายใจและมีความสุข และกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


สรุปการตรวจสอบโควต้าวันลาด้วยโปรแกรม HR สำคัญต่อองค์กรอย่างไร

การจัดการเรื่องการลางานนั้น เหมือนจะเป็นส่วนเล็กๆของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ขององค์กร แต่ที่จริงแล้วหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น แค่การตรวจสอบโควต้าวันลาก็มีผลกระทบเกี่ยวเนื่องไปถึงองค์กรได้

การใช้โปรแกรม HR HumanSoft สามารถจัดการระบบการลางานแบบอัตโนมัติ โดย

 • มีฟังก์ชั่นให้พนักงานตรวจสอบโควต้าวันลาได้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้องและแม่นยำ
 • หากวันลาเกินแล้วพนักงานจะไม่สามารถยื่นวันลาได้
 • สามารถตรวจสอบการลางานที่ต้องขอล่วงหน้าอัตโนมัติทันที
 • สามารถแบ่งโควต้าการลาได้ตามฐานอายุการทำงานของพนักงานได้
 • เพิ่มประเภทการลาได้มากกว่า 20 รายการ
 • หากวันลามีการเปลี่ยนแปลงสามารถกดอัพเดทโควต้าวันลาที่เหลืออยู่ได้อัตโนมัติ

ดังนั้นโปรแกรม HR HumanSoft จึงลดภาระงานให้กับ HR ลดต้นทุนให้กับองค์กรและทำให้พนักงานปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้