PageView Facebook
date_range 23/06/2022 visibility 2074 views
bookmark HR Knowledge
วางแผนการฝึกอบรมให้พนักงาน ด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคล - blog image preview
Blog >วางแผนการฝึกอบรมให้พนักงาน ด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคล

หลายองค์กรจัดฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ การสร้างแผนการจัดฝึกอบรมผ่านโปรแกรมบริหารงานบุคคลช่วยให้ HR ดูข้อมูลพร้อมติดตามการฝึกอบรมได้อย่างสะดวก


วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมพนักงานในองค์กร

การทำงานในยุคนี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์ความรู้หลายอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน ตลอดจนการแข่งขันของบริษัทต่าง ๆ ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ฉะนั้นการฝึกอบรมในแต่ละองค์กรต่างก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานไปด้วยเช่นกัน ซึ่งการฝึกอบรมนั้นมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

• เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพนักงาน ทั้งองค์ความรู้พื้นฐานไปจนถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพบุคคล

• ปรับระบบการทำงานขององค์กรให้มีทิศทางเดียวกัน

• เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถแข่งขันกับคนอื่น ๆ หรือบริษัทคู่แข่งได้

• เพิ่มศักยภาพขององค์กรให้สูงขึ้น

• ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่พนักงาน

• เพื่อต้องการลดต้นทุนในการประกอบการให้มากที่สุด ด้วยวิธีเพิ่มศักยภาพการทำงานให้ดีที่สุด

โดยการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานอย่างหนึ่งคือการนำโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft เข้ามาช่วยในการวางแผนการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้พนักงานในองค์กร จะทำให้องค์กรบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ขั้นตอนการสร้างแผนการฝึกอบรม

ฟังก์ชั่นสร้างการฝึกอบรมเพื่อวางแผนการฝึกอบรมออนไลน์ จากโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft นั้นสามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

1. ขั้นตอนสร้างการฝึกอบรม

ฟังก์ชั่นฝึกอบรม โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft นั้น HR สามารถเข้าไปสร้างโดยมีขั้นตอนตามลำดับดังนี้

• คลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูล

• ตั้งวันที่การฝึกอบรมตั้งแต่เริ่ม-จบ

• ตั้งชื่อการฝึกอบรม

• เพิ่มสถานที่จัดฝึกอบรม

• สามารถใส่ราคาต่อตัว และชั่วโมงการฝึกอบรมได้

• เพิ่มชื่อวิทยากร ได้ถึง 5 คน

• จากนั้นเลือกพนักงานที่จะให้เข้าร่วมการฝึกอบรม

เมื่อ HR สร้างข้อมูลการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว ระบบสามารถกดสร้างแบบฟอร์มสำหรับใช้ในการเช็คชื่อหรือดูข้อมูลของการฝึกอบรม โดยสามารถ Export File เป็น PDF หรือ Excel แล้วนำไปใช้งานต่อได้อย่างสะดวกได้เลย


และในส่วนของพนักงานนั้น สามารถดูการฝึกอบรมของตนเองผ่านทางโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft หรือผ่านแอพพลิเคชั่น HumanSoft ได้เลย2. ขั้นติดตามการฝึกอบรม

หลังจากมีการสร้างข้อมูลการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว HR หรือเจ้าของกิจการสามารถเข้าไปตรวจสอบดูรายละเอียด แก้ไข ลบหรือเช็คสถานะของการฝึกอบรมได้ตลอดเวลาใน โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft โดยมีสีแสดงสถานะของการฝึกอบรมเพื่อแจ้งสถานะดังนี้

• สีส้ม อยู่ระหว่างการฝึกอบรมหรือการอบรมยังไม่เสร็จสิ้น

• สีเขียว สถานะการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว3. สิ้นสุดการฝึกอบรม

เมื่อการฝึกอบรมเสร็จสิ้น HR สามารถกดปุ่ม Finish เพื่อสิ้นสุดการฝึกอบรมจากโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft ได้เลย โดยข้อมูลการฝึกอบรมนั้นจะถูกเพิ่มในฐานข้อมูลของพนักงานที่เข้าร่วมการฝึกอบรมอัตโนมัติ ซึ่งสามารถนำข้อมูลนี้ไปประกอบการประเมินพนักงาน หรือนำไปเป็นตัวชี้วัดสำหรับการประเมิน KPI ขององค์กรได้เลยสร้างแผนการฝึกอบรมพนักงานด้วยโปรแกรมบริหารงานบุคคล ดีอย่างไร

หลายองค์กรได้หันมาให้ความสนใจการฝึกอบรมเพิ่มทักษะใหม่ ๆ ให้กับพนักงาน เพื่อปรับรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft เป็นหนึ่งในรูปแบบสำหรับการปรับเปลี่ยนนั้น โดยฟังก์ชั่นสำหรับการฝึกอบรมในโปรแกรมนั้นมีข้อดีมากมาย ดังเช่น

1. ใช้งานง่าย สะดวก

หนึ่งในประโยชน์ที่สำคัญสำหรับโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft นั้นคือ การมีโปรแกรมหรือแอพพลิเคชันที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน เพราะจะทำให้พนักงานไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลาไปกับความซับซ้อนของโปรแกรม ทำให้เกิดความสะดวกต่อการทำงานตามมาด้วย ฟังก์ชั่นการฝึกอบรมพนักงานของโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft เป็นฟังก์ชั่นที่จัดการง่าย ไม่ซับซ้อน เหมาะสำหรับใช้ในการบริหารการจัดฝึกอบรมในองค์กรเป็นอย่างยิ่ง


2. ลดขั้นตอนการทำงาน

การบริหารการจัดฝึกอบรมนั้น ดูผ่าน ๆ เหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยาก แต่ที่จริงแล้วการฝึกอบรมนั้นมีรายละเอียดหลาย ๆ ขั้นตอนให้จัดการมากมาย และในยุคที่องค์กรต้องการให้พนักงานมีทักษะหลากหลายพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การฝึกอบรมเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับพนักงานจึงเป็นเรื่องที่ HR ต้องเร่งทำในปัจจุบัน ฟังก์ชั่นฝึกอบรมใน โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft นั้นสามารถสร้างการฝึกอบรม แก้ไขข้อมูล เช็คข้อมูล และดูสถานะออนไลน์ได้ทุกการฝึกอบรมในขั้นตอนเดียว ไม่ต้องเปิดเอกสารให้ยุ่งยาก อีกทั้งยังสามารถลดการทำงานซ้ำซ้อนด้วยระบบเพิ่มข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานแต่ละคนไปใว้ในฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติอีกด้วย3. ลดความผิดพลาด

เมื่อฟังก์ชั่นฝึกอบรม จากโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft มีระบบเพิ่มข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงานอัตโนมัติ และสามารถลดขั้นตอนการในการสร้าง แก้ไขและเช็คข้อมูลการฝึกอบรมพนักงานได้แล้ว แน่นอนว่าจะต้องลดความผิดพลาดในการจัดการฝึกอบรมได้อีกด้วยเพราะไม่ต้องมีการแก้เอกสารให้ยุ่งยาก ไม่ต้องมีการกรอกข้อมูลใหม่ซ้ำซ้อนหลายครั้ง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดตามมาได้


สรุปการวางแผนฝึกอบรมในโปรแกรมบริหารงานบุคคลสำคัญต่อองค์กรอย่างไร

การทำงานในยุคนี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์ความรู้หลายอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน ตลอดจนการแข่งขันกับองค์กรต่าง ๆ ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ การฝึกอบรมพนักงานในองค์กรจึงเป็นเรื่องที่ HR ต้องรีบจัดการ ซึ่งฟังก์ชั่นการฝึกอบรมในโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft นั้น ช่วยให้การวางแผนฝึกอบรมเป็นเรื่องที่สะดวก สามารถฝึกอบรมพนักงานได้มากขึ้นและองค์กรจะมีพนักงานที่มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นการวางแผนฝึกอบรมในโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft จึงสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้