PageView Facebook
date_range 22/12/2023 visibility 3267 views
bookmark HR Knowledge
สรรหาบุคลากรคืออะไร ทำไม HR ควรให้ความสำคัญ - blog image preview
Blog >สรรหาบุคลากรคืออะไร ทำไม HR ควรให้ความสำคัญ

การสรรหาบุคลากรเป็นขั้นตอนสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร และ HR มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำในกระบวนการนี้เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


สรรหาบุคลากร คืออะไร?การสรรหาบุคลากร (Recruitment) คือ กระบวนการสำคัญที่องค์กรใช้เพื่อหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ว่าง หรือตำแหน่งงานที่ต้องการเติบโตพัฒนา ซึ่งการสรรหาบุคลากรเรียกได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากในการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งและสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร

 

การสรรหาบุคลากรที่ดีและมีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรได้รับบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะทำให้บุคลากรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี


ทำไม HR ควรให้ความสำคัญในการสรรหาบุคลากร


การสรรหาบุคลากรเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในองค์กรเพราะมีผลต่อประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจและความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว โดยสาเหตุที่ HR ควรให้ความสำคัญในการสรรหาบุคลากรมีดังนี้

 


เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการและเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้

 

ขยายธุรกิจ

องค์กรที่ต้องการขยายธุรกิจจำเป็นต้องสรรหาบุคลากรเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ ตลอดจนหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มเติม

 

ทดแทนบุคลากรจากตำแหน่งงานเดิมที่ว่าง

HR หรือองค์กรจำเป็นต้องสรรหาบุคลากรใหม่เพื่อทดแทนบุคลากรที่ลาออก เกษียณอายุ หรือแม้กระทั่งบุคลากรได้รับการเลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย

 

ปรับโครงสร้างองค์กร

องค์กรที่จำเป็นต้องปรับโครงสร้างองค์กรจำเป็นต้องสรรหาบุคลากรใหม่ที่มีความเหมาะสมกับโครงสร้างใหม่

 

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

บุคลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรจะช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและเป็นที่ดึงดูดต่อพนักงานและลูกค้า

 

เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใหม่ ๆ จะช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันกับองค์กรอื่น ๆ ในตลาดแรงงานได้


สรุปสรรหาบุคลากรคืออะไร ทำไม HR ควรให้ความสำคัญ


การสรรหาบุคลากรมีความสำคัญเพราะเป็นขั้นตอนสำคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพและความสำเร็จขององค์กรในระยะยาว ดังนั้น HR ควรให้ความสำคัญในการสรรหาบุคลากร เนื่องจากบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับความต้องการขององค์กรจะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้