PageView Facebook
date_range 09/01/2024 visibility 6192 views
bookmark HR Knowledge
work permit คืออะไร สำคัญกับ HR อย่างไร - blog image preview
Blog >work permit คืออะไร สำคัญกับ HR อย่างไร

work permit ถือเป็นเอกสารสำคัญสำหรับชาวต่างชาติที่จะเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทย จะมีเงื่อนไข ลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


รู้จักกับ work permitwork permit คือ ใบอนุญาตทำงานหรือใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ เป็นเอกสารสำคัญเมื่อต้องเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เพื่อทำธุรกิจ กิจการ หรือแม้แต่การเป็นลูกจ้างตามระยะเวลาที่กำหนด โดยนายจ้างในแต่ละประเทศจะเป็นผู้ดำเนินการขอให้ ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงแรงงานของประเทศนั้น ๆ และเมื่อหมดอายุก็จะต้องต่อใหม่ทันที ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกจ้างเปลี่ยนที่ทำงานหรือเปลี่ยนนายจ้างก็ต้องดำเนินการขอใหม่ หากชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อทำงาน แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย มีโทษตั้งแต่ปรับ จำคุก หรือ ทั้งจำทั้งปรับ


การยื่นคำขอรับใบ work permitการยื่นคำขอรับใบ work permit สามารถทำได้ง่าย ๆ โดยแบบคำขออนุญาตทำงาน สามารถดาวน์โหลดได้ที่กรมการจัดหางาน โดยการขอใบอนุญาตทำงาน  work permit  นายจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ และต้องได้รับอนุมัติจากกระทรวงแรงงานให้สามารถรับลูกจ้างต่างชาติเข้ามาทำงานได้ รวมถึงทำการต่ออายุ เมื่อใบอนุญาตทำงานหมดอายุ และถ้าหากลูกจ้างชาวต่างชาติมีการเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่  นายจ้างคนใหม่ก็จะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอใบอนุญาตทำงาน  work permit ให้ใหม่นั่นเอง

 

สำหรับชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย จำเป็นต้องขอ Work Permit โดยสามารถยื่นขอใบอนุญาตได้ 3 กรณี ดังนี้

 

1. กรณีที่ไม่เคยมี Work Permit มาก่อน สามารถยื่นขอได้ที่กรมการจัดหางาน

2. กรณีที่มีใบอนุญาตแต่หมดอายุไปแล้ว สามารถทำใหม่ได้ที่กรมการจัดหางาน

3. กรณีมีใบอนุญาตทำงานอยู่แล้ว แต่ใกล้หมดอายุ คุณสามารถดำเนินการต่ออายุ ก่อนหมดอายุ 30 วัน


การต่ออายุ work permitใบอนุญาตทำงาน  work permit จะได้รับการพิจารณาครั้งละไม่เกิน 1 ปี และจะต้องดำเนินการยื่นเรื่องเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนที่จะหมดอายุ 30 วัน ซึ่งในระหว่างที่ยื่นเรื่องไปแล้วก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติจนกว่าที่นายทะเบียนจะมีการแจ้งผลการพิจารณาออกมา โดยส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณ 3-7 วันทำการ  แต่ถ้าหากว่ายื่นไปแล้วไม่ผ่านการพิจารณา หรือยื่นอุทธรณ์ไปแล้วก็ยังไม่ผ่านการพิจารณา และหากนายจ้างยังคงให้ทำงานต่อไปก็จะมีความผิดโดยจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นถ้าหากยังต้องการทำงานอยู่ต่อไปก็ไม่ควรปล่อยให้ work permit หมดอายุ


คุณสมบัติของชาวต่างชาติที่จะขอ work permitคุณสมบัติของชาวต่างชาติที่จะขอ work permit มีอะไรบ้างนั้น ไปดูกันเลย


  • ต้องมี Non-Immigrant Visa “B”
  • มีความสามารถในการทำงานตามที่ได้ขออนุญาต
  • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะสุดท้าย โรคเท้าช้างในระยะอาการอันเป็นที่รังเกียจต่อสังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และ โรคซิฟิลิสในระยะที่ 3
  • ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือ กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

สิ่งที่ HR ควรรู้เกี่ยวกับ Work PermitHR มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการจัดการใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ดังนั้น HR ควรมีความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไข และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


กฎหมายแรงงานและการออก Work Permit

HR ควรทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการออก Work Permit ในท้องถิ่นที่บริษัทดำเนินการ ทราบถึงขั้นตอนและเอกสารที่ต้องการสำหรับการขอ Work Permit

 

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

HR ควรทราบถึงเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ต้องการสำหรับการขอ Work Permit ในแต่ละประเทศ ทราบถึงกฎระเบียบที่กำหนดไว้เพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิที่สมควร

 

กระบวนการขอ Work Permit

HR ต้องเข้าใจกระบวนการที่ต้องปฏิบัติในการขอ Work Permit รวมถึงเอกสารที่ต้องเตรียมและหน่วยงานที่ต้องติดต่อ เพื่อให้กระบวนการทำ Work Permit เป็นไปได้อย่างราบรื่น

 

การติดตามและบันทึกข้อมูล

HR สามารถติดตามและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ Work Permit เพื่อให้มีการจัดการและบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ


สรุป work permit สำคัญอย่างไร


การทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายนั้น สิ่งสำคัญที่ต้องมีนอกเหนือจากวีซ่า Non-B คือใบอนุญาตทำงาน work permit ซึ่งสองสิ่งนี้ จะใช้ควบคู่กันไปและจะต้องมีการต่ออายุอยู่เป็นประจำ ซึ่งการขอ work permit ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ ดังนั้น HR จึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลกระบวนการนี้ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบที่กำหนดไว้เพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิที่สมควร


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้