PageView Facebook
HumanSoft แจ้งปรับเปลี่ยนราคาใหม่ Professional Package - broadcast image preview โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
HumanSoft แจ้งปรับเปลี่ยนราคาใหม่ Professional Package
date_range2024-03-04
alarm15:56:51

ขอแจ้งปรับราคา Professional Package


โดยการปรับราคาดังกล่าว

จะมีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

(แก้ไขจาก E-mail ก่อนหน้า ที่แจ้งว่าวันที่ 1 มีนาคม 2567)


ลูกค้าสามารถตรวจสอบราคาแต่และ Package จากหน้าเว็บไซต์ https://www.humansoft.co.th/th/price


*หากเป็นลูกค้าปัจจุบันของ HumanSoft กรุณาสอบถามรายละเอียดและราคาก่อนการต่ออายุ