PageView Facebook
date_range 31/08/2022 visibility 1341 views
bookmark Feature
สรุปภาพรวมองค์กรได้แบบ Real Time ด้วยโปรแกรม HR - blog image preview
Blog >สรุปภาพรวมองค์กรได้แบบ Real Time ด้วยโปรแกรม HR

โปรแกรม HR ยุคใหม่สามารถสรุปภาพรวมขององค์กรได้แบบ Real Time เช่น โปรแกรม HR HumanSoft ทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น


ภาพรวมองค์กรของโปรแกรม HR HumanSoft เป็นอย่างไร

การคิดแบบมองภาพใหญ่ (Big Picture Thinking) หรือที่เรียกว่า “การมองภาพรวม” นั้น คือทักษะการคิดที่ทำให้ผู้บริหารมองเห็นภาพรวมที่เป็นระบบ และมีส่วนประกอบที่เชื่อมโยงจากภาพใหญ่ที่สุดไปหาส่วนที่ย่อยที่สุด เจ้าของธุรกิจที่มีทักษะนี้จะโฟกัสไปยังเป้าหมายที่วางไว้และประสบความสำเร็จในที่สุด ซึ่งการมองภาพรวมนั้น ก็ต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกสรุปออกมาเป็นภาพรวม และการรับรู้ในรายละเอียดก็ต้องอาศัยข้อมูลที่มีความละเอียดและมีความถูกต้องด้วยเช่นกัน

โปรแกรม HR HumanSoft ที่ทั้งสามารถสรุปภาพรวมของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ในองค์กรได้แบบ Real Time และยังสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดได้แบบ Real Time อีกด้วย โดยภาพรวมองค์กรของโปรแกรม HR HumanSoft สามารถดูข้อมูลได้จากขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้


ขั้นตอนการดูข้อมูลสรุปภาพรวมองค์กรจากโปรแกรม HR HumanSoft1. เมนูภาพรวมองค์กร

เมนูภาพรวมองค์กรจากโปรแกรม HR HumanSoft นั้น มีทั้งการแสดงข้อมูลเฉลี่ยทั้งเดือนและทั้งปี และข้อมูลที่แบ่งตามประเภทต่าง ๆ โดยสามารถเลือกเดือนหรือปี หรือประเภทที่ต้องการดูข้อมูลได้เลย ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลพนักงานมาสาย พักเกิน กลับก่อน ลางาน โอที การลงเวลาไม่ครบคู่ การเบิกเงินล่วงหน้า มูลค่าสินทรัพย์ถือครอง ภาระหนี้สิน ข้อมูลการรับเข้า-ลาออก เรทเงินเดือนและจำนวนพนักงานแบ่งตามประเภทต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบได้แบบ Real Time สามารถให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารได้อย่างรวดเร็ว เพื่อการตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขปัญหาขององค์กรอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ2. รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรม HR HumanSoft นั้น นอกจากจะดูสรุปข้อมูลภาพรวมขององค์กรได้อย่างรวดเร็วแล้วนั้น ยังสามารถดูรายละเอียดของข้อมูลนั้นเพิ่มเติมได้อีกด้วย โดยสามารถค้นหาได้ทั้ง ชื่อองค์กร วันเดือนปีและประเภทของข้อมูลนั้น ๆ อย่างละเอียด ผู้บริหารจึงได้รับข้อมูลทั้งภาพรวมและอย่างละเอียดแบบ Real Time ทำให้การตรวจสอบข้อมูลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


ข้อดีของสรุปภาพรวมองค์กร จากโปรแกรม HR HumanSoft

ทุกองค์กรยุคใหม่นั้น ต้องอาศัยการมองภาพรวมสำหรับการบริหาร พร้อมกับเข้าถึงในรายละเอียดของงานอย่างเพียงพอที่จะควบคุมและติดตามงาน ปรับปรุงระบบการทำงานให้ดีขึ้น สอนงานและสามารถสร้างศรัทธาให้กับพนักงานได้ โดยโปรแกรม HR HumanSoft ที่สามารถดูสรุปข้อมูลภาพรวมและรายละเอียดได้แบบ Real Time นั้น ทำให้องค์กรได้ประโยชน์อย่างมากมาย ดังเช่น


• มองเห็นปัญหาได้ง่ายขึ้น

ในการบริหารองค์กรทุกองค์กรนั้น การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อมองหาปัญหาที่แท้จริงนั้นเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยข้อมูลมากมาย การมีข้อมูลสรุปภาพรวมในองค์กรจาก โปรแกรม HR HumanSoft นั้น เป็นข้อมูลสำคัญจะช่วยให้การวิเคราห์ข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น การมองเห็นปัญหาต่าง ๆ ในองค์กรจึงทำได้ง่ายมากขึ้นด้วยเช่นกัน


• จัดการปัญหาได้รวดเร็วมากขึ้น

การจัดการปัญหาต่าง ๆ ในองค์กรนั้น ต้องอาศัยการมองภาพรวมของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น ซึ่งปัจจัยเหล่านั้นล้วนเป็นเหตุหรือส่งผลกระทบต่อปัญหานั้นด้วย เมื่อ ข้อมูลจากโปรแกรม HR HumanSoft สามารถช่วยให้องค์กรสามารถมองเห็นปัญหาได้ง่ายขึ้น จะทำให้องค์กรวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้นด้วย ดังนั้นการหาวิธีจัดการแก้ไขปัญหาได้ก็จะมีความรวดเร็วมากขึ้นด้วย เช่นกัน


• กำหนดทิศทางขององค์กรได้ชัดเจนมากขึ้น

ในยุคที่ทุกธุรกิจมีการแข่งขันสูงแบบนี้ ความชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้คุณสามารถเอาชนะคู่แข่งได้เพราะการบริหารองค์กรให้ไปในทิศทางที่ถูกต้องนั้น ต้องอาศัยข้อมูลภาพรวมที่เชื่อถือได้ ซึ่งโปรแกรม HR HumanSoft ที่มีข้อมูลสรุปภาพรวมองค์กรให้แบบ Real Time นั้นทำให้องค์กรสามารถกำหนดทิศทางขององค์กร ให้ไปตามเป้าหมายได้อย่างชัดเจนมากขึ้นสรุปภาพรวมองค์กรได้แบบ Real Time จากโปรแกรม HR สำคัญอย่างไร

การมองภาพใหญ่ หรือมองภาพรวม ที่เป็นความสามารถหลักของผู้บริหารทุกคนนั้น ต่างก็ต้องอาศัยข้อมูลภาพรวมขององค์กรด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อ โปรแกรม HR HumanSoft สามารถสรุปข้อมูลภาพรวมขององค์กรได้แบบ Real Time ทำให้ HR สามารถประหยัดเวลาในการทำงานไปได้มาก อีกทั้งข้อมูลที่ได้ยังมีความถูกต้องมากที่สุดอีกด้วย โปรแกรม HR HumanSoft จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อ HR และทุก ๆ องค์กรที่ต้องใช้ข้อมูลภาพรวมในการบริหาร เพื่อให้องค์กรไปถึงเป้าหมายในทิศทางที่ถูกต้องและรวดเร็ว
โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้