PageView Facebook
date_range 03/01/2024 visibility 1528 views
bookmark HR Knowledge
HR ควรรู้ วิธีเติม passion ให้พนักงานด้วย Core Value - blog image preview
Blog >HR ควรรู้ วิธีเติม passion ให้พนักงานด้วย Core Value

Core Value เครื่องมือสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นระบบ HR จึงเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยสื่อสารและผลักดัน passion ของพนักงานให้สามารถปฏิบัติตามได้


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


Core Value คืออะไร?Core Value หรือ ค่านิยมองค์กร คือ กรอบความคิดหลักที่แสดงถึงความเชื่อและตัวตนขององค์กร สื่อถึงเป้าหมายหลักรวมถึงความต้องการขององค์กร กรอบความคิดนี้ถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้คนในองค์กรใช้ในการทำงานร่วมกัน และเป็นบรรทัดฐานในการกำหนดพฤติกรรมของบุคลากรภายในองค์กร


ความสำคัญของ Core ValueCore Value ช่วยให้องค์กรมีทิศทางในการทำงานอย่างมีเสถียรภาพ และมีความสำคัญต่อองค์กร ดังนี้


สร้างความโดดเด่นให้องค์กร

องค์กรที่มีค่านิยมหลักที่ชัดเจน จะทำให้เกิดความแตกต่างจากองค์กรอื่น ๆ เพราะมันจะให้องค์กรมีความเฉพาะตัว โดดเด่น ยากที่จะเลียนแบบ

 

สื่อสารตัวตนขององค์กร

ค่านิยมหลักขององค์กรเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าเห็นสิ่งที่องค์กรเป็นและสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญ ลูกค้าก็จะเข้าใจในองค์กรของคุณและไว้ใจองค์กรมากยิ่งขึ้น

 

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

ค่านิยมเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กร หากองค์กรมีค่านิยมหลักที่ดี อาทิ การมีความรับผิดชอบ การมีเป้าหมาย หรือ การใฝ่เรียนรู้ สิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้องค์กรมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และมีบรรทัดฐานที่บุคลากรทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้


สร้างค่านิยมอย่างไร ให้ดึงดูดใจพนักงานวิธีการสร้างค่านิยมให้ดึงดูดใจพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้


สร้างให้สั้นและเป็นเอกลักษณ์

ค่านิยมที่ดีควรเป็นคำที่สั้น เข้าใจง่าย และเป็นเอกลักษณ์ ทำให้พนักงานสามารถจดจำได้ ควรใช้คำไม่เกิน 4 คำ เพื่อเลี่ยงการซ้ำซ้อนของความหมาย เมื่อถึงเวลาคับขันที่ต้องตัดสินใจขึ้นมา จะได้หยิบเอาหลักคิดนี้มาใช้ได้ง่าย ๆ

 

อธิบายความเป็นตัวตนของบริษัท

ค่านิยมองค์กรสามารถสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อีกด้วย ภาพลักษณ์ที่ดีสามารถทำให้คนภายนอกบริษัทเข้าใจหรือเห็นภาพบริษัทได้อย่างชัดเจน

 

ฟังเสียงของพนักงาน

เพราะพนักงานในบริษัททุกคนต้องอยู่กับค่านิยมองค์กรและใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวดังนั้นค่านิยมองค์กรจึงควรมาจากเสียงสะท้อนของพนักงานเพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้จริง สามารถ passion ในการทำงานให้กับพนักงานได้

 

นำไปปฏิบัติจริงในทุกขั้นตอน

ควรนำค่านิยมองค์กรมาใช้และปฏิบัติจริง เพื่อทำให้ทุกคนเข้าใจและซึมซับค่านิยมแบบเดียวกัน HR สามารถเป็นส่วนช่วยสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กรได้อีกทาง เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในการทำงานภายใต้ค่านิยมองค์กรที่ถูกกำหนดไว้


4 เหตุผลที่ควรกำหนดค่านิยมภายในองค์กรองค์กรที่กำหนดค่านิยมเป็นของตนเอง จะส่งผลให้องค์กรได้รับประโยชน์ ดังนี้


แนวทางการตัดสินใจ

ค่านิยมเป็นแนวทางในการตัดสินใจในระดับบุคคลและระดับองค์กร ส่งผลให้บุคลากรในองค์กรมีทิศทางการตัดสินใจที่ถูกต้องตามค่านิยมที่กำหนดไว้

 

สร้างบรรยากาศในการทำงาน

ค่านิยมช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร บุคลากรพึ่งพากันและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้น

 

สร้างความผูกพัน

ค่านิยมช่วยสร้างความผูกพันธ์ระหว่างพนักงานกับองค์กร ค่านิยมที่ถูกต้องส่งผลให้พนักงานรู้สึกว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายที่สามารถร่วมกันผลักดันองค์กรได้

 

สร้างแรงจูงใจและความมุ่งมั่น

ค่านิยมที่ดีจะช่วยสร้างแรงจูงใจและความมุ่งมั่นในการทำงานให้กับพนักงาน ทำให้พวกเขามีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น


สรุปวิธีเติม passion ให้พนักงานด้วย Core Value


หลายคนมองว่าค่านิยมภายในองค์กรนั้นไม่สำคัญ ไม่จำเป็นต้องมีและปฏิบัติตามก็สามารถจะทำงานของตนเองให้สำเร็จลุล่วงได้ แต่การทำงานนั้น ถือเป็นการทำงานร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้น การกำหนดค่านิยมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร จะส่งผลดีต่อบุคลากรและองค์กรในระยะยาว รวมถึง HR สามารถเป็นตัวกลางที่จะช่วยสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในการทำงานภายใต้ค่านิยมองค์กรที่ถูกกำหนดไว้ตามบรรทัดฐานขององค์กร เน้นสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และการทำงานร่วมกันของบุคลากรภายในองค์กรได้

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้