PageView Facebook
date_range 17/06/2024 visibility 1568 views
bookmark HR Knowledge
ประเภทของ ภาษีทางตรง และ ภาษีทางอ้อม มีอะไรบ้าง? - blog image preview
Blog >ประเภทของ ภาษีทางตรง และ ภาษีทางอ้อม มีอะไรบ้าง?

ในฐานะของผู้เสียภาษี สิ่งที่สำคัญคือต้องรู้จักและทำความเข้าใจกับประเภทของ ภาษีทางตรง และ ภาษีทางอ้อม วันนี้ HumanSoft มีเกร็ดความรู้ดี ๆ มาฝาก ไปดูกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


รู้จักกับ “ภาษีทางตรง” และ “ภาษีทางอ้อม”ภาษีทางตรง คือ ภาษีที่ภาครัฐจัดเก็บจากรายได้และทรัพย์สินต่าง ๆ จากบุคคลและนิติบุคคล โดยไม่สามารถผลักภาระภาษีไปยังผู้อื่นได้ โดยผู้เสียภาษีจะทราบจำนวนภาษีที่ตนเองต้องชำระอย่างชัดเจน

 

ภาษีทางอ้อม คือ ภาษีที่ภาครัฐจัดเก็บจากผู้บริโภคเป็นภาษีที่เป็นการผลักภาระทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับผู้บริโภค เป็นผู้รับชำระภาษีอากรแทนผู้ขาย


ประเภทของ ภาษีทางตรง และ ภาษีทางอ้อม


หลาย ๆ คน ยังคงสงสัยอยู่ว่าประเภทของ ภาษีทางตรง และ ภาษีทางอ้อม นั้น เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากธุรกิจใดบ้าง วันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ มาฝากทุกท่าน ไปดูกันเลย


 

ประเภทของภาษีทางตรง


1.     ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลที่มีรายได้ เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง เป็นต้น อัตราการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะคำนวณจากรายได้สุทธิของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระหว่างปีภาษี  โดยปกติจะจัดเก็บเป็นรายปี ผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจำปี ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีถัดไป

 

2.     ภาษีเงินได้นิติบุคคล

เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากเงินได้ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ได้แก่ ยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย เงินได้ประเภทกำไรสุทธิ เป็นต้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลคำนวณเป็นแบบขั้นบันไดเช่นเดียวกับภาษีบุคคลธรรมดา โดยมีอัตราภาษีนิติบุคคลสูงสุดอยู่ที่ 20%

 

3.     ภาษีป้าย

ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายที่แสดงชื่อ ยี่ห้อ เครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือป้ายที่ประกอบกิจการอื่น ๆ เพื่อแสวงหารายได้ โฆษณาการค้าด้วยเครื่องหมาย ภาพ และตัวอักษร เป็นต้น

 

4.     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่มีการครอบครอง เป็นภาษีที่จัดเก็บแทนภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างภาษีให้ทันสมัย โดยผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่ เจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้ครอบครอง หรือทำประโยชน์ในทรัพย์สิน ในวันที่ 1 มกราคมของแต่ละปี

 

5.     ภาษีมรดก

เป็นภาษีที่เก็บจากผู้รับมรดกหรือทายาท เมื่อได้รับการโอนทรัพย์สิน

 

6.     ภาษีทรัพย์สินต่าง ๆ

เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ครอบครองทรัพย์สินที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเสียภาษี เช่น ภาษีรถยนต์

 

ประเภทของภาษีทางอ้อม


1.     ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือบริการ และจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ โดยอัตราที่ผู้ประกอบการจะเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยคือ 7%

 

2.     ภาษีธุรกิจเฉพาะ

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากกิจการบางประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นพิเศษ ซึ่งแยกจากภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ มีดังนี้

  1. กิจการธนาคาร
  2. การขายหลักทรัพย์
  3. ธุรกิจหลักทรัพย์
  4. ธุรกิจประกันชีวิต
  5. กิจการรับจำนำ
  6. การประกอบกิจการเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ เช่น ค้ำประกัน ปล่อยกู้ แลกเปลี่ยนสกุลเงิน เป็นต้น

 

3.     อากรแสตมป์

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากการกระทำตราสาร ใน 28 ลักษณะตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ โดยมีการจัดพิมพ์อากาแสตมป์ในลักษณะเดียวกันกับตราไปรษณียากร แต่ต่างกันตรงที่อากรแสตมป์ไม่มีตราประทับ


สรุป ประเภทของ ภาษีทางตรง และ ภาษีทางอ้อม มีอะไรบ้าง?


โดยสรุปแล้ว ในฐานะผู้เสียภาษี การทำความเข้าใจกับประเภทของ ภาษีทางตรง และ ภาษีทางอ้อม นับว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม หากเราเข้าใจอย่างชัดเจน เราก็จะสามารถนำส่งภาษีได้ถูกต้องและครบถ้วน และรัฐบาลก็จะสามารถนำภาษีเหล่านี้ไปพัฒนาและต่อยอดความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ให้กับประเทศของเราได้

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้