PageView Facebook
date_range 20/05/2024 visibility 2853 views
bookmark HR Knowledge
Q&A ค่าตกใจตามกฎหมายแรงงาน ต้องจ่ายยังไง? - blog image preview
Blog >Q&A ค่าตกใจตามกฎหมายแรงงาน ต้องจ่ายยังไง?

ไขข้อสงสัย หากนายจ้างต้องการเลิกจ้างลูกจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าตกใจตามกฎหมายแรงงานให้กับลูกจ้างอย่างไร? อีกทั้งมีเงื่อนไขใดบ้างที่นายจ้างต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


Q: ค่าตกใจตามกฎหมายแรงงาน ต้องจ่ายยังไง?


ค่าตกใจ คือ สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งถือเป็นเงินที่นายจ้างต้องจ่ายเมื่อมีการเลิกจ้างในสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 17A: หากนายจ้างต้องการเลิกจ้างลูกจ้างโดยให้มีผลทันที โดยลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดและไม่บอกให้ลูกจ้างทราบก่อนล่วงหน้า หรือบอกล่วงหน้า 30-60 วัน นายจ้างนั้นจะต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน


  • กรณีที่นายจ้างจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 1 ของเดือน เมื่อนายจ้างต้องการเลิกจ้างลูกจ้างภายในวันที่ 1 เมษายน นายจ้างต้องบอกกล่าวลูกจ้าง “ช้าที่สุด” ในวันที่ 1 มีนาคม ซึ่งเป็นวันจ่ายค่าจ้าง หากนายจ้างบอกกล่าวลูกจ้างในวันที่ 15 มีนาคม และยังต้องการให้ลูกจ้างออกจากงานในวันที่ 1 เมษายน จะมีระยะเวลาไม่ครบ 1 เดือน (ไม่ครบ 1 รอบการจ่ายค่าจ้าง) กรณีนี้จะสามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม

 

ตัวอย่าง


  • เมื่อลูกจ้างได้ค่าจ้าง 20,000 บาท หากนายจ้างต้องการให้ลูกจ้างออกจากงานในวันที่ 1 เมษายน จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าในวันที่ 1 มีนาคม (ช้าสุด) หากต้องการให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีในวันที่ 1 มีนาคม นายจ้างต้องค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 20,000 บาท

 

  • หากนายจ้างบอกกล่าววันที่ 15 มีนาคม ผลการเลิกจ้างคือวันที่ 1 พฤษภาคม เนื่องจากหากให้ลูกจ้างออกจากงานในวันที่ 1 เมษายน ระยะเวลาจะไม่ครบ 1 รอบการจ่ายค่าจ้าง แต่หากนายจ้างต้องการเลิกจ้าง และให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีในวันที่ 15 มีนาคม นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง 35,000 บาท (จ่ายเงินเดือนแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 1 เดือนครึ่ง)

Q: ค่าตกใจสำหรับพนักงานรายวัน จ่ายยังไง?A: นายจ้างสามารถนำวันหยุด และวันหยุดที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง (ถ้ามี) นำมาหักก่อนได้ เมื่อหักออกแล้ว นั่นคือ จำนวนคงเหลือที่นายจ้างต้องจ่ายให้กับลูกจ้าง


นายจ้างสามารถนำวันหยุดประจำสัปดาห์ รวมทั้งวันหยุดอื่นที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง (ถ้ามี) ที่มีในระหว่างนั้นมาหักออกก่อนได้ เมื่อหักออกแล้ว นั่นคือ "จำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายเป็นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมาย" ให้กับลูกจ้างสรุป Q&A ค่าตกใจตามกฎหมายแรงงาน ต้องจ่ายยังไง?

 

โดยสรุปแล้ว นายจ้างต้องจ่ายค่าตกใจให้กับลูกจ้างรายเดือนนับจากวันที่เลิกจ้างเป็นระยะเวลา 1 เดือน หากให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีนายจ้างต้องจ่ายเงินเดือนแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 1 เดือนครึ่ง

ในกรณีของพนักงานรายวัน นายจ้างสามารถนำวันหยุด รวมถึงวันหยุดที่ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง นำมาหักออกก่อนได้ คงเหลือเท่าไหร่ นั่นคือ จำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายเป็นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายให้กับลูกจ้าง

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้