PageView Facebook
date_range 19/12/2023 visibility 8914 views
bookmark HR Knowledge
Q&A ไขข้อสงสัย นายจ้างออกใบเตือนซ้ำกี่ครั้ง จึงเลิกจ้างได้? - blog image preview
Blog >Q&A ไขข้อสงสัย นายจ้างออกใบเตือนซ้ำกี่ครั้ง จึงเลิกจ้างได้?

เชื่อว่าหลาย ๆ องค์กรย่อมมีการออกใบเตือนพนักงาน เพื่อตักเตือนความประพฤติ แต่สงสัยกันไหมคะว่า ออกใบเตือนพนักงานซ้ำกี่ครั้ง ถึงจะเลิกจ้างได้ บทความนี้มีคำตอบ


อ่านบทความที่น่าสนใจเพิ่มเติม:


Q: นายจ้างหรือ HR ออกใบเตือนซ้ำกี่ครั้ง จึงเลิกจ้างได้?


อย่างที่กันดีว่าใบเตือนหรือจดหมายเตือนนั้นเป็นสิ่งที่นายจ้าง หรือ HR ทำการออกให้กับพนักงานเพื่อตักเตือนพฤติกรรมให้พนักงานตระหนักถึงความผิดของตนเอง แล้วถ้าหากพนักงานเกิดทำผิดซ้ำในเรื่องเดียวกันแบบนี้นายจ้างหรือ HR สามารถออกใบเตือนซ้ำได้กี่ครั้งจึงจะเลิกจ้างได้?A: เมื่อนายจ้างออกใบเตือนแล้ว ภายใน 1 ปี พนักงานยังทำผิดซ้ำในเรื่องเดียวกัน นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้างได้เลย


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชี้แจงตามข้อหารือกฎหมายแรงงาน กรณีที่ลูกจ้างกระทำความผิดและนายจ้างได้ทำการออกใบเตือนเพื่อตักเตือนพฤติกรรมพนักงานไปแล้ว แต่พนักงานหรือลูกจ้างยังฝ่าฝืนหรือกระทำผิดซ้ำในเรื่องเดียวกันอีกภายใน 1 ปี นับตั้งแต่กระทำผิดครั้งแรก นายจ้างสามารถเลิกจ้างพนักงานดังกว่าวได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย


อย่างไรก็ตาม หากข้อบังคับการทำงานได้กำหนดการลงโทษทางวินัย เกี่ยวกับการออกใบเตือนไว้ว่าอย่างไร นายจ้างหรือ HR จะต้องดำเนินการตามข้อบังคับการทำงานหรือกฎระเบียบบริษัทนั้น ๆ หากการออกใบเตือนยังไม่ครบตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับการทำงาน นายจ้างอาจต้องจ่ายค่าชดเชยตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 เว้นแต่เป็นกรณีร้ายแรง นายจ้างไม่จำเป็นต้องตักเตือน สามารถเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย


ตัวอย่างการออกใบเตือนตามข้อบังคับการทำงาน


นายสมชายกระทำความผิดและได้รับใบเตือนในเรื่องเดิมซ้ำ 2 ครั้ง แต่ข้อบังคับการทำงานได้กำหนดไว้ว่า “ออกใบเตือน 3 ครั้ง จึงจะเลิกจ้าง” ดังนั้นนายจ้างหรือ HR จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงาน คือต้องออกใบเตือนให้ครบ 3 ครั้ง จึงจะสามารถเลิกจ้างนายสมชายได้ หรือหากมีการเลิกจ้างอาจต้องจ่ายค่าชดเชยตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118


สรุปนายจ้างออกใบเตือนซ้ำกี่ครั้ง ถึงเลิกจ้างได้


หากมีการออกใบเตือนไปแล้ว แต่ลูกจ้างหรือพนักงานได้กระทำผิดซ้ำในเรื่องเดียวกันใน 1 ปีนายจ้างสามารถเลิกจ้างได้ทันที ทั้งนี้หากนายจ้างหรือ HR จะทำการออกใบเตือนให้กับพนักงานหรือต้องการเลิกจ้างพนักงานควรที่จะตรวจสอบข้อบังคับการทำงานของบริษัททุกครั้ง เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้