PageView Facebook
date_range 30/11/2023 visibility 10001 views
bookmark HR Knowledge
Report ตัวอย่างรายงานฝ่าย HR 5 ประเภท ที่ใช้ในงาน HR - blog image preview
Blog >Report ตัวอย่างรายงานฝ่าย HR 5 ประเภท ที่ใช้ในงาน HR

HR เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง และการทำรายงานเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ HR ต้องทำ วันนี้เรามี Report ตัวอย่างรายงานฝ่าย HR 5 ประเภท ที่ใช้ในงาน HR มาฝาก


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


Report รายงานฝ่าย HR คืออะไร?


รายงานฝ่าย HR หรือรายงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ HR และผู้บริหารในการติดตามประสิทธิภาพของแผนกทรัพยากรบุคคลและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล รายงานเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น พนักงาน การฝึกอบรม ค่าใช้จ่าย และประสิทธิภาพการทำงาน

 

การจัดทำรายงานของฝ่าย HR เป็นกระบวนที่สำคัญที่ช่วยให้องค์กรทราบถึงสถานะและความก้าวหน้าขององค์กร นอกจากนี้ยังช่วยให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรทั้งหมดเข้าใจถึงความต้องการและโอกาสที่สามารถพัฒนาขึ้นได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนั่นเอง


report ตัวอย่างรายงานฝ่าย HR 5 ประเภท1. รายงานประเภทข้อมูลพนักงาน

รายงานประเภทข้อมูลพนักงาน เป็นรายงานที่ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำหรับการวางแผนกำลังคนภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งรายงานด้านพนักงานเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการทำความเข้าใจองค์กรและขนาดของกำลังคน

 

ตัวอย่างรายงานด้านพนักงาน

 • รายงานจำนวนพนักงาน: เป็นรายงานที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนพนักงานในองค์กร โดยสามารถแบ่งข้อมูลตามลักษณะต่าง ๆ เช่น รายชื่อพนักงาน ตำแหน่งงาน แผนก เพศ อายุ เป็นต้น
 • รายงานอัตราการเข้าใหม่: รายงานนี้เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเข้าใหม่ของพนักงาน
 • รายงานอัตราการลาออก: รายงานนี้เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการลาออกของพนักงาน

2. รายงานประเภทการฝึกอบรม

รายงานด้านการฝึกอบรม เป็นรายงานที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมพนักงาน เช่น จำนวนพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม ประเภทของการฝึกอบรมที่ได้รับ และผลลัพธ์ของการฝึกอบรม รายงานประเภทนี้มีความสำคัญต่อองค์กร เนื่องจากช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามความคืบหน้าของงาน HR ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมพนักงาน อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่สำคัญในการวางแผนการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพในอนาคต

 

ตัวอย่างรายงานประเภทการฝึกอบรม

 • รายงานประวัติการเข้าอบรม: รายงานนี้จะเป็นการเก็บรวบรวมการฝึกอบรมของพนักงานว่าพนักงานแต่ละท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมอะไรไปบ้าง ช่วงเวลาใด และมีผลลัพธ์เป็นอย่างไร เป็นต้น

3. รายงานประเภทการเงินและค่าตอบแทน

รายงานการเงินและค่าตอบแทนประจำปีนี้ถูกจัดทำเพื่อสรุปผลการดำเนินการทางการเงินและค่าตอบแทนของพนักงาน รายงานนี้จะสรุปแนวโน้มทางการเงินและการจัดการค่าตอบแทนทั้งในมิติบุคลากรและการเงิน

 

ตัวอย่างรายงานประเภทการเงินและค่าตอบแทน

 •  รายงานการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน: รายงานนี้เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับค่าจ้างพนักงาน เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าล่วงเวลา และค่าคอมมิชชัน เป็นต้น
 •  รายงานค่าสวัสดิการของพนักงาน: รายงานนี้เป็นรายงานที่จะแสดงข้อมูลค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการของพนักงาน เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ และสวัสดิการอื่น ๆ

4. รายงานประเภทการทำงานของพนักงาน

รายงานประเภทนี้เป็นรายงานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการมาทำงานของพนักงานทั้งหมดในองค์กร โดยรายงานนี้อาจพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น พนักงานแต่ละคนเข้าทำงานตรงเวลาหรือไม่ ขาดงานหรือมาสายบ่อยแค่ไหน เป็นต้น โดยรายงานประเภทการทำงานของพนักงานมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กร อีกทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจอื่น ๆ ของ HR เช่น กำหนดนโยบายการมาสาย มาตราเกี่ยวกับการทำงานเพิ่มเติม

 

ตัวอย่างรายงานประเภทการทำงานของพนักงาน

 • รายงานการลงเวลาของพนักงาน: รายงานการลงเวลาของพนักงานเป็นรายงานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลงเวลาของพนักงานทั้งหมดในองค์กร เช่น พนักงานลงเวลาเข้าออกในช่วงเวลาใดบ้าง มาสายบ่อยแค่ไหน เป็นต้น
 •  รายงานการลาของพนักงาน: รายงานการลาของพนักงาน เป็นรายงานที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการลาของพนักงานทั้งหมดในองค์กร โดยรายงานนี้อาจพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทการลา วันที่ลา ระยะเวลาลา เป็นต้น

5. รายงานประเภทการประเมิน

รายงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพและการพัฒนาทางการทำงานของทีมหรือบุคคลในองค์กร ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปสู่การวางแผนและการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงการทำงานในอนาคต

 

ตัวอย่างรายงานประเภทการประเมิน

 • รายงานการประเมินพนักงาน: รายงานนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพและแสดงผลการทำงานของพนักงานในรอบการประเมิน
 •  รายงาน KPI (Key Performance Indicators) หรือ OKR (Objectives and Key Results): รายงานนี้เป็นการสรุปและวิเคราะห์ผลประสิทธิภาพของทีมหรือองค์กรโดยใช้ KPI หรือ OKR เป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดและติดตามความสำเร็จของกิจกรรมและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สรุป report ตัวอย่างรายงานฝ่าย HR 5 ประเภท ที่ใช้ในงาน HR

รายงานฝ่าย HR แต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์เฉพาะที่ต่างกันออกไป และเพื่อให้มีข้อมูลในการตรวจสอบและตัดสินใจในเชิงกลยุทธ์ HR ควรที่จะทำความเข้าใจรายงาน HR ประเภทต่าง ๆ อย่างละเอียด เพื่อให้สามารถใช้รายงานได้อย่างเหมาะสม ตรงกับเป้าหมาย เน้นย้ำความสำเร็จ และเพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้