PageView Facebook
date_range 31/10/2023 visibility 2184 views
bookmark HR Knowledge
Q&A เลิกจ้างพนักงาน ต้องจ่ายเงินชดเชยเท่าไร? ตามกฎหมายแรงงาน - blog image preview
Blog >Q&A เลิกจ้างพนักงาน ต้องจ่ายเงินชดเชยเท่าไร? ตามกฎหมายแรงงาน

หากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ HR ต้องเลิกจ้างพนักงานกะทันหัน แล้วเจ้านาย หรือองค์กรจะต้องจ่ายเงินชดเชยเลิกจ้างเท่าไร ตามกฎหมายแรงงาน


บทความเกี่ยวข้องที่คุณอาจสนใจ :Q: เลิกจ้างพนักงานกะทันหัน ต้องจ่ายเงินชดเชยเท่าไร? ตามกฎหมายแรงงาน


กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวกับการเลิกจ้าง หรือเงินชดเชยการเลิกจ้าง เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่ HR ต้องศึกษาข้อมูลไว้เสมอ เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน ไม่มีใครสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ หากวันนึงมีเหตุจำเป็นให้ต้องเลิกจ้างพนักงาน แต่ HR ไม่รู้ข้อมูลเรื่องการจ่ายเงินชดเชยเลิกจ้าง ก็จะนำมาสู่คำถามที่ว่า “องค์กรหรือบริษัทที่เลิกจ้างพนักงานอย่างกะทันหัน ต้องจ่ายเงินชดเชยเลิกจ้างให้กับพนักงานเป็นเงินเท่าไร?”


A : คำตอบคือ เงินชดเชยเลิกจ้าง ตามกฎหมายแรงงานได้ระบุไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็นกรณีดังนี้


1. เลิกจ้างโดยไม่มีความผิด


1.1 ครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 30 วัน

1.2 ครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 90 วัน

1.3 ครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 180 วัน

1.4 ครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน

1.5 ครบ 10 ปีขึ้นไป ได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน


2. เลิกจ้างเพราะปรับปรุงหน่วยงาน เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต การจำหน่าย หรือการนำเทคโนโลยี เครื่องจักรเข้ามาแทน


โดยนายจ้างต้องปฏิบัติดังนี้


2.1 แจ้งวัน เหตุผล และรายชื่อที่จะเลิกจ้าง ให้ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน


2.2 ถ้าไม่แจ้ง หรือแจ้งน้อยกว่า 60 วัน ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 60 วัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการทำงาน 60 วันสุดท้าย (สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย )ค่าชดเชยพิเศษ

เป็นค่าชดเชยที่นายจ้างต้องจ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยปกติ ดังนี้


 • ลูกจ้างที่ทำงานติดต่อกันครบ 6 ปีขึ้นไป ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษ เพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยปกติ ไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างสุดท้าย 15 วัน ต่อการทำงานครบ 1 ปี หรือ ไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 15 วันสุดท้ายต่อการทำงานครบ 1 ปี (สำหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย )

 • ค่าชดเชยพิเศษนี้รวมแล้วต้องไม่เกินอัตราค่าจ้างสุดท้าย 360 วัน หรือไม่เกินค่าจ้างของการทำงาน 360 วันสุดท้าย (สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย )

 • เพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าชดเชยพิเศษ เศษของระยะเวลาทำงานที่มากกว่า 180 วัน ให้นับเป็นการทำงานครบ 1 ปี

Tips อ่านบทความเพิ่มเติม >> ค่าชดเชยพิเศษ หมายความว่าอย่างไร


3. เลิกจ้างเพราะย้ายสถานประกอบกิจการไปที่อื่น ทำให้มีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิตของลูกจ้างหรือครอบครัว


โดยนายจ้างต้องปฏิบัติตามนี้


3.1 ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทำงานด้วย มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอัตราค่าชดเชยปกติ


3.2 ถ้านายจ้างไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษ แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 30 วัน


ข้อยกเว้นที่นายจ้างจะไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย


 • ลูกจ้างลาออกเอง
 • ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญา
 • จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
 • ประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
 • ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่เป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว (กรณีร้ายแรง ไม่จำเป็นต้องตักเตือน)
 • ละทิ้งหน้าที่ 3 วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
 • ได้รับโทษจำคุก
 • กรณีการจ้างที่กำหนดเวลาการจ้างไว้แน่นอน และนายจ้างเลิกจ้างตามกำหนด เช่น การจ้างในโครงการ


สรุปการเลิกจ้างพนักงานและการจ่ายค่าชดเชยเลิกจ้าง


จากเงินค่าชดเชยเลิกจ้างพนักงานตามากฎหมายแรงงานที่กล่าวมานั้น หาก HR ไม่ทราบข้อมูล นอกจากจะทำให้นายจ้างเสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าชดเชยพิเศษแล้ว ยังกระทบกับการดำเนินชีวิตของพนักงานที่ต้องไร้งานทำโดยไม่ได้เตรียมตัวไว้อีกด้วย ดังนั้นการศึกษาข้อมูล จึงเป็นสิ่งที่สำคัญกับเหตุการณ์เลิกจ้างงานดังกล่าว

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้