PageView Facebook
date_range 11/07/2023 visibility 9687 views
bookmark HR Knowledge
ระบบประเมินผลพนักงานที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง - blog image preview
Blog >ระบบประเมินผลพนักงานที่ดี ต้องมีอะไรบ้าง

เหล่า HR หรือองค์กร ล้วนต้องการระบบประเมินผลพนักงานที่ดี แต่ระบบประเมินผลพนักงานที่ดีนั้น ต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง มาหาคำตอบกันที่บทความนี้เลย


ระบบประเมินผลพนักงานบริษัท


ในด้านการประเมินพนักงาน ระบบประเมินผลพนักงานนั้น ยังคงเป็นเรื่องที่มีปัญหามากมายระบบหนึ่งในองค์กร เพราะเมื่อเป็นการประเมินผลพนักงานในฝ่ายสนับสนุมที่มีลักษณะของการทำงานแบบหลายมิติ  ไม่ได้มีเป้าหมายชัดเจนเหมือนพนักงานฝ่ายที่ต้องทำยอด มีเป้าอย่างชัดเจน จึงทำให้บริษัทต้องหาวิธีวัดผลในมิติต่างๆ มารวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้การประเมินใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งกับพนักงานเองและองค์กรด้วยเรื่องเกี่ยวกับการประเมินผลพนักงานที่คุณอาจสนใจปัญหาการประเมินผลพนักงาน


การประเมินผลพนักงานอาจพบปัญหาหลายอย่าง และอาจมีความแตกต่างไปตามบริษัทและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน นี่คือบางปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการประเมินผลพนักงาน


 

ความไม่ชัดเจนของเป้าหมายและตัวชี้วัด

หากเป้าหมายและตัวชี้วัดไม่ถูกกำหนดอย่างชัดเจน หรือไม่เกี่ยวข้องกับงานและบทบาทของพนักงาน การประเมินผลอาจไม่เป็นระบบและไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่พนักงานได้

 

ความไม่เป็นธรรมในการประเมิน

หากระบบประเมินผลไม่เป็นธรรมหรือไม่เป็นกลาง เช่น การประเมินที่ไม่เป็นกลางของผู้บังคับบัญชา หรือการให้คะแนนที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้พนักงานรู้สึกไม่พึงพอใจและไม่ได้รับการประเมินที่ถูกต้อง

 

การเป็นความลับอยู่

หากบริษัทไม่เปิดเผยขั้นตอนและเกณฑ์การประเมินผล หรือไม่ให้ข้อมูลที่เพียงพอให้พนักงานทราบ อาจทำให้พนักงานไม่รู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้รับการประเมินที่ดี

 

การประเมินเน้นเฉพาะข้อผิดพลาด

หากการประเมินผล มีการเน้นเฉพาะการตรวจหาข้อผิดพลาดและความผิดปกติ โดยไม่ให้ความสำคัญกับผลงานที่ดี อาจส่งผลให้พนักงานไม่มีแรงจูงใจในการพัฒนาและปรับปรุงผลงานของพวกเขา

 

ข้อจำกัดในการติดตามและประเมินผล

หากบริษัทไม่มีการติดตามและประเมินผลในระยะเวลาที่เหมาะสม หรือไม่มีการให้คำแนะนำและการพัฒนาสำหรับพนักงาน อาจทำให้พนักงานไม่รู้สึกได้รับการสนับสนุนและเป็นกังวลเกี่ยวกับการเติบโตอาชีพ

 

ความไม่สอดคล้องกันระหว่างประเมินผลและผลตอบแทน

หากไม่มีความสอดคล้องระหว่างการประเมินผลและผลตอบแทนที่ได้รับ อาจทำให้พนักงานไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของรางวัลและสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการพัฒนา

 

ซึ่งการมีระบบประเมินผลพนักงานที่ดี จะช่วยให้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้หมดไป หรือลดน้อยลงให้ได้มากที่สุด โดยระบบประเมินผลพนักงานดังกล่าวนั้น จะต้องมีองค์ประกอบดังเช่น


ระบบประเมินผลพนักงานที่ดี่ ต้องมีอะไรบ้าง?


ระบบประเมินผลพนักงานที่ดี สามารถมีองค์ประกอบหลายอย่างที่สำคัญ เพื่อให้ประเมินผลการทำงานของพนักงานได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ดังนี้1. เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน

ระบบต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับงานและบทบาทของพนักงาน ซึ่งตัวชี้วัดที่ดีควรเป็นตัวเลขหรือรูปแบบที่สามารถวัดได้และเป็นที่ยอมรับในองค์กรของคุณ เช่น ผลการปฏิบัติงาน เป้าหมายยอดขาย เวลาในการส่งงาน หรือปริมาณงานที่เสร็จสิ้น เป็นต้น

 

2. การกำหนดระดับผลงาน

ระบบควรมีการกำหนดระดับผลงานที่ชัดเจนเพื่อให้พนักงานทราบว่าผลงานของพวกเขาได้รับการประเมินอย่างไร ส่วนมากแบ่งระดับผลงานเป็นกลุ่ม เช่น "ดีเด่น", "ดี", "พอใช้", "ต้องปรับปรุง" เป็นต้น

 

3. การกำหนดเกณฑ์การประเมิน

ระบบควรมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อให้พนักงานทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ได้รับการประเมินที่ดี เช่น คุณภาพงาน, ความรับผิดชอบ, การทำงานเป็นทีม, การพัฒนาสมรรถภาพ, และพฤติกรรมที่ดีขณะปฏิบัติงาน เป็นต้น

 

4. ระยะเวลาการประเมิน

ระบบควรกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการประเมินผลการทำงานพนักงาน ระยะเวลาสามารถเป็นรายปี หรืออาจแบ่งเป็นรอบระยะเวลาย่อย ๆ ได้ เช่น รายไตรมาส รายเดือน

 

5. การให้ข้อติชมหรือแสดงความคิดเห็นได้

ระบบควรสร้างช่องทางการติดต่อให้พนักงานสามารถรับข้อติชมและแสดงความคิดเห็นได้จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบการประเมิน เพราะข้อติชมนั้น จะช่วยให้พนักงานรู้ว่าพวกเขาได้ทำงานได้ดีและเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

 

6. การติดตามและประเมินผลเป็นระยะเวลา

ระบบควรมีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะเวลาเพื่อให้พนักงานมีโอกาสปรับปรุงผลงานตนเองตลอดจนให้ข้อติชมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากรในองค์กร


สรุประบบการประเมินผลการทำงานพนักงานที่ดี


ระบบประเมินผลพนักงานในบริษัทควรเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผลของพนักงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเติบโตของบุคลากรในองค์กร องค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแนวทางที่ช่วยให้บริษัทมีระบบประเมินผลที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาในองค์กร

 

ซึ่งระบบประเมินผลการทำงานพนักงานจากโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft มีฟังก์ชันที่รองรับการประเมินพนักงาน เช่น KPI และระบบประเมินพนักงานอื่นๆ ที่ทำให้การประเมินผลงานพนักงานมีความชัดเจนและยุติธรรม สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้นได้ ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างดี
โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้