PageView Facebook
date_range 31/05/2022 visibility 11269 views
bookmark Feature
ประเมิน KPI ทำอย่างไรให้ถูกต้องและเห็นผลมากที่สุด - blog image preview
Blog >ประเมิน KPI ทำอย่างไรให้ถูกต้องและเห็นผลมากที่สุด

การจะประเมิน KPI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิธีการหรือโปรแกรม HR ที่ใช้ประเมินจะต้องมีความถูกต้อง รวดเร็ว และใช้งานง่าย เพื่อวางแผนการดำเนินขององค์กรต่อไป


การประเมิน KPI


KPI ของการวัดผลต่าง ๆ ในแต่ละองค์กรนั้นมีรายละเอียดแตกต่างกันไป ซึ่งโปรแกรม HR นั้นสามารถนำข้อมูลมาเป็นตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลออกมาได้อย่างชัดเจนทุกรายละเอียด สามารถติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแตละตัวชี้วัดได้แบบ Real Time ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักมีการนำเสนอโดยใช้สัญญานไฟจราจร (Traffic Lights) ตามแนวคิดของ Kaplan & Norton ออกเป็นสีต่าง ๆ คือ

• สีแดง (Red Lights) หมายถึง การทำงานไม่ได้ตามเป้าหมาย

• สีเหลือง (Yellow Lights) หมายถึง การทำงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย

• สีเขียว (Green Lights) หมายถึง การทำงานได้ตามเป้าหมายที่ท้าทาย

ผู้บริหารสามารถติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การ หน่วยงาน และบุคคลผ่านโปรแกรม HR ได้ทุกที่ทุกเวลา และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อการวางแผน และเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินงานตามตัวชี้วัดต่าง ๆ ได้ทันที ทำให้การประเมินผลศักยภาพในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นโปรแกรม HR ดีอย่างไรกับการประเมิน KPI

การจะทำ KPI ให้ได้ผลที่ดีนั้น ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานควรมีความเหมาะสม สามารถที่จะโน้มน้าวให้ทุกคนในองค์กร ตลอดจนสาธารณชนเชื่อถือได้ ซึ่งการใช้โปรแกรม HR นั้นช่วยให้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานมีความเหมาะสมดังนี้

1. ได้ข้อมูลอย่าง Real Time

โลกแห่งการทำงานทุกวันนี้กำลังเปลี่ยนไปก็คือการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับการทำงาน โดยมีการอัพเดทข้อมูลการทำงานแบบ Real Time ด้วยโปรแกรม HR ที่เป็นระบบการทำงานออนไลน์ สามารถเรียกดูข้อมูลหรือนำไปใช้เป็นตัวชี้วัดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา จึงเป็นข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการประเมิน KPI


2. เก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย

เมื่อวิถีการทำงานยุคนี้เริ่มปรับเปลี่ยนสู่วิถีดิจิตอลที่ข้อมูลนั้นแม่นยำ รวดเร็ว ว่องไว แถมเก็บข้อมูลไว้ได้อย่างมากมายและปลอดภัย ด้วย โปรแกรม HR ที่มีระบบเก็บข้อมูลไว้ที่ฐานข้อมูลอัตโนมัติบนระบบคลาวด์ (Cloud Storage) สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้หรือนำข้อมูลย้อนหลังมาเป็นตัวชี้วัดการประเมิน KPI ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย3. ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ

ในโลกของการทำงานนั้น องค์กรจะเจอทั้งพนักงานที่เก่ง ขยันขันแข็ง และพนักงานที่อาจไม่มีระเบียบวินัยมากนัก ซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้น การออกจดหมายเตือนออนไลน์ การสร้างแบบประเมินพนักงานออนไลน์ หรือการวางแผนฝึกอบรมออนไลน์ จากโปรแกรม HR จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะบ่งชี้ได้ว่าพนักงานควรจะพัฒนาทักษะด้านใด จะมีบทลงโทษให้พนักงานหนักเพียงใด หรือหน่วยงานควรจะปรับปรุงเรื่องใด โดยเป็นข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง ยุติธรรมกับทุกฝ่าย ไม่ได้มาจากความรู้สึกหรืออคติของผู้บริหาร ข้อมูลดังกล่าวจึงมีความน่าเชื่อถือ เหมาะสมสำหรับใช้ประเมิน KPI ในองค์กร


สรุปโปรแกรม HR สำคัญต่อการประเมิน KPI อย่างไร

จะเห็นได้ว่าการประเมิน KPI นั้นนับเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานการชี้วัดผลที่ได้รับการยอมรับอย่างมาก ทั้งการติดตามผลการดำเนินงานระดับองค์กร ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล โดยส่วนมากใช้การนำเสนอเป็นสัญญานไฟจราจร (Traffic Lights) กำหนดค่าตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักตามเกณฑ์ของแต่ละองค์กร โดยตัวชี้วัดอาจขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขาด ลา มาสาย การทำโอที การฝึกอบรม การแจ้งเตือน การทำยอดและการทำแบบประเมินพนักงาน หรือเกณฑ์อื่น ๆ ตามองค์กรกำหนด เพื่อนำคะแนนมาใช้ซึ่งการประเมิน KPI จากโปรแกรม HR HumanSoft มีฟังก์ชันที่สามารถเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงานได้อย่างง่าย ละเอียดและชัดเจน อีกทั้งมีข้อดีอีกมากมาย เช่น

• สามารถกำหนดตัวชี้วัดได้ทั้งภายนอกและภายใน

• ตัวชี้วัดภายนอก สามารถกำหนดเพิ่มได้เอง

• กำหนดค่าน้ำหนักได้ถึง 4 เกณฑ์ตามสีเขียว เหลือง แดง ดำ

• สามารถประยุคให้เหมาะสมกับธุรกิจในแต่ละประเภท แต่ละขนาดได้

ด้วยข้อดีดังกล่าว จะช่วยให้ได้การประเมินที่มีความยุติธรรมกับทุกฝ่ายและ การประเมินที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น โปรแกรม HR HumanSoft จึงสำคัญต่อการประเมิน KPI ในองค์กรอย่างมากที่สุด

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้