PageView Facebook
date_range 21/01/2022 visibility 20506 views
bookmark HR Trend
HRM สำคัญอย่างไรกับการบริหาร องค์กรยุคใหม่ - blog image preview
Blog >HRM สำคัญอย่างไรกับการบริหาร องค์กรยุคใหม่

การจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร ที่เรียกว่า HRM เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อให้บุคลากรและองค์กรพัฒนาควบคู่กันไปข้างหน้า


HRM คืออะไร

HRM คือ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) ที่เรียกย่อ ๆ ว่า HRM นั่นเอง คือ กลยุทธ์ และกระบวนการในการจัดการบุคลากรในองค์กรให้บุคลากรสามารถดำเนินการทำงานตามหน้าที่ของตนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดปัญหาความยุ่งยากให้น้อยที่สุด และยังรวมไปถึงการพัฒนาให้บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม ให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จนส่งผลให้เกิดความสำเร็จขององค์กรเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นั่นคือ หลักการของ HRM


Tips! อ่านเพิ่มเติมได้ที่ >> HRM คืออะไร ทำไมทุกองค์กรขาด สายงาน HRM ไม่ได้


การบริหารองค์กรยุคใหม่ที่ขาด HRM ไม่ได้

เพราะทรัพยากรมนุษย์ คือ ตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์แห่งความสำเร็จได้ ดังนั้นการใช้กลยุทธ์ HRM และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ดีจะนำมาสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ และส่งผลให้องค์กรมีศักยภาพสามารถพัฒนาต่อไปข้างหน้าได้มากขึ้นนั่นเอง จึงทำให้ HRM เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) เป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรในยุคปัจจุบัน


วัตถุประสงค์ของ HRM ในการบริหารองค์กร

1. HRM สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่ตรงตามความต้องการเข้ามาทำงานในองค์กร

การให้ความสำคัญกับการคัดสรร จะทำให้เราได้ทรัพยากรมนุษย์ที่ดีมีคุณภาพและเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นด้วย เมื่อบุคลากรมีประสิทธิภาพ องค์กรก็สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน


2. HRM ใช้ศักยภาพของบุคลากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การมี HRM เป็นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ จะทำให้สามารถส่งเสริมการทำงานของบุคลากรได้อย่างถูกต้อง และเกิดผลงานที่ดี ขณะเดียวกันก็ยังสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในด้านอื่น ๆ ของบุคลากรได้ด้วย การใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวบุคลากรอย่างเต็มที่ จะทำให้เกิดประโยชน์กับองค์กรเอง และนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์อื่นได้อีกมากมาย


3. เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด

หนึ่งสิ่งสำคัญที่องค์กรยุคใหม่ให้ความสนใจใน HRM มากขึ้นเป็นพิเศษก็ คือ เรื่องการรักษาพนักงาน ให้ทำงานอยู่กับองค์กรให้นานที่สุด แน่นอนว่าเรื่องของเงิน งาน และสวัสดิการก็เป็นปัจจัยสำคัญ แต่อีกหนึ่งสิ่งสำคัญ ก็คือการที่องค์กรใส่ใจในการพัฒนาบุคลากร และมีการบริหารจัดการด้านบุคคลที่ดี ทำให้บุคลากรทำงานได้อย่างสบายใจ อยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า และสร้างผลงานดี ๆ ให้กับองค์กรได้ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บุคลากรตัดสินใจอยู่กับองค์กรในระยะยาวได้เช่นกัน


4. เพื่อทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายสู่ความสำเร็จ

อีกหนึ่งวัตถุประสงค์ของ HRM ในการบริหารองค์กร ก็คือการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดี และมีประสิทธิภาพนั้น จะส่งผลให้องค์กรมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เร็วยิ่งขึ้น และทำให้บรรลุเป้าหมายได้สำเร็จ องค์กรจึงต้องให้ความใส่ใจในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย เพราะหากมีการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่ดี ก็อาจทำให้เกิดการทำงานที่ไม่เป็นระบบ ล้มเหลว ไม่ประสบความสำเร็จ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในองค์กรที่ตั้งไว้ได้


วัตถุประสงค์ของ HRM ในการบริหารองค์กร

หากองค์กรยุคใหม่ขาด HRM ที่ดีจะส่งผลกระทบต่อไปอีกหลายด้าน เช่น ในด้านสรรหาบุคลากรที่หากจัดการคัดสรรไม่ดี จะทำให้การทำงานออกมาไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ตรงตามจุดประสงค์ เสียทั้งเงินและเวลา ต่อมาคือการใช้ศักยภาพของบุคลากรได้ไม่เต็มที่ ทำให้ไม่สามารถค้นพบศักยภาพที่แท้จริง และเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ อย่างที่สาม คือหากขาดหลัก HRM ในการบริหารบุคคลได้ไม่ดี อาจทำให้ตัวบุคลากรรู้สึกโดนด้อยค่า ก็อาจทำให้องค์กรต้องเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไปได้ เมื่อจุดบกพร่องจาก HRM ที่บริหารได้ไม่ดี ก็อาจส่งผลให้องค์กร ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จนทำให้องค์ไม่เกิดการพัฒนา และไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ง่ายและดียิ่งขึ้น นำองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยอดเยี่ยม


สรุปความสำคัญของ HRM ที่มีต่อการบริหารองค์กรยุคใหม่

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ HRM นี้เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะ HRM ที่ดี ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนขององค์กร การบริหารจัดการทรัพยากร มีส่วนสำคัญแยกย่อยมากมาย ทั้งเรื่องทักษะการทำงาน การพัฒนาศักยภาพ ความสบายใจในการทำงาน การรับรู้เป้าหมายขององค์กร หากทุกอย่างมีการบริหารจัดการอย่างสอดคล้อง ก็จะยิ่งทำให้เกิดการทำงานที่ราบรื่น ลดการเกิดปัญหา ทำให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย ทำให้องค์กร และบุคลากรมีการพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างดี

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้