PageView Facebook
date_range 07/05/2024 visibility 131 views
bookmark HR Knowledge
จัดการงาน HR ทุกประเภทด้วยโปรแกรมฝ่ายบุคคล - blog image preview
Blog >จัดการงาน HR ทุกประเภทด้วยโปรแกรมฝ่ายบุคคล

“โปรแกรมฝ่ายบุคคล” เครื่องมือสำคัญที่สามารถจัดการงาน HR ทุกประเภท โดยงานที่ HR ต้องจัดการมีอะไรบ้าง และโปรแกรมฝ่ายบุคคลเข้ามาช่วยจัดการงาน HR อย่างไร ไปดูเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


ว่าด้วยเรื่องของงาน HR

HR เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งงานสำคัญในองค์กรอย่างมาก เปรียบเสมือนเป็นหัวใจหลักที่ขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายองค์กร โดยภาระงานของ HR ในแต่ละวันล้วนมีมากมายหลายอย่าง ที่ HR ต้องจัดการในแต่ละวันตั้งแต่กระบวนการสรรหาบุคลากร คำนวณเงินเดือนให้พนักงาน จ่ายเงินเดือน ตลอดจนการดูแลเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ เป็น


งานที่ HR ต้องจัดการ

ภาระงานของ HR ที่ต้องจัดการมีอะไรบ้าง? ภาระงานที่ HR ต้องจัดการในแต่ละวัน หรือในแต่ละเดือน เรียกได้ว่ามีมากมายหลายอย่างเลยทีเดียว โดยภาระงานที่ HR ต้องจัดการมีหลัก ๆ ดังนี้

 


1. การสรรหาและคัดสรรบุคลากร

HR มีหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหาบุคลากร คัดเลือก และดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถและเหมาะสมกับตำแหน่งงาน เพื่อเข้ามาเป็นกำลังสำคัญหรือสมาชิกในองค์กร

 

2. การพัฒนาบุคลากร

HR เป็นผู้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรมพนักงาน ให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาอาชีพ ประเมินพนักงาน จัดการเรื่องการเลื่อนตำแหน่ง และจัดการเรื่องการปรับเงินเดือนให้แก่พนักงาน

 

3. การบริหารความสัมพันธ์กับพนักงาน

อีกหนึ่งหน้าที่สำคัญที่ HR ต้องดูแลคือเรื่องสวัสดิการและผลประโยชน์ของพนักงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงาน ดูแลเรื่องร้องเรียนของพนักงาน แก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร และส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

 

4. คำนวณเงินเดือนและจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน

HR มีหน้าที่ต้องคำนวณเงินเดือนและจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานในทุก ๆ เดือน โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่าง ๆ ตั้งแต่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา หักประกันสังคม หักภาษี และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณเงินเดือน จากนั้นทำการจ่ายเงินเดือนให้แก่พนักงานตามวันที่ที่ต้องจ่าย

 

5. อื่น ๆ

นอกจากที่กล่าวไปข้างต้น งานที่ HR ต้องจัดการยังมีอีกมาก เช่น ธุรการต่าง ๆ งานด้านการสื่อสารเกี่ยวกับองค์กร (ประกาศข่าวสาร) และ HR ต้อง Contact ติดต่องานกับหน่วยงานอื่น เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบาย ขนาด และความต้องการขององค์กร


“โปรแกรมฝ่ายบุคคล” ช่วยจัดการงาน HR อย่างไรบ้าง

“โปรแกรมฝ่ายบุคคล” เรียกได้ว่าช่วยจัดการงาน HR ได้ทุกประเภท เนื่องจากถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลืองานฝ่ายบุคคลในเรื่องของการจัดการงาน HR ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน โดยโปรแกรมฝ่ายบุคคล ช่วยจัดการงาน HR ได้ดังนี้

 


โปรแกรมฝ่ายบุคคลช่วยคำนวณเงินเดือนได้อย่างแม่นยำในคลิกเดียว

โปรแกรมฝ่ายบุคคลเข้ามาช่วยจัดการงานของ HR ในเรื่องของการคำนวณเงินเดือนให้แก่พนักงานได้อย่างแม่นยำเพียงการกดคำนวณในคลิกเดียว โดยโปรแกรมจะทำการดึงข้อมูลเงินเดือนและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณเงินเดือนของพนักงานที่อยู่ในโปรแกรมมาทำการประมวลผลเงินเดือนสุทธิให้แก่พนักงาน

 

โปรแกรมฝ่ายบุคคลช่วยจัดการเอกสารการลาต่าง ๆ

แน่นอนว่าในทุก ๆ องค์กรต้องจัดการเรื่องเอกสารการลาของพนักงาน ยิ่งในองค์กรที่มีพนักงานจำนวนมาก HR ก็ต้องยิ่งจัดการเอกสารการลามากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งก็เสี่ยงต่อการทำเอกสารตกหล่น ดังนั้น การนำโปรแกรมฝ่ายบุคคลจึงเข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดการเอกสารการลาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พนักงานสามารถยื่นเอกสารการลาออนไลน์ได้ และ HR สามารถอนุมัติ/ไม่อนุมัติเอกสารได้ โดยเอกสารการลาจะถูกจัดเก็บอยู่ในโปรแกรม HR สามารถตรวจสอบข้อมูลการลาของพนักงานย้อนหลังได้

 

Upskill & Reskill พนักงานด้วยโปรแกรมฝ่ายบุคคล

พนักงาน คือ หัวใจสำคัญที่นำพาให้องค์กรไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้น การ Upskill & Reskill ให้แก่พนักงานจึงเป็นสิ่งที่ HR ควรให้ความสำคัญ โดยโปรแกรมฝ่ายบุคคลเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สามารถ Upskill และ Reskill ให้กับพนักงานได้ เนื่องจากมีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลาย เช่น e-Learning ที่พนักงานสามารถเข้ามาเรียนออนไลน์ได้ HR สามารถติดตามผลการเรียนรู้ของพนักงานได้ เป็นต้น

 

โปรแกรมฝ่ายบุคคลช่วยลดความผิดพลาดในการทำงาน

งานที่ HR ต้องจัดการนั้นมีมากมายหลายอย่าง ในหลาย ๆ ครั้ง HR ต้องจัดทำข้อมูลในรูปแบบของการ Manual (ทำมือ) ในบางครั้งอาจมีข้อมูลตกหล่นได้ แต่หากใช้โปรแกรมฝ่ายบุคคลมาช่วยเรื่องการจัดการงาน HR ก็จะช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้

 

โปรแกรมฝ่ายบุคคลสามารถสร้างรายงานได้

โปรแกรมฝ่ายบุคคลสามารถสร้างรายงานให้แก่ HR เพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้ เช่น รายงานเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือนพนักงาน รายงานการลา รายงานภาษี รายงานประกันสังคม และรายงานอื่น ๆ


สรุปจัดการงาน HR ทุกประเภทด้วยโปรแกรมฝ่ายบุคคล

โดยสรุปแล้ว โปรแกรมฝ่ายบุคคลช่วยลดความผิดพลาดในการทำงานของ HR ได้หลายประการ   ช่วยให้ HR ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ รวดเร็ว และช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดข้อผิดพลาด

 

นอกจากนี้ HumanSoft ยังเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมฝ่ายบุคคลที่ช่วยจัดการงาน HR ได้อย่างครบถ้วนตั้งแต่กระบวนการรับสมัครพนักงาน การคำนวณเงินเดือน การจ่ายเงินเดือน ตลอดจนการสร้างรายงานการวิเคราะห์ต่าง ๆ สามารถทดลองใช้งานฟรี 30 วันได้เลยที่นี่

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้