PageView Facebook
date_range 28/10/2022 visibility 1990 views
bookmark HR Knowledge
คุมพฤติกรรมของพนักงานได้ง่ายๆ ด้วย HR Mobile Application - blog image preview
Blog >คุมพฤติกรรมของพนักงานได้ง่ายๆ ด้วย HR Mobile Application

โครงสร้างองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโตของธุรกิจโดยความฉลาดของ HR Mobile Application ที่ช่วยให้การบริหารจัดการบุคคลตามโครงสร้างในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น


โครงสร้างองค์กรคืออะไร

โครงสร้างองค์กร คือระบบความสัมพันธ์ของงาน ความรับผิดชอบและการใช้อำนาจในการปฏิบัติงานให้เกิดความสำเร็จ โครงสร้างองค์กรบอกถึงรูปแบบและหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน โดยจุดมุ่งหมายเพื่อให้การประสานงานและการสั่งการในการทำงานของพนักงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร พูดให้เข้าใจโดยง่ายโครงสร้างองค์กร คือการบอกว่างานขององค์กรจัดแบ่งย่อยหรือจัดรวมกลุ่มและประสานงานกันอย่างไรนั้นเอง

  ยกตัวอย่างเช่น โครงสร้างองค์กรตามลักษณะของงาน โดยมีการแบ่งงานออกเป็นงานย่อย ๆ แล้วให้พนักงานทำงานตามความถนัดของตนเอง เป็นต้น


โครงสร้างองค์กร กับพฤติกรรมของคนในองค์กร    

โครงสร้างองค์กรนั้น เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน และกลุ่มคนภายในองค์กร ซึ่งอิทธิพลที่สร้างขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากวัตถุประสงค์ในการควบคุม (Control) โดยการถูกควบคุมนั้นมาจากลักษณะของงานที่ได้ออกแบบไว้ภายในโครงสร้างองค์กร และภายในโครงสร้างองค์กรนั้น ก็จะประกอบไปด้วยกิจกรรมหลากหลายที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างงาน หรือกลุ่มงาน ทำให้เกิดกระบวนการทำงาน (Process) ที่สามารถรับรู้และกำหนดได้อย่างชัดเจนและโดยทั่วไปองค์กรจะมีการจัดกลุ่มงานเข้าด้วยกัน เป็นหน่วยงานหรือยุทธศาสตร์ในการจัดกลุ่ม ทำให้โครงสร้างและลักษณะแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน ซึ่งมักจะเป็นการจัดกลุ่มไว้ด้วยผังองค์กร (Organization Chart)

     

ทั้งนี้พนักงานไม่สามารถมาทำงานเพื่อทำในสิ่งที่อยากทำตามอำเภอใจได้ แต่จะต้องถูกควบคุมให้ปฏิบัติตามความต้องการขององค์กร หรือตามเหตุผลที่องค์กรจ่ายค่าตอบแทนให้ ดังนั้น งานและคำบรรยายลักษณะงาน จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการควบคุมพฤติกรรมของพนักงานภายในองค์กรด้วย


Tips! อ่านต่อเพิ่มเติมที่ >>> โครงสร้างองค์กรคืออะไร? มีกี่แบบ ประกอบไปด้วยอะไรบ้างประโยชน์ของ HR Mobile กับพฤติกรรมบุคลากร

เพราะโครงสร้างองค์กรมีความสำคัญกับพฤติกรรมของคนในองค์กร การบริหารจัดการงาน HR ตามโครงสร้างแต่ละองค์กรจึงต้องอยู่ภายใต้โครงสร้างองค์กรด้วยเช่นกัน ซึ่งการจัดการงาน HR นั้น เป็นงานที่มีความละเอียดต้องใช้พลังงานและเวลาในการจัดการงานค่อนข้างเยอะ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการ เช่น การใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft ที่มาพร้อมกับ HR Mobile จะทำให้การบริหารงาน HR ที่เป็นเรื่องยากๆ กลายเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น โดยมีประโยชน์กับการสร้างอิทธิพลเพื่อควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร ดังนี้


1. สามารถจำกัดสิทธิ์การดูข้อมูลพนักงานได้

    โปรแกรมบริหารงานบุคคลที่มาพร้อมกับ HR Mobile Application นั้น สามารถจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้ เช่น เฉพาะ HR ที่สามารถดูข้อมูลส่วนตัวและตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงานคนอื่นได้  เมื่อเงื่อนไขในการบริหารจัดการต่าง ๆ สามารถทำได้ภายใต้โครงสร้างองค์กรแล้ว จะทำให้อิทธิพลในการควบคุมพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรนั้น มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน


2. ยื่น - อนุมัติเอกสารได้ตามโครงสร้างองค์กร

ภายในโครงสร้างองค์กรนั้น จะประกอบไปด้วยพนักงานและหัวหน้างาน ที่จะมีกิจกรรมต่างๆ ในการทำงานระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นการลางาน การขอทำโอที หรือการขอเอกสาร สามารถใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคลและ HR Mobile App เป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรได้เช่นกัน โดยพนักงานสามารถยื่นเอกสารลางาน ขอทำโอที ขอเอกสารต่าง ๆ ผ่านทาง Application ได้เลย และหัวหน้างานตามโครงสร้างองค์กรจะเป็นผู้อนุมัติเอกสารต่าง ๆ ผ่านทาง Application ของ HR Mobile Application ด้วยเช่นกัน


3. การกำหนดพื้นที่ลงเวลาการทำงาน

ในกรณีที่องค์กรมีพนักงานที่ต้องทำงานนอกสถานที่นั้น การใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคลและ HR Mobile App นั้น ทำให้หัวหน้างานสามารถควบคุมพฤติกรรมการเข้า - ออก งานของพนักงานตามโครงสร้างขององค์กรได้เป็นอย่างดี


Tips! อ่านต่อเพิ่มเติมได้ที่ >>> โปรแกรมลงเวลาเข้างาน ฟรี ยุคใหม่ มีอะไรบ้าง?


4. แบ่งงานกันทำได้อย่างชัดเจน

สำหรับโปรแกรมบริหารงานบุคคลและ HR Mobile Application ที่มีฟังก์ชันรองรับการจัดการงาน เช่น To-do List จะทำให้หัวหน้างาน สามารถแจกแจงงานของลูกน้องได้อย่างชัดเจน และยังสามารถควบคุม ติดตามงานของลูกน้องได้อย่างสะดวก ทำให้อิทธิพลในการควบคุมพฤติกรรมของหัวหน้านงาน หรือเจ้าของกิจการ มีมากขึ้นด้วยเช่นกัน


5. กฎระเบียบในองค์กรชัดเจนขึ้น

ในบางองค์กรที่ยังไม่มีระบบการจัดการงานบุคคลกฎระเบียบขององค์กรบางอย่าง อาจทำให้พนักงานมองข้าม เพิกเฉยหรือไม่ปฎิบัติตามกฎนั้น เช่น หากพนักงานมาสายเกิน 3 ครั้งจะถูกลดสวัสดิการบางอย่าง แต่หากหัวหน้างาน หรือ HR ไม่เห็นก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าพนักงานคนนั้นมาสาย ซึ่งโปรแกรมบริหารงานบุคคลหรือ HR Mobile Application นั้น สามารถตั้งค่าเงื่อนไข หรือการเพิ่มต่าง ๆ ได้แบบอัติโนมัติ ทำให้กฎระเบียบในองค์กรมีความชัดเจนขึ้น และสามารถควบคุมพฤติกรรมของพนักงานได้ดีขี้นด้วย


ความสำคัญของ HR Mobile Application กับโครงสร้างองค์กร

จากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น สรุปได้ว่าโปรแกรมบริหารงานบุคค หรือ HR Mobile Service ทำให้การบริหารจัดการบุคคลตามโครงสร้างองค์กรนั้น ทำได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้อิทธิพลต่อการควบคุมพฤติกรรมของพนักงานมากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นการใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคลหรือ HR Mobile App นั้น จึงมีความสำคัญต่อการควบคุมและดูแลพฤติกรรมของพนักงานเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft ที่มีฟังก์ชันครอบคลุมการบริหารงานในทุก ๆ โครงสร้างองค์กร ทำให้การควบคุมพฤติกรรมของพนักงานในองค์กรง่ายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงช่วยให้การทำกิจกรรมและปฎิสัมพันธ์ระหว่างงานของพนักงานในองค์กรยิ่งดีขึ้นอีกด้วย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้