PageView Facebook
date_range 29/02/2024 visibility 14404 views
bookmark HR Knowledge
Q&A นายจ้างจ่ายเงินช้า ลูกจ้างร้องเรียนได้หรือไม่? - blog image preview
Blog >Q&A นายจ้างจ่ายเงินช้า ลูกจ้างร้องเรียนได้หรือไม่?

เรื่องสำคัญที่ทั้งนายจ้างและลูกจ้างต้องรู้ นายจ้างจ่ายเงินช้า ลูกจ้างร้องเรียนได้หรือไม่? ลูกจ้างสามารถร้องเรียนได้ช่องทางใดบ้าง สามารถหาคำตอบได้จากบทความนี้


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


Q: นายจ้างจ่ายเงินช้า ลูกจ้างร้องเรียนได้หรือไม่?


โลกของการจ้างงานในปัจจุบัน มีผู้ประกอบการบางรายที่ปฏิบัติกับลูกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเลิกจ้างกะทันหัน หรือ การจ่ายเงินเดือนล่าช้า หากลูกจ้างกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว ลูกจ้างสามารถร้องเรียนได้ที่ไหน และต้องเตรียมอะไรบ้าง วันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ นำมาฝาก ไปดูกันเลยA: หากนายจ้างจ่ายเงินช้ากว่ากำหนด 7 วัน หรือไม่จ่ายค่าจ้าง กฎหมายให้คิดดอกเบี้ยได้ 15 % ต่อปี เมื่อไม่จ่ายค่าจ้าง ตามที่ตกลงไว้ ลูกจ้างสามารถร้องเรียนได้ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


แต่สิ่งที่ลูกจ้างต้องคำนึง คือ ลูกจ้างต้องพิสูจน์ให้ได้ว่านายจ้างจงใจจ่ายเงินช้า หากนายจ้างไม่จ่ายเงินเดือนโดยไม่มีเหตุอันควร เมื่อพ้น7 วัน นับตั้งแต่ถึงกำหนดวันจ่าย นายจ้าง ต้องเสียเงินเพิ่มให้กับลูกจ้าง 15 % ของเงินค่าจ้าง ทุกระยะเวลา 7 วันด้วย

 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

 

       มาตรา 9  ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนเงินประกันตามมาตรา 10 วรรคสอง หรือไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดภายในเวลาที่กำหนดตามมาตรา 70 หรือค่าชดเชยตามมาตรา 118 ค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา 120 มาตรา 121 และมาตรา 122 ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี

       ในกรณีที่นายจ้างจงใจไม่คืนหรือไม่จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเมื่อพ้นกำหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ถึงกำหนดคืนหรือจ่ายให้นายจ้างเสียเงินเพิ่มให้แก่ลูกจ้างร้อยละสิบห้าของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน

       ในกรณีที่นายจ้างพร้อมที่จะคืนหรือจ่ายเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสองและได้นำเงินไปมอบไว้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างนายจ้างไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มตั้งแต่วันที่นายจ้างนำเงินนั้นไปมอบไว้


Q: ลูกจ้างสามารถร้องเรียนได้ที่ช่องทางใดบ้าง?


ลูกจ้างหลาย ๆ คน ยังคงสงสัยว่าหากได้รับความไม่เป็นธรรมจากนายจ้างแล้ว สามารถไปร้องเรียนปัญหาได้ที่ไหนบ้าง ไปดูกันเลยA: ลูกจ้างสามารถร้องเรียนปัญหาได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน


นอกจากนี้ลูกจ้างสามารถร้องเรียนปัญหา ได้อีกหลากหลายช่องทาง ดังนี้


  1. ยื่นคำร้อง (ใช้แบบคำร้อง คร.7) ด้วยตนเองต่อพนักงานตรวจแรงงานในท้องที่ ที่ลูกจ้างทำงานอยู่
  2. แจ้งผ่านทางระบบออนไลน์ ได้ที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน https://www.labour.go.th/ กดเมนู ติดต่อกรม
  3. สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 3 กรมสวัสดิการและคุ้มรองแรงงาน
  4. สายด่วน 1546 (ในวันและเวลาราชการ)
  5. Line official: @prdlpw

สรุป Q&A นายจ้างจ่ายเงินช้า ลูกจ้างร้องเรียนได้หรือไม่?


หากลูกจ้างได้รับความไม่เป็นธรรมจากนายจ้าง ลูกจ้างสามารถร้องเรียนได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำร้องด้วยตนเอง, การแจ้งผ่านระบบออนไลน์ ที่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน https://www.labour.go.th/เมนู ติดต่อกรม, หรือที่สายด่วน 1506 กด 3 เพื่อความเป็นธรรมและสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงจะได้รับ

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้