PageView Facebook
date_range 03/05/2024 visibility 134 views
bookmark HR Knowledge
ESG คืออะไร สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้อย่างไร? - blog image preview
Blog >ESG คืออะไร สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้อย่างไร?

ปลุกพลังรักสิ่งแวดล้อมด้วย ESG แนวคิดที่จะช่วยให้ธุรกิจยั่งยืนด้วยสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล แนวคิดนี้จะสำคัญและสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรอย่างไร ไปดูกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


ESG คืออะไร?


ESG คือ นโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เป็นแนวคิดเพื่อความยั่งยืนขององค์กร เป็นนโบายที่ไม่ได้เน้นแค่ผลกำไรที่เป็นจำนวนเงินเพียงอย่างเดียว แต่ยังมุ่งเน้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม อีกด้วย

 

องค์ประกอบของ ESG

แนวคิด ESG มีองค์ประกอบหลัก ๆ ที่สำคัญ ดังนี้E – Environmental

  • เป็นการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร เช่น การควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจก, นโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, การลดการใช้กระดาษและพลังงานอื่น ๆ เป็นต้น

 

S – Social

  • เป็นการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น หุ้นส่วน, พนักงาน, ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ เป็นต้น

 

G- Governance

  • หลักธรรมาภิบาล ที่ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ซึ่งสิ่งสำคัญของ หลักธรรมาภิบาล ในแนวคิด ESG นี้ คือ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน สามารถตรวจสอบได้

 

ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการปรับใช้แนวคิด ESG


ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นเกี่ยวกับธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรจะได้รับประโยชน์จากแนวคิด ESG ดังนี้ภาพลักษณ์ดี สามารถดึงดูดนักลงทุนได้

  • ปัจจุบัน หากองค์กรใดที่สามารถดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG ได้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม แน่นอนว่าการรับผิดชอบต่อสังคม ย่อมทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี องค์กรมีความน่าเชื่อถือ สิ่งนี้สามารถส่งผลให้นักลงทุนมองเห็นโอกาส และอยากจะมาร่วมดำเนินธุรกิจกับองค์กรอีกด้วย

 

รักษาพนักงานเก่า เพิ่มเติมพนักงานใหม่

  • เมื่อองค์กรนำแนวคิด ESG มาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรก็จะส่งผลดีต่อการรักษาพนักงานเก่าไว้ได้ เนื่องจาก พนักงานทุกคนล้วนต้องการให้องค์กรเห็น “คุณค่า” ของพนักงานทุกคน และควรปฏิบัติกับพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ปัญหาการลาออกก็จะลดลง เมื่อพนักงานเก่าไม่ได้อยากจะลาออก สิ่งนี้ก็จะเป็นการดึงดูดพนักงานใหม่ให้เข้ามาร่วมงานกับองค์กรได้อีกด้วย

 

พนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • หากองค์กรใดพนักงานมีความสุขในการทำงาน มีสุขภาพจิตดี และมีความพึงพอใจกับองค์กรสูง สิ่งนี้สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าธุรกิจที่พนักงานไม่มีความสุข ดังนั้นองค์กรใดที่ได้คะแนน ESG ดี องค์กรก็จะมีสุขภาพทางการเงินที่ดีตามไปด้วย

 

ลดความเสี่ยงจากปัญหา

  • องค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก็จะมีระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปัญหา หือวิกฤตที่จะเกิดขึ้นย่อมมีโอกาสน้อย

 

สรุป ESG คืออะไร สร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้อย่างไร?


โดยสรุปแล้ว แนวคิด ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ สร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจ โดยการไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล แนวคิด ESG ถือเป็นจุดเปลี่ยนขององค์กรยุคใหม่ มาร่วมกันส่งเสริมและพลิกโฉมองค์กรให้ก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้