PageView Facebook
date_range 15/05/2024 visibility 109 views
bookmark HR Knowledge
Mentoring คืออะไร ต้องใช้ทักษะสำคัญอะไรบ้าง? - blog image preview
Blog >Mentoring คืออะไร ต้องใช้ทักษะสำคัญอะไรบ้าง?

ไขข้อสงสัย Mentoring คืออะไร ต้องมีทักษะอะไรบ้าง อีกทั้งการนำ Mentoring เข้ามาใช้ภายในองค์กร สามารถช่วยผลักดันทักษะความรู้ ความสามารถของพนักงานได้อย่างไร?


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


Mentoring คืออะไร?


ลักษณะของ Mentoring คือ การเป็นพี่เลี้ยงในการทำงาน ช่วยกระตุ้น ให้คำแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ พนักงานพัฒนาทักษะ ความรู้ เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นแนวทางสร้างความชำนาญให้กับพนักงานได้มากขึ้นอีกด้วย


วัตถุประสงค์และขั้นตอนของ Mentoringวัตถุประสงค์ของ Mentoring

  • Mentoring จะอยู่ในลักษณะของการเป็นพี่เลี้ยง เน้นสร้างและกระชับความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็น การดูแลระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยวัตถุประสงค์ของการเป็นพี่เลี้ยงจะต้องเป็นทุกอย่างให้กับพนักงาน นำประสบการณ์ทั้งหมดที่ตนมีนำมาถ่ายทอด เพื่อให้การทำงานง่ายและราบรื่น ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนของ Mentoring

  • Mentoring จะมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะและแนวคิดของพนักงาน แต่จะเป็นการพูดคุยสบาย ๆ ไม่เป็นทางการ เช่น การการพูดคุยระหว่างมื้ออาหาร หรือการพูดคุยระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

 

วิธีการสื่อสารของ Mentoring


  • การสื่อสารของ Mentoring จะแตกต่างกับการสื่อสารของ Coaching โดยสิ้นเชิง โดย Mentoring จะเน้นการสื่อสารที่กระชับ รวดเร็ว ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย เนื่องจากผู้ที่เป็นพี่เลี้ยงต้องถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และแนวทางการทำงาน เพื่อให้พนักงานนำไปประยุกต์ใช้ได้

 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็น Mentoring


 

  • ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ มีทักษะความรู้ในเรื่องนั้น ๆ คำแนะนำต้องเข้าใจง่าย สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เลย
  • ต้องไม่เลือกสอนคนใดคนหนึ่ง ต้องไม่ใช้อารมณ์และไม่ควรนำอคติที่มี นำมาเป็นปัญหาในการเลือกสอนพนักงาน ต้องให้ความรู้ ประสบการณ์กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
  • ต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี ต้องสื่อสารให้เป็น กระชับ เข้าใจง่าย อีกทั้งพี่เลี้ยง ยังต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีอีกด้วย
  • ต้องใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยใช้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning นำมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้พี่เลี้ยงสามารถตอบปัญหาที่พนักงานพบเจอ และสามรถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้

 

สรุป Mentoring คืออะไร ต้องมีทักษะอะไรบ้าง

 

โดยสรุปแล้ว Mentoring คือ ลักษณะของการเป็นพี่เลี้ยงในสถานที่ทำงาน ที่คอยช่วยเหลือ กระตุ้น และโน้มน้าวใจให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจะเป็น Mentoring หรือ พี่เลี้ยงนั้น ต้องมีทักษะสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการสื่อสาร, ต้องพร้อมเรียนรู้อยู่เสมอ, ไม่อคติต่อเพื่อนร่วมงาน, ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ และมีทักษะความรู้ที่ดี ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้การเป็น Mentoring วิเคราะห์ปัญหาและสามารถช่วยพนักงานแก้ไขปัญหาได้

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้