PageView Facebook
date_range 25/04/2024 visibility 280 views
bookmark HR Knowledge
6 ทักษะ Interpersonal Skills ที่วัยทำงานควรมี - blog image preview
Blog >6 ทักษะ Interpersonal Skills ที่วัยทำงานควรมี

Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี เพราะการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบัน จะมีทักษะใดบ้างที่วัยทำงานต้องรู้ ไปหาคำตอบกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


Interpersonal Skills คืออะไร?


Interpersonal Skills คือ ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นหนึ่งใน Soft Skills ที่สำคัญและจำเป็นต่อการทำงาน เนื่องจากเป็นทักษะเพื่อการปฏิสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงาน, ลูกค้า, หรือหัวหน้างาน ก็ตาม การสื่อสารที่ดีล้วนทำให้การเจรจาเกี่ยวกับสิ่งนั้นง่ายยิ่งขึ้น ถือเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี

 

ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ยังรวมถึงทักษะในด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น ความมีน้ำใจ, เห็นอกเห็นใจผู้อื่น, การเข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล ไม่ยึดตันเองเป็นที่ตั้ง เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Interpersonal Skills ทักษะที่วัยทำงานควรมี1. ทักษะการสื่อสาร

  • การสื่อสารด้วยวาจา

การพูดที่ชัดเจน ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย เลือกใช้คำพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ์

ปรับระดับภาษาให้เหมาะกับผู้ฟัง

  • การสื่อสารด้วยอวัจนภาษา

การใช้ภาษากายสื่อถึงความมั่นใจ น่าเชื่อถือ และเป็นมิตร ม่ว่าจะเป็น การสบตา ท่าทาง และรับฟังอย่างตั้งใจ มีการจดจำประเด็นสำคัญ และถามคำถามเพื่อขยายความ เพื่อให้เข้าใจในสิ่งนั้นอย่างถ่องแท้มากขึ้น

 

2. ทักษะความเป็นผู้นำ

การเป็นผู้นำหรือการเป็นหัวหน้าไม่ได้หมายถึงการออกคำสั่งอย่างเดียว แต่หัวหน้าที่ดี ต้องมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มองการณ์ไกล มีเป้าหมายชัดเจน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในทีม เป็นคนจริงจัง รับผิดชอบต่อหน้าที่ และสามารถให้คำปรึกษาและสนับสนุนลูกน้องได้

 

3. ทักษะการทำงานเป็นทีม

  • การทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

สื่อสารกับคนในทีมอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และเข้าใจง่าย ร่วมกันแบ่งปันความคิดเห็น และยินดีรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างเต็มใจและเข้าใจ

 

4. ทักษะการแก้ปัญหา

  • การวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบ

เมื่อพบเจอกับปัญหา คนในทีมต้องช่วยกันเก็บรวบรวมข้อมูล นำมาพูดคุยกัน เพื่อระบุสาเหตุของปัญหา ช่วยกันระดมความคิด หาวิธีเพื่อแก้ไขปัญหาในหลาย ๆ ทาง เลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด แล้วจึงนำข้อมูลทั้งหมดมาพิจารณาอย่างถูกต้อง ถี่ถ้วน ประเมินความเสี่ยงของวิธีการแก้ปัญหา และต้องตัดสินใจอย่างมั่นใจ

 

5. ทักษะการเจรจาต่อรอง

  • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้พูดต้องสื่อสารให้เป็น ชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย และสุภาพ แต่นอกจากจะสื่อสารเป็นแล้ว ก็ยังต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วย เพื่อจะได้ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


6.ความฉลาดทางอารมณ์

  • การเข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเอง

ทำความเข้าใจสามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมของตนเองได้ เข้าใจและรับรู้มุมมองความรู้สึกของผู้อื่น สามารถจัดการความขัดแย้งและความเครียดทีเกิดขึ้นได้


สรุป 6 ทักษะ Interpersonal Skills ที่วัยทำงานควรมี

 

โดยสรุปแล้ว Interpersonal Skills คือ ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล ถือเป็นทักษะที่สำคัญต่อการทำงาน การเป็นผู้พูดที่ดี ต้องสามารถสื่อสารให้คนในทีมเข้าใจง่าย ชัดเจน และตรงประเด็น นอกจากการเป็นผู้พูดที่ดีแล้ว เราทุกคนก็ควรจะเป็นผู้ฟังที่ดีให้กับบุคลอื่นด้วย เพราะการทำงานเราไม่สามารถทำงานด้วยตัวคนเดียวได้ ดังนั้นการมีทักษะการสื่อสารที่ดีกับเพื่อนร่วมงานจึงเป็นทักษะที่วัยทำงานทุกคนต้องมี

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้