PageView Facebook
date_range 11/06/2024 visibility 144 views
bookmark HR Knowledge
6 ปัจจัยสำคัญที่ HR ควรรู้ เมื่อมีพนักงานทดลองงาน - blog image preview
Blog >6 ปัจจัยสำคัญที่ HR ควรรู้ เมื่อมีพนักงานทดลองงาน

การทดลองงานด่านแรกในการทำงานที่ให้พนักงานและองค์กรได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเมื่อมีพนักงานทดลองงาน HR ต้องรู้อะไรบ้าง ต้องปฏิบัติอย่างไรมาดูในบทความนี้เลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


ว่าด้วยเรื่องของ “การทดลองงาน”

การทดลองงานหรือช่วงทดลองงาน เปรียบเสมือนเป็นด่านวัดใจ ทั้งสำหรับตัวของพนักงานและองค์กรที่ต้องใช้เวลาพิสูจน์ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะการทำงานของตำแหน่งงานนั้น ๆ ว่าพนักงานที่รับเข้ามาใหม่เหมาะสมกับตำแหน่งงานหรือไม่ มีความสามารถในตำแหน่งงานอย่างไรบ้าง ดังนั้น ฝ่ายบุคคล (HR) จึงมีบทบาทที่สำคัญในการดูแล ประเมินผลพนักงาน และให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสม เพื่อให้กระบวนการทดลองงานเป็นไปอย่างราบรื่น


6 สิ่งที่ HR ควรรู้เมื่อมีพนักงานทดลองงาน

บทบาทของ HR ในการดูแลพนักงานในช่วงทดลองงานเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้กระบวนการทดลองงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเป็นธรรม ดังนั้น เมื่อมีพนักงานทดลองงานเข้ามา HR ควรรู้ 6 สิ่งดังต่อไปนี้


 

1. ระยะเวลาทดลองงาน/ช่วงเวลาทดลองงาน

ระยะเวลาทดลองงานเป็นช่วงเวลาที่องค์กรหรือ HR กำหนดให้พนักงานใหม่ต้องพิสูจน์ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ได้รับ โดยระยะเวลาทดลองงานมักอยู่ในช่วง 90 – 119 วัน

 

2. การประเมินพนักงานทดลองงาน

ในระหว่างที่พนักงานอยู่ในช่วงทดลองงาน HR และหัวหน้างานควรมีการประเมินพนักงานทดลองงานร่วมกันอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อติดตามและประเมินผลการทำงานของพนักงานทดลองงาน นอกเหนือจากการสังเกต พูดคุย และดูผลงาน โดยการประเมินพนักงานทดลองงานนั้นแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้

  • การประเมินครั้งที่ 1: การประเมินในครั้งแรกอาจมีการประเมินในช่วง 45 วันแรกหรือ 60 วันแรกของการทำงาน เพื่อติดตามผลการว่าจ้างและบรรจุ (Placement Follow-Up) เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในเบื้องต้น

 

  • การประเมินครั้งที่ 2: การประเมินในครั้งที่สองเป็นการประเมินในช่วง 1 เดือนหรือ 30 วันก่อนครบกำหนดการทดลองงาน เพื่อให้นายจ้างหรือ HR ได้มีเวลาในการพิจารณาพนักงานทดลองงานอย่างถี่ถ้วนในการให้พนักงานผ่านทดลองงานหรือให้พ้นสภาพการเป็นพนักงาน

 

3. การปรับเงินเดือนหลังผ่านทดลองงาน

ในช่วงก่อนกระบวนการทดลองงาน บริษัทส่วนใหญ่จะมีการเจรจาเรื่องอัตราค่าจ้างพนักงานไว้ตั้งแต่ต้น เมื่อผ่านทดลองงานจะได้รับการปรับเงินเดือนเป็นจำนวนเท่าไหร่ ดังนั้นเมื่อ พนักงานผ่านทดลองงานได้บรรจุเป็นพนักงานประจำเรียบร้อยแล้ว HR ควรเจรจาเรื่องการปรับเงินเดือน และปฏิบัติตามที่มีการตกลงกันไว้

 

4. เมื่อมีพนักงานไม่ผ่านทดลองงานต้องทำอย่างไร

การไม่ผ่านโปรหรือไม่ผ่านทดลองงานนั้นเป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงทดลองงาน ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากทั้งสำหรับพนักงานและองค์กร แต่เมื่อมีพนักงานไม่ผ่านทดลองงาน HR ควรปฏิบัติดังนี้

  • ชี้แจงเหตุผลของการไม่ผ่านทดลองงานอย่างตรงไปตรงมา

กรณีที่มีพนักงานไม่ผ่านทดลองงาน สิ่งที่ HR ควรปฏิบัติคือการชี้แจงเหตุของการไม่ผ่านทดลองงานอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน ซึ่งแม้พนักงานจะไม่ผ่านทดลองงาน HR ก็ควรปฏิบัติต่อพนักงานเป็นอย่างดี เห็นอกเห็นใจ หลีกเลี่ยงการพูดจาตำหนิ ดูถูก หรือวิพากษ์วิจารณ์

 

  • เช็กกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด

เมื่อพนักงานไม่ผ่านทดลองงาน ย่อมเข้าสู่ในกระบวนการของการเลิกจ้าง การตรวจสอบเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องถือเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น HR ควรตรวจสอบระยะเวลาการทดลองงานของพนักงานเข้าข่าย 120 วันที่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่ หากพนักงานทำงานครบ 120 วันหรือเกินกว่านั้นบริษัทจะต้องจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างให้แก่พนักงานเพื่อป้องกันการฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้นได้

 

  • สรรหาบุคลากรใหม่

เมื่อมีพนักงานออกก็ย่อมมีพนักงานใหม่เข้ามาเพื่อทดแทน ดังนั้น HR ควรสรรหาบุคลากรใหม่ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ หรือคัดเลือกจากผู้สมัครเดิมที่อยู่ในรายชื่อสำรอง

 

5. การจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายเมื่อพนักงานไม่ผ่านทดลองงาน

การทดลองงานนั้นแม้ไม่ได้จัดอยู่ในข้อบังคับของกฎหมายแรงงาน ดังนั้นบริษัทจะมีการทดลองงานหรือไม่มีก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย แต่เมื่อมีการจ้างพนักงานทำงานแล้วนั้น แม้ว่าพนักงานจะอยู่ในช่วงทดลองงานก็มีสิทธิเท่าเทียมกับพนักงานประจำ

 

กรณีที่มีการเลิกจ้างพนักงานทดลองงาน นายจ้างหรือ HR ควรที่จะตรวจสอบอายุงานของพนักงานว่าครบหรือมากกว่า 120 วันหรือไม่ หากพนักงานทำงานครบหรือเกิน 120 วัน นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่พนักงานไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา 30 วันสุดท้าย

 

Tips! อ่านบทความเพิ่มเติม >> Q&A ไม่ผ่านทดลองงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยไหม?

 

6. สิทธิ์ของพนักงานทดลองงาน

สิทธิ์ของพนักงานทดลองงานจะได้รับสิทธิการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานตั้งแต่วันแรกที่เริ่มทำงาน เช่น สิทธิการลาป่วย พนักงานทดลองงานมีสิทธิ์ลาป่วยและได้รับเงินค่าจ้างในวันที่พนักงานลาป่วย เช่นเดียวกับพนักงานประจำ

 

HR ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อมีพนักงานทดลองงาน

เมื่อมีพนักงานทดลองงานสิ่งที่ HR ควรปฏิบัติต่อพนักงานทดลองงานมีดังต่อไปนี้การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

HR ควรกำหนดหน้าที่และเป้าหมายที่พนักงานต้องบรรลุในช่วงทดลองงานอย่างชัดเจน เพราะการตั้งเป้าหมายการทำงานจะช่วยให้พนักงานทราบว่าตนเองนั้นต้องทำอะไรบ้างและต้องทำอย่างไรเพื่อให้ผ่านทดลองงาน

 

การสื่อสารและการให้คำแนะนำ

การสื่อสารระหว่าง HR และพนักงานเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการพูดคุย ให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่พนักงานช่วยให้พนักงานทดลองงานนั้นคลายกังวล

 

การอบรมและพัฒนา

การอบรมและการพัฒนาทักษะของพนักงานใหม่ช่วงทดลองงานเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้น HR ควรจัดโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้พนักงานได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน อีกทั้งการฝึกอบรมที่ดียังช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับงานได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

สร้างบรรยากาศในการทำงาน

การสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เป็นมิตรและการมีสัมพันธ์ที่ดีในทีมงานเป็นสิ่งที่ช่วยให้พนักงานรู้ผ่านคลาย ลดความเกร็ง และมีความสุขในการทำงาน

 

การประเมินผลการทำงาน

การประเมินผลการทำงานของพนักงานทดลองงานเป็นสิ่งที่ทุก ๆ องค์กรนั้นมี ทั้งนี้ HR ควรมีระบบการประเมินผลการทำงานที่ชัดเจนและเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงจุดที่ต้องปรับปรุงและจุดที่พนักงานทำได้ดี

 

การติดตามและให้การสนับสนุน

HR ควรติดตามความก้าวหน้าของพนักงานในช่วงทดลองงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานสามารถปรับตัวได้และมีความก้าวหน้าในการทำงาน หากพบว่าพนักงานกำลังติดปัญหา HR ควรช่วยแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ซึ่งการติดตามและสนับสนุนจะช่วยให้พนักงานทดลองงานรู้สึกว่าตนเองนั้นได้รับการดูแลและมีความสำคัญต่อองค์กรสรุป 6 สิ่งที่ HR ควรรู้ เมื่อมีพนักงานทดลองงาน

การดูแลพนักงานในช่วงของการทดลองงานเป็นหน้าที่สำคัญของ HR ที่จะช่วยให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ โดยแนวทางการปฏิบัติที่กล่าวไปข้างต้นจะช่วยให้ HR สามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ลดความขัดแย้ง และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรได้

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้