PageView Facebook
date_range 20/11/2023 visibility 9950 views
bookmark HR Knowledge
HR มือใหม่ห้ามพลาด! ACTION PLAN วางแผนงานประจำปีของ HR - blog image preview
Blog >HR มือใหม่ห้ามพลาด! ACTION PLAN วางแผนงานประจำปีของ HR

ACTION PLAN การวางแผนงานประจำปีสำหรับ HR มีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานของ HR เต็มไปอย่างมีประสิทธิภาพ


อ่านบทความที่คุณอาจสนใจเพิ่มเติม:


ACTION PLAN


ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพ พัฒนาศักยภาพของพนักงาน บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและน่าอยู่

 

แผนงานประจำปีของ HR จึงมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของฝ่าย HR ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร


องค์ประกอบสำคัญของ ACTION PLAN


องค์ประกอบสำคัญของการเขียน ACTION PLAN ที่ นิยมใช้ คือ Deming Circle หรือ วงล้อของเดมิ่ง ซึ่งประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ PDCA ดังนี้P – Plan คือ การวางแผนงาน

D – Do คือ การปฏิบัติตามแผนงาน

C – Check คือ การตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้

A – Act คือ การปรับปรุง ดำเนินการ


ACTION PLAN ที่ HR มือใหม่ไม่ควรพลาด


ACTION PLAN ที่ HR ควรจัดทำให้ทุก ๆ ปี มีดังนี้


HR Budget Plan

HR Budget Plan คือ แผนงบประมาณสำหรับทรัพยากรบุคคล (HR) ขององค์กร ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน สวัสดิการ การฝึกอบรมและพัฒนา สรรหา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ HR แผนงบประมาณ HR ที่กำหนดไว้อย่างรอบคอบช่วยให้องค์กรสามารถจัดการทรัพยากร HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจโดยรวม


HR Action Plan

HR Action Plan คือ แผนปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล (HR) แผนนี้เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดแนวทางเฉพาะสำหรับกิจกรรมและโครงการที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) จะทำเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กร


HR Year Plan

HR Year Plan คือ แผนงานประจำปีด้านทรัพยากรบุคคล (HR) แผนนี้เป็นแผนเชิงกลยุทธ์ที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้าน HR ขององค์กรสำหรับปีถัดไป


HR Annual Leave Statistics

HR Annual Leave Statistics คือ กระบวนการในการรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการลางานของพนักงานประจำปี โดย Annual Leave Statistics จะให้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลสถิติเกี่ยวกับการลางานของพนักงาน


HR Orientation

HR Orientation คือ กระบวนการแนะนำพนักงานใหม่ให้รู้จักกับองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และทรัพยากรต่างๆ ที่พนักงานสามารถใช้ได้ กระบวนการนี้มีความสำคัญต่อความสำเร็จของพนักงานใหม่ เนื่องจากช่วยให้พนักงานใหม่เข้าใจบทบาทและคาดหวังของพวกเขาในองค์กร และช่วยให้พนักงานใหม่เริ่มต้นได้อย่างราบรื่นHR Time Attendance

HR Time Attendance คือ กระบวนการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงาน กระบวนการนี้มีความสำคัญต่อการบริหารงานบุคคล เนื่องจากช่วยให้องค์กรสามารถติดตามเวลาทำงานของพนักงานได้ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การจ่ายค่าจ้าง การคำนวณชั่วโมงทำงานล่วงเวลา การอนุมัติการลางาน และการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

 

HR Employee History Register

HR Employee History Register คือ ทะเบียนประวัติพนักงานที่รวบรวมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับพนักงานแต่ละคนตลอดระยะเวลาที่ทำงานกับบริษัท ข้อมูลเหล่านี้รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการจ้างงาน ข้อมูลการฝึกอบรม ข้อมูลการเลื่อนตำแหน่ง ข้อมูลการลางาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

HR Probation

HR Probation คือ ระยะเวลาทดลองงานของพนักงานใหม่ที่นายจ้างกำหนดขึ้นเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะการทำงาน และทัศนคติในการทำงานของพนักงานใหม่ว่าเหมาะสมกับตำแหน่งงานและวัฒนธรรมองค์กรหรือไม่

 

HR Calculate Vacation Days

HR Calculate Vacation Days คือกระบวนการในการกำหนดจำนวนวันหยุดพักผ่อนประจำปีหรือวันลาพักร้อนที่พนักงานมีสิทธิ์ได้รับ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ระยะเวลาการจ้างงาน นโยบายของบริษัท ข้อตกลงการต่อรองร่วม เป็นต้น

 

HR Organization chart

HR Organization Chart คือแผนผังโครงสร้างองค์กรของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) แผนผังนี้จะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งงานต่างๆ ในฝ่าย HR รวมถึงสายการบังคับบัญชา ซึ่งแสดงรายละเอียดของตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรที่ทำงานในฝ่าย HR นั้น ๆ


สรุป ACTION PLAN วางแผนงานประจำปีของ HR


แผนงานประจำปีของ HR เป็นแผนงานที่กำหนดทิศทางและเป้าหมายของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ซึ่งแผนงานนี้ควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร และควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ นโยบายขององค์กร ความต้องการขององค์กร และความต้องการของพนักงาน เป็นต้น


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้