PageView Facebook
date_range 22/04/2024 visibility 502 views
bookmark HR Knowledge
กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานเด็ก ที่นายจ้างต้องปฏิบัติตาม - blog image preview
Blog >กฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานเด็ก ที่นายจ้างต้องปฏิบัติตาม

ย้ำเตือนนายจ้าง! ก่อนจะจ้างแรงงานเด็ก มีข้อห้ามและกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กอะไรบ้างที่นายจ้างต้องรู้และต้องปฏิบัติตาม วันนี้เรารวบรวมข้อมูลดี ๆ มาฝาก ไปดูกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


ว่าด้วยเรื่อง “การใช้แรงงานเด็ก”


แรงงานเด็ก คือ ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ถึง 18 ปี  โดยการทำงานนั้นเป็นการทำงานเต็มเวลา ที่มีชั่วโมงการทำงานระหว่าง 14-43 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันนี้เรารวบรวมข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานเด็กที่นายจ้างต้องรู้และต้องปฏิบัติตามมาฝาก จะเป็นอย่างไร ไปดูกันเลย


กฎหมายคุ้มครองการใช้แรงงานเด็ก


กฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้1. ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง

 •  ตามมาตรา 44  ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง

2. กรณี ที่มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นลูกจ้าง

 • นายจ้างต้องแจ้งต่อพนักงาน ตรวจแรงงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ เด็กเข้าทำงาน และแจ้งการสิ้นสุดการ จ้างเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่เด็กออกจากงาน นายจ้างต้องจัดให้มีเวลาพัก 1 ชั่วโมงต่อวันภายใน 4 ชั่วโมงแรกของ การทำงาน และให้มีเวลาพักย่อยได้ตามที่นายจ้างกำหนด

3. ห้ามนายจ้างใช้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

 • ทำงานในระหว่างเวลา 22.00 – 06.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี

4. ห้ามนายจ้างใช้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานล่วงเวลา

 • ตามมาตรา 48 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด

5. ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานต่อไปนี้

 • งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ
 • งานปั๊มโลหะ
 • งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียงและแสง ที่มีระดับแตกต่างจากปกติอันอาจเป็นอันตรายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่น ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานี บริการที่เป็นเชื้อเพลิงตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจั่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์
 • งานที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ, ในถ้ำ อุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา
 • งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • งานทำความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่กำลังทำงาน
 • งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป
 • งานอื่นตามที่กำหนดในกระทรวง

6. ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในสถานที่ต่อไปนี้

 • โรงฆ่าสัตว์
 • สถานที่เล่นการพนัน
 • สถานที่เต้นรำ รำวง หรือ รองเง็ง
 • สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่ม อย่างอื่นจำหน่ายและบริการ โดยมีผู้บำเรอสำหรับปรนนิบัติลูกจ้าง หรือโดยมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอน หรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า
 • สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

7. ห้ามนายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กแก่บุคคลอื่น

 • ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอื่น
 • ในกรณีที่นายจ้างจ่ายเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่น เป็นการล่วงหน้าก่อนมีการจ้าง ขณะแรกจ้าง หรือก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้างในแต่ละคราว มิให้ถือว่าเป็นการจ่ายหรือรับค่าจ้างสำหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้น และห้ามมิให้นายจ้างนำเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวมาหักจากค่าจ้างซึ่งต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามกำหนดเวลา

8. ห้ามนายจ้างเรียก/หรือรับ เงินประกันจากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก

 • ตามมาตรา 51  ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก

9. ลูกจ้าง ซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี มีสิทธิลาเพื่อเข้าประชุม

 • สัมมนา รับการอบรม รับการฝึก หรือลาเพื่อการอื่นซึ่งจัดโดยสถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่อธิบดีเห็นชอบ และให้นายจ้าง จ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างเด็กเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 30 วัน

 

บทลงโทษสำหรับนายจ้างหากฝ่าฝืนกฎหมาย

หากนายจ้างฝ่าฝืน ต้องมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 บาท จนถึง 2,000,000 บาท / ลูกจ้าง 1 คน หรือจำคุกสูงสุดไม่เกิน 4 ปี หรือทำจำทั้งปรับ


สรุปกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานเด็ก ที่นายจ้างต้องปฏิบัติตาม

 

ย้ำเตือนนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการทุกท่านให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด นายจ้างต้องให้ความเป็นธรรมกับแรงงานเด็ก และต้องจ้างงานแรงงานเด็กที่อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี เท่านั้น


หากตรวจพบนายจ้าง สถานประกอบกิจการใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ฝ่าฝืนจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จะดำเนินคดีกับนายจ้างรายนั้นทันที

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้