PageView Facebook
date_range 25/04/2024 visibility 316 views
bookmark HR Knowledge
โฟร์แมนคือใคร ทำหน้าที่อะไร สำคัญกับงานก่อสร้างอย่างไรบ้าง? - blog image preview
Blog >โฟร์แมนคือใคร ทำหน้าที่อะไร สำคัญกับงานก่อสร้างอย่างไรบ้าง?

“โฟร์แมน” ตำแหน่งสำคัญประจำไซต์งานก่อสร้าง โดยโฟร์แมนนั้นคือใคร ทำหน้าที่อะไร และสำคัญกับงานก่อสร้างอย่างไรบ้าง วันนี้ HumanSoft จะพามารู้จักกับอาชีพนี้กัน


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


โฟร์แมน คือใครเชื่อว่าหลาย ๆ ท่านอาจเคยได้ยินอาชีพโฟร์แมนกันมาผ่าน ๆ กันบ้างแต่ก็อาจจะยังไม่รู้หรือกำลังสงสัยว่า โฟร์แมน คืออะไร เป็นใคร HumanSoft จะพาเพื่อน ๆ มารู้จักอาชีพนี้กันค่ะ

 

โฟร์แมน (Foreman) คือ หัวหน้าช่าง หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งทำหน้าที่ดูแลและควบคุมการทำงานในไซต์งานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย และถูกต้อง


โฟร์แมนสำคัญกับไซต์งานก่อสร้างอย่างไร?

โฟร์แมนเรียกได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญในงานก่อสร้างเลยก็ว่าได้ เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการดูแลและควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งมีหน้าที่ต้องบริหารจัดการทั้งคนงานก่อสร้าง ผู้รับเหมา วัสดุอุปกรณ์ และเวลาในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 

นอกจากนี้โฟร์แมนยังเป็นตัวกลางระหว่างทีมงานต่าง ๆ ทั้งคนงาน วิศวกร และเจ้าของโครงการหรือนายจ้าง เพื่อให้สื่อสารข้อมูลอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งโฟร์แมนจะช่วยให้งานก่อสร้างนั้นสามารถดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ปลอดภัย ตรงตามเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้


โฟร์แมนทำหน้าที่อะไรบ้าง

โฟร์แมนมีหน้าที่หลัก ๆ ที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละวัน ดังต่อไปนี้วางแผนและควบคุมงาน

โฟร์แมนจะต้องทำการวางแผนงานก่อสร้างทั้งหมด จัดตารางการทำงาน แบ่งงานให้ลูกน้อง ควบคุมความคืบหน้าของงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และรายงานผลงานให้ผู้บังคับบัญชา วิศวกร หรือนายจ้างทราบ

 

ดูแลลูกน้อง

โฟร์แมนมีหน้าที่จะต้องดูแลลูกน้องในไซต์งาน อบรม ให้ความรู้ ดูแลความปลอดภัย สวัสดิการ และสภาพจิตใจของลูกน้อง รวมไปถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ควบคุมวัสดุและอุปกรณ์

โฟร์แมนจะต้องควบคุมการใช้วัสดุและอุปกรณ์ในไซต์งาน ให้เพียงพอต่อการทำงาน ป้องกันการสูญเสีย และใช้อย่างคุ้มค่า

 

ควบคุมความปลอดภัย

อีกหนึ่งหน้าที่สำคัญของโฟร์แมนคือ ควบคุมความปลอดภัยในไซต์งาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุ และดูแลให้ลูกน้องทำงานอย่างปลอดภัย รวมไปถึงควบคุมสภาพแวดล้อมในไซต์งานให้ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐาน

 

ติดตามการทำงานของผู้รับเหมา

หน้าที่ต่อมาของโฟร์แมน คือการติดตามการทำงานและความคืบหน้าของผู้รับเหมาให้ถูกต้องตรงตามแผนงาน และให้ได้มาตรฐาน


ทักษะสำคัญที่โฟร์แมนควรมี

ในการทำงานไม่ว่าจะอาชีพใดหรือตำแหน่งไหนก็ตาม ล้วนที่จะต้องอาศัยทักษะในการทำงาน โฟร์แมนก็เช่นกัน จำเป็นที่จะต้องมีทักษะสำคัญในการทำงาน เพื่อให้งานนั้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทักษะสำคัญที่โฟร์แมนควรมี มีดังนี้

  1. ความรู้ด้านก่อสร้าง
  2. ทักษะการบริหารจัดการ
  3. ทักษะการสื่อสาร
  4. ทักษะการตัดสินใจ
  5. ความเป็นผู้นำ
  6. ทักษะการแก้ไขปัญหา

สรุปโฟร์แมนคือใคร ทำหน้าที่อะไร สำคัญกับงานก่อสร้างอย่างไรบ้าง?

โดยสรุปแล้ว โฟร์แมน คือ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทำหน้าที่ดูแลและบริหารจัดการทั้งคนงาน วัสดุอุปกรณ์ เวลา และงบประมาณให้เป็นไปตามที่กำหนด อีกทั้งการเป็นโฟร์แมนยังจำเป็นที่จะต้องมีทักษะสำคัญในเรื่องของภาวะผู้นำ ทั้งในเรื่องของการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นโฟร์แมนจึงมีความสำคัญกับงานก่อสร้างเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้งานก่อสร้างสามารถดำเนินการได้อย่างเรียบร้อยและปลอดภัย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้