PageView Facebook
date_range 07/05/2024 visibility 321 views
bookmark HR Knowledge
Q&A กฎหมายแรงงาน พนักงานรายวันได้ค่าแรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ไหม - blog image preview
Blog >Q&A กฎหมายแรงงาน พนักงานรายวันได้ค่าแรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ไหม

หลายคนอาจยังสงสัยกันอยู่ว่า ตามกฎหมายแรงงานแล้ว พนักงานรายวันจะได้รับค่าแรงในวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือไม่ โดยมาหาคำตอบได้ในบทความนี้


บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ :
Q : ตามกฎหมายแรงงาน พนักงานรายวันได้ค่าแรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ไหม?A : คำตอบคือ

ตามกฎหมายแรงงาน ลูกจ้างรายวัน มีสิทธิได้รับค่าแรงในวันหยุดตามประเพณี (วันหยุดนักขัตฤกษ์) และวันหยุดพักผ่อนประจำปี เช่นเดียวกับลูกจ้างรายเดือน


ว่าด้วยเรื่องวันหยุดตามกฎหมายแรงงาน

ตามกฎหมายแรงงานนั้น ได้แบ่งวันหยุดออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่


วันหยุดประจำสัปดาห์

ทั้งลูกจ้างรายเดือนและลูกจ้างรายวัน มีสิทธิได้รับวันหยุดประจำสัปดาห์ นายจ้างจะต้องจัดวันหยุดประจำสัปดาห์ให้กับลูกจ้างอย่างน้อย 1 วัน โดยต้องห่างกันไม่เกิน 6 วัน (เว้นแต่งานบางประเภทที่ลูกจ้างจำต้องทำติดกันมิฉะนั้นจะเสียหายแก่นายจ้างได้ เช่น งานโรงแรม งานขนส่ง งานเหล่านี้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันเลื่อนไปหยุดวันใดแทนก็ได้)


วันหยุดตามประเพณี (วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ทั้งลูกจ้างรายเดือนและลูกจ้างรายวัน มีสิทธิได้รับวันหยุดตามประเพณี นายจ้างต้องประกาศให้ใน 1 ปี มีวันหยุดตามประเพณี (วันหยุดนักขัตฤกษ์) ไม่น้อยกว่า 13 วัน


วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน)

ทั้งลูกจ้างรายเดือนและลูกจ้างรายวัน มีสิทธิได้รับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ไม่น้อยกว่า 6 วัน เมื่อลูกจ้างได้ทำงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี


การจ่ายค่าแรงและค่าล่วงเวลาของลูกจ้างรายวัน

ลูกจ้างรายวันจะมีความแตกต่างกับลูกจ้างรายเดือน คือ ค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์เท่านั้นที่นายจ้างได้รับข้อยกเว้น ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดาห์ให้ลูกจ้างรายวัน แต่หากให้ลูกจ้างรายวันมาทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าจ้างหรือค่าล่วงเวลาให้ในอัตราไม่น้อยกว่าสองเท่าของค่าจ้างปกติที่ลูกจ้างได้รับ และในวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผ่อนประจำปี นายจ้างยังคงต้องจ่ายค่าแรงให้กับลูกจ้างรายวัน เช่นเดียวกับลูกจ้างรายเดือน


สรุปค่าแรงวันหยุดนักขัตฤกษ์ของลูกจ้างรายวัน

ในความเป็นจริงแล้ว กฎหมายแรงงานของไทยเราไม่ได้แยกสิทธิของลูกจ้างรายเดือนกับลูกจ้างรายวันออกจากกันแต่อย่างใด ต่างกันเพียงแค่วิธีการคำนวณค่าแรงในแต่ละประเภทเท่านั้น ซึ่งทั้งเจ้าของกิจการและ HR ควรหาความรู้ในเรื่องนี้ให้ชัดเจน เพื่อความถูกต้องในการคำนวณค่าแรงต่างๆ ให้เหมาะสมตามที่กฎหมายแรงงานได้กำหนดไว้

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้