PageView Facebook
date_range 04/01/2024 visibility 17114 views
bookmark HR Knowledge
วิธีคิดเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมแจกไฟล์ Excel - blog image preview
Blog >วิธีคิดเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมแจกไฟล์ Excel

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะเพียงพอสำหรับชีวิตหลังเกษียณหรือไม่? คุณสามารถดูวิธีคิดเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างง่ายๆ ได้ในบทความนี้


บทความเกี่ยวข้องที่คุณอาจสนใจ :วิธีคิดเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างง่ายๆ


แน่นอนว่า ผู้ที่สนใจลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund – PVD) นั้น ย่อมต้องการเงินทุนสำรองสำหรับชีวิตหลังเกษียณ แต่หลายท่านก็ยังไม่รู้ว่าเงินที่ลงทุนไปนั้นจะได้เท่าไร เพียงพอสำหรับชีวิตหลังเกษียณของเราหรือไม่ ดังนั้น วิธีคิดเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างง่ายๆ จึงเป็นตัวช่วยสำหรับการตัดสินใจในการวางแผนต่างๆ ในเรื่องนี้ โดยวิธีคิดเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่น เริ่มต้นง่ายๆ ดังนี้


ขั้นเตรียมข้อมูล

วิธีคิดเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างง่ายๆ นั้นต้องใช้ข้อมูล 10 ข้อสำหรับการคำนวณ ซึ่งแบ่งเป็นข้อมูลในปัจจุบัน 8 ข้อ และข้อมูลที่ต้องสมมติขึ้นมาอีก 2 ข้อ ได้แก่ข้อมูลในปัจจุบัน


1. อายุปัจจุบัน

2. อายุที่จะเกษียณ

3. เงินเดือนปัจจุบัน

4. อัตราเงินสะสม (อัตราที่เราส่งเงินเข้ากองทุน)

5. อัตราเงินสมทบ (อัตราที่นายจ้างสมทบเงินเข้ากองทุน)

6. เงินต้นงวดส่วนของสมาชิก

7. เงินต้นงวดส่วนของบริษัท

8. จำนวนเดือนที่เหลือของปีปัจจุบันที่จะเริ่มคำนวณ


โดยข้อมูลข้อ 4 และ ข้อ 5 นั้น หากไม่ทราบข้อมูล สามารถสอบถามกับ HR หรือฝ่ายบุคคลในบริษัท ซึ่งบางบริษัทจะมีอัตราเงินสะสมและอัตราเงินสมทบแบบอัตราคงที่ แต่บางบริษัทจะมีอัตราเงินสะสมและเงินสมทบแบบปรับเพิ่มขึ้นตามอายุงาน ดังเช่นในตัวย่างนี้

และข้อมูลข้อ 6. เงินต้นงวดส่วนของสมาชิก และข้อ 7.เงินต้นงวดส่วนของบริษัท คือยอดรวมของเงินสะสม และเงินสมทบที่ผ่าน (สำหรับบุคคลที่อยู่ในกองทุนแล้ว) โดยสามารถเช็คยอดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้จาก Statement กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของแต่ละท่าน ดังตัวอย่างนี้ข้อมูลที่สมมติขึ้นมา


9. อัตราการขึ้นเงินเดือน

หากไม่ทราบอัตราการขึ้นเงินเดือนของบริษัท คุณสามารถสมมติอัตราการขึ้นเงินเดือนให้เท่ากับอัตราเงินเฟ้อ คือที่ 3% ต่อปี และเมื่อสมมติแล้วควรสังเกตในปีหลังๆ ว่าเงินเดือนจะสูงเกินไปหรือไม่ เพราะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงในข้อนี้ คือเรื่องของเพดานเงินเดือนในบริษัท ว่าบริษัทมีเพดานเงินเดือนหรือไม่ และเท่าไร


10. สมมติฐานผลตอบแทนของการลงทุน

สามารถตรวจสอบได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เราลงทุนไป หรือที่เรากำลังจะลงทุนนั้น ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทได สามารถดูผลตอบแทนย้อนหลังและคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต หรือสามารถใช้ตัวเลขคาดการณ์ กรณีเลือกนโยบายการลงทุนเป็นตราสารหนี้เสียเป็นส่วนใหญ่จะประมาณ 2% ต่อปี หรือกรณีเลือกนโยบายการลงทุนเป็นหุ้นเสียเป็นส่วนใหญ่ 6% ต่อปี


ขั้นตอนการคำนวณ

การคำนวณนั้นจะใช้ข้อมูลตัวอย่างของพนักงานเอกชนแห่งหนึ่ง ดังนี้ • อายุปัจจุบัน 30 ปี
 • อายุที่จะเกษียณ 60 ปี
 • เงินเดือนปัจจุบัน 25,000 บาท
 • อัตราเงินสะสม 3%
 • อัตราเงินสมทบ 3%
 • งินต้นงวดส่วนของสมาชิก 0 (ยังไม่เคยลงทุน)
 • เงินต้นงวดส่วนของบริษัท 0 (ยังไม่เคยลงทุน)
 • จำนวนเดือนที่เหลือของปีปัจจุบันที่จะเริ่มคำนวณ 2 เดือน
 • อัตราการขึ้นเงินเดือน 3% เพดานเงินเดือนโดยประมาณ 50,000 บาท
 • สมมติฐานผลตอบแทนการลงทุน 2%

จากนั้นนำข้อมูลทั้ง 10 ข้อที่เตรียมมานี้ ใส่ลงไปในไฟล์ Excel สำหรับการคำนวณมูลค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ Excel ได้ที่นี่ >> ไฟล์คำนวณมูลค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากไฟล์ Excel นั้น ส่วนประกอบสำคัญที่ต้องใช้งาน ดังนี้


 • กรอกข้อมูลเข้าไปที่คอลัมน์ T (ช่องสีเหลือง)
 • ส่วนที่จะใช้อ่านค่าว่า มูลค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในแต่ละปีจะเป็นเท่าไร อยู่ที่คอลัมน์ M โดยจะขึ้นแถบสีส้มขึ้นให้อัตโนมัติ ในปีเกษียณอายุของคุณ
 • ตรวจสอบเงินเดือนในคอลัมน์ D ว่าเงินเดือนที่นำมาคำนวณ หรืออัตราการขึ้นเงินเดือนนั้น สูงเกินไปหรือไม่ เกินเพดานเงินที่จะได้รับจริงหรือไม่
 • คอลัมน์ P และ Q ที่เป็นอัตราเงินสะสมและสมทบแบบคงที่ หากบริษัทมีการปรับอัตราเงินสมทบขึ้นตามอายุการทำงาน สามารถเปลี่ยนแปลงโดยการแก้ไขตัวเลขของปีนั้นๆ ได้เลย
 • อัตราผลตอบแทนการลงทุน มีผลต่อมูลค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพในวันเกษียณอายุเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ค่าที่ไม่สูงจนเกินไป โดยอาจขอคำปรึกษาจากนักวางแผนการเงิน หรือผู้ที่บริหารจัดการกองทุน
 • กรณีมีแผนที่จะลาออก หรือเปลี่ยนงาน ต้องนำเงื่อนไขของการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของแต่ละบริษัทมาพิจารณาด้วย เพราะเงินสมทบจากบางบริษัทจะได้ไม่ครบหากอยู่ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

สรุปวิธีคิดเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


จากตัวอย่างนี้ช่วยให้คาดการณ์ได้ว่า ณ อายุ 60 ปี หรือช่วงเวลาเกษียณอายุนั้น จะมีมูลค่าเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเท่าใด โดยสามารถใช้การคำนวณจาก Excel นี้ในการประมาณการมูลค่าต่างๆ ได้ พร้อมกับการวางแผนการเงินสำหรับชีวิตหลังเกษียณว่าเพียงพอหรือไม่ และยังสามารถปรับแต่งตัวเลขตามความต้องการให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถปฏิบัติได้จริง ดังนั้น วิธีคิดเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างง่ายๆ เช่นนี้ ทำให้สามารถประเมินมูลค่ากองทุน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนต่างๆ ในชีวิตเป็นอย่างมาก และอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือ การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ให้สำเร็จ เพื่อให้การวางแผนใดๆ ในที่นี้ไม่สูญเปล่าและสามารถใช้ชีวิตในยามเกษียณได้อย่างสบายใจ

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้