PageView Facebook
date_range 08/01/2024 visibility 1214 views
bookmark HR Knowledge
การวางแผนกลยุทธ์ สำคัญกับองค์กรอย่างไร ? - blog image preview
Blog >การวางแผนกลยุทธ์ สำคัญกับองค์กรอย่างไร ?

รู้หรือไม่? การวางแผนกลยุทธ์ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง สิ่งนี้สำคัญและส่งผลดีต่อองค์กรอย่างไรบ้าง วันนี้เรามีข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์มาฝาก ติดตามได้ในบทความนี้เลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


การวางแผนกลยุทธ์ คืออะไร?การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) คือ กระบวนการที่องค์กรใช้เพื่อกำหนดทิศทางและวิธีการทำงานที่จะนำไปสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายระยะยาวขององค์กร ช่วยให้องค์กรกำหนดวิสัยทัศน์, พันธกิจ, และวัฒนธรรม ที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินงานภายในองค์กรได้ นอกจากนี้ การวางแผนกลยุทธ์ยังช่วยในการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมภายนอก


กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ที่ถูกต้อง ควรทำอย่างไร?


ขั้นตอนหลักที่ทุกองค์กรต้องมีก่อนที่จะสร้างกระบวนการกลยุทธ์ให้ถูกต้อง องค์กรต้องรู้ทิศทางการทำงาน รวมถึงต้องรู้ปัญหาที่ต้องเผชิญในอนาคต ดังนี้


  • องค์กรกำลังจะก้าวไปทางไหน ?
  • สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร ?
  • องค์กรจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร ?

 

หากองค์กรมองเห็นสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ได้ชัดเจน ก็จะส่งผลให้การจัดการภายในองค์กรมีระบบแบบแผนมากขึ้น และทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ทำไมธุรกิจควรมีการวิเคราะห์ SWOT Analysis


SWOT Analysis คือการมองเห็นจุดแข็ง จุดอ่อน และอุปสรรค ของธุรกิจ ทำให้มองเห็นเป้าหมายขององค์กรอย่างมีระบบแบบแผน โดยแยกความหมายของ SWOT Analysis ได้ดังนี้

S = Strength จุดแข็ง

คือ ความโดดเด่นที่สุดที่องค์กรสามารถทำได้ เช่น การมีราคาสินค้าถูกกว่าคู่แข่ง, ความหลากหลายของสินค้าและบริการ

 

W = Weakness จุดอ่อน

คือ จุดด้อยที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและต้องพยายามหาวิธีแก้ไขให้รวดเร็วที่สุด

 

O = Opportunities โอกาส

คือ โอกาสจากภายนอกองค์กรที่จะช่วยสร้างความสำเร็จได้ เช่น การสนับสนุนจากรัฐบาล

 

T = Threat อุปสรรค

คือ สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ เช่น โรคระบาด


ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์ มีขั้นตอนดังนี้


กำหนดเป้าหมายและพันธกิจ

เป็นการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินการร่วมกัน เพื่อให้เกิดความชัดเจนของสิ่งที่จะทำ

 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัย SWOT

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่มีผลกระทบ ทำการตรวจสอบจุดแข็ง, จุดอ่อน,  ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่

 

กำหนดแผนและกลยุทธ์

หลังจากการวิเคราะห์ SWOT เสร็จสิ้น เราจำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยทางด้านลบและใช้โอกาสจากปัจจัยทางด้านบวก รวมถึงการกำหนดทิศทางทางธุรกิจ, การกำหนดเป้าหมายย่อย, และวิธีการดำเนินงาน

 

นำแผนและกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

นำกลยุทธ์มาให้เกิดผลในการดำเนินการจริง ๆ โดยการจัดสรรทรัพยากร, การกำหนดระยะเวลา, และการติดตามผลลัพธ์

 

ควบคุมและประเมินผล

ในขั้นตอนนี้จำเป็นจะต้องมีตัวชี้วัด (Indicator) เพื่อใช้วัดผลถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่นำไปปฏิบัติ ถ้าพบว่ายังมีข้อบ่กพร่องของกลยุทธ์ที่นำไปปฏิบัติ สามารถกลับไปที่ขั้นตอนที่ 2 เพื่อวิเคราะห์หาข้อบกพร่องหรือรายละเอียดที่ยังขาดหายไปและนำไปปรับปรุงกลยุทธ์ต่อไป


การวางแผนกลยุทธ์สำคัญต่อองค์กรอย่างไร ?การวางแผนกลยุทธ์สำคัญกับองค์กรอย่างไร ช่วยให้องค์กรเติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างไรบ้าง รายละเอียดมีดังนี้


มีจุดมุ่งหมายชัดเจน

การวางแผนกลยุทธ์ช่วยกำหนดทิศทางการเติบโตขององค์กร และช่วยให้คนในองค์กรมีวิสัยทัศน์เดียวกัน สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สร้างการปรับตัวทางธุรกิจให้เข้ากับสถานการณ์

การวางแผนกลยุทธ์ที่ดี จะช่วยให้องค์กรปรับตัวได้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลสำคัญให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว การบริหารต่าง ๆ ง่ายขึ้น

 

การจัดการทรัพยากร

การวางแผนกลยุทธ์ช่วยในการจัดการทรัพยากรทั้งทางการเงิน, บุคคล, เทคโนโลยี, และทรัพยากรอื่น ๆ ในองค์กร

 

สามารถวัดและประเมินผลได้ชัดเจน

เมื่อวางแผนตามขั้นตอนและลงมือทำแล้ว การวัดและประเมินผลก็สำคัญ เนื่องจากเป็นการสื่อถึงมาตรฐานขององค์กร ซึ่งถือเป็นอีกเหตุผลที่จะช่วยให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง หากผลลัพธ์ที่ออกมายังไม่เป็นตามเป้า ก็ต้องหาสาเหตุที่แท้จริงให้ได้ว่าเกิดจากอะไร มีวิธีแก้ไข ปรับปรุงอย่างไร เป็นการมองเห็นจุดบกพร่องขององค์กรและแก้ไขได้ตรงจุดที่สุด


สรุปการวางแผนกลยุทธ์สำคัญกับองค์กรอย่างไร


การวางแผนกลยุทธ์ เป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างรอบคอบและมีการร่วมมือจากทุกฝ่ายในองค์กร หากองค์กรใดมีการวางแผนกลยุทธ์ที่ดีไว้ตั้งแต่แรก ถือว่าได้เปรียบและมีโอกาสก้าวหน้ากว่าองค์กรอื่น ๆ ดังนั้น ผู้นำองค์กรยุคใหม่ควรให้ความสำคัญกับการบริหารคนในองค์กร พร้อมรับมือและปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงทำให้บุคลากรเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ตรงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิผล และร่วมกันนำองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้