PageView Facebook
date_range 14/02/2024 visibility 17182 views
bookmark HR Knowledge
Talent Management บริหารคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ - blog image preview
Blog >Talent Management บริหารคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

Talent Management กระบวนการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กรที่มีพรสวรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างยั่งยืน


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


Talent Management คืออะไร?


ในยุคสมัยที่การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรง องค์กรที่ประสบความสำเร็จมักมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการดึงดูด "คนเก่ง" ไว้กับองค์กร กลยุทธ์นี้เรียกว่า "Talent Management" ซึ่งเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญสู่อนาคตที่สดใสขององค์กร

 

Talent Management หรือ การบริหารจัดการคนเก่ง หมายถึง กระบวนการที่องค์กรใช้ในการค้นหา ดึงดูด พัฒนา และรักษาพนักงานที่มีความสามารถสูง หรือ "คนเก่ง" ไว้กับองค์กร กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีความสามารถสูง โดยมีเป้าหมายคือ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการเติบโต


ทำไม Talent Management จึงสำคัญ?


คนเก่งเปรียบเสมือนเพชรเม็ดงามขององค์กร มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม ผลักดันความสำเร็จ และสร้างผลลัพธ์ที่เหนือกว่าคู่แข่ง องค์กรที่สามารถบริหารจัดการคนเก่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมมีโอกาสสูงที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ ซึ่ง Talent Management มีความสำคัญต่อองค์กรในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยมีเหตุผลหลัก ๆ ประกอบด้วย 5 ประการ ดังนี้

 


1. ขับเคลื่อนความสำเร็จขององค์กร

คนเก่งเปรียบเสมือนเครื่องยนต์สำคัญที่ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย เนื่องด้วยมีความสามารถ ทักษะ และความรู้ที่เหนือกว่า ส่งผลให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ยอดเยี่ยม และสร้างผลลัพธ์ที่เหนือกว่าคู่แข่ง

 

2. สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน องค์กรที่สามารถดึงดูดและรักษาคนเก่งไว้กับองค์กรได้ ย่อมมีโอกาสคว้าชัยชนะเหนือคู่แข่งได้ง่ายกว่า เพราะคนเก่งจะช่วยสร้างนวัตกรรม คิดค้นกลยุทธ์ใหม่ ๆ และนำพาองค์กรไปสู่อนาคตที่สดใส

 

3. เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว

โลกธุรกิจปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรที่ต้องการอยู่รอดจำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ คนเก่งมีทักษะการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้เร็ว และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้ดี ช่วยให้องค์กรสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

 

4. ส่งเสริมการรักษาพนักงาน

คนเก่งมักมีตัวเลือกในการทำงานที่หลากหลาย องค์กรที่ต้องการรักษาคนเก่งไว้กับองค์กรจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ Talent Management ที่ดี ช่วยให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจ ท้าทาย และมีโอกาสเติบโตในสายงาน ส่งผลให้พวกเขาอยากทำงานกับองค์กรต่อไป อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการลาออก (turnover rate) ได้

 

5. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

องค์กรที่มีคนเก่งมักมีบรรยากาศการทำงานที่ดี ส่งเสริมการเรียนรู้ การทำงานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วม มีความสุขในการทำงาน และเกิดแรงจูงใจในการทำงาน


กลยุทธ์ Talent Management การบริหารคนเก่งในองค์กร


Talent Management เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า องค์กรควรให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคนเก่ง โดยกลยุทธ์ Talent Management การบริหารคนเก่งในองค์กร ดังนี้


 

เข้าใจ "คนเก่ง" ในแบบองค์กรของคุณ

"คนเก่ง" ของแต่ละองค์กรอาจมีความหมายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมองค์กร ประเภทธุรกิจ และเป้าหมายทางธุรกิจ การระบุคุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นสำหรับ "คนเก่ง" ขององค์กรเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญ

 

สรรหาคนเก่งอย่างมีประสิทธิภาพ

การสรรหาคนเก่งควรใช้วิธีการที่หลากหลาย ผสมผสานระหว่างช่องทางออนไลน์ ออฟไลน์ และการบอกต่อจากพนักงานปัจจุบัน เพราะการสรรหาคนเก่งเพื่อเข้ามาทำงานร่วมกับองค์กรถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ

 

พัฒนาศักยภาพของคนเก่ง

การจัดโปรแกรมพัฒนาศักยภาพที่ตรงกับความต้องการของพนักงานแต่ละคน จะช่วยปลดล็อกศักยภาพสูงสุดให้กับ “คนเก่ง”

 

มอบหมายงานที่ท้าทาย

คนเก่งมักต้องการงานที่ท้าทายและสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ การมอบหมายงานที่เหมาะสม จะช่วยกระตุ้นให้พวกเขามีแรงจูงใจในการทำงาน

 

สร้างบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อคนเก่ง

องค์กรควรสร้างบรรยากาศการทำงานที่เปิดกว้าง ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ และให้ความสำคัญกับ work-life balance

 

รักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

การรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรนั้นสำคัญไม่แพ้การสรรหา องค์กรควรให้ความสำคัญกับสวัสดิการ เงินเดือน โอกาสในการเติบโต และสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์ก


สรุป Talent Management บริหารคนเก่งในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ


ปัจจุบันองค์กรต่างแสวงหา “คนเก่ง” มาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดย Talent Management เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญต่อความสำเร็จขององค์กรในยุคปัจจุบัน องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการคนเก่ง ย่อมมีโอกาสคว้าชัยชนะเหนือคู่แข่ง ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนได้

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้