PageView Facebook
date_range 20/07/2023 visibility 27541 views
bookmark HR Knowledge
วิธีการคำนวณ Turnover Rate และกลยุทธ์ลดการเกิด Turnover Rate - blog image preview
Blog >วิธีการคำนวณ Turnover Rate และกลยุทธ์ลดการเกิด Turnover Rate

Turnover Rate ตัวบ่งชี้ที่ดีของวัฒนรรมในองค์กร ช่วยให้องค์กรสามารถวิเคราะห์ วางแผนเพื่อลดอัตราการลาออก และรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรได้มากขึ้น


turnover rate คืออะไร

turnover rate คือ “อัตราการลาออกของพนักงาน” เป็นเปอร์เซ็นต์ที่พนักงานออกจากองค์กรในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งเปอร์เซ็นต์นี้มีความสำคัญต่อองค์กรสามารถบ่งบอกถึงวัฒนธรรมในองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความสุขของพนักงานในองค์กร รวมไปถึงความมั่นคงและความก้าวหน้าขององค์กรนั้น ๆ

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในองค์กรเพื่อให้ความสำเร็จ และความยั่งยืนในองค์กรอัตราการลาออก (Turnover Rate) เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญที่ช่วยวัดปริมาณพนักงานที่ต้องการลาออกจากองค์กร การที่พนักงานต้องการลาออกอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ การทำความเข้าใจในปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการลาออกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการวางแผนและปรับปรุงองค์กร เพื่อทำให้มีการเสริมสร้างและควบคุมอัตราการลาออกให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด


วิธีการคำนวณ turnover rate

การคำนวณ Turnover rate ฝ่ายบุคคล หรือ HR สามารถเลือกระยะเวลาที่ต้องการคำนวณเป็นรายเดือน ไตรมาส หรือรายปีได้ ซึ่งอัตราการลาออกของพนักงาน (turnover rate) สามารถคำนวณได้ดังนี้

ขั้นที่ 1

หาจำนวนพนักงานโดยเฉลี่ย =  (จำนวนพนักงานเริ่มต้น + จำนวนพนักงานสุดท้าย) / 2

ขั้นที่ 2

หา Turnover Rate = (จำนวนพนักงานที่ลาออก / จำนวนพนักงานโดยเฉลี่ย) x 100


ตัวอย่างการคำนวณ Turnover Rate

บริษัท ตัวอย่าง จำกัด ช่วงต้นเดือนมกราคม 2022 มีพนักงานรวมทั้งหมด 50 คน

ในระหว่างปี 2022 มีพนักงานลาออก 5 คน และรับพนักงานใหม่เข้ามา 10 คน

สิ้นเดือนธันวาคม 2022 มีพนักงานรวมทั้งหมด 55 คน


สามารถคำนวณได้ดังนี้

จำนวนพนักงานโดยเฉลี่ย = (50 + 55) / 2 = 52.5

Turnover Rate = (5 / 52.5) x 100 = 9.5%

ดังนั้น บริษัท ตัวอย่าง จำกัด Turnover Rate ในปี 2022 คือ 9.5%


turnover rate ไม่ควรเกินเท่าไหร่

ในส่วนของ turnover rate นั้นไม่มีเปอร์เซ็นต์หรือตัวเลขที่กำหนดตายตัว เนื่องจากแต่ละสายงานหรือแต่ละอุตสาหกรรมมี turnover rate ที่แตกต่างกันออกไป แต่ค่าเฉลี่ยของ Turnover Rate ควรอยู่ที่ประมาณ 10 – 20 %


ปัจจัยที่ทำให้เกิด Turnover Rate

การเกิด Turnover Rate หรืออัตราการลาออกของพนักงานเกิดได้จากหลายปัจจัยทั้งปัจจัยที่เกิดจากตัวของพนักงานเองและปัจจัยที่เกิดจากองค์กร


ปัจจัยที่เกิด Turnover Rate จากพนักงาน  

 • ปัญหาทางด้านสุขภาพของพนักงาน   
 • อิ่มตัวกับงานที่ทำอยู่  
 • ความไม่พอใจในสภาพแวดล้อมที่ทำงาน    
 • ต้องการค่าตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้น หรือต้องการโอกาสที่ดีกว่า

ปัจจัยที่เกิด Turnover Rate จากองค์กร    

 • ปัญหาเรื่องผู้ร่วมงาน เกิดความขัดแย้งกันในองค์กรหรือระหว่างทีม      
 • โครงสร้างองค์กรที่มีปัญหา     
 • องค์กรไม่ให้ความสำคัญในตัวพนักงาน      
 • สวัสดิการไม่ตอบโจทย์

Tips! สามารถอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >>> รวมสาเหตุการลาออกของพนักงานที่หัวหน้าทีมและ HR ต้องทำความเข้าใจ


กลยุทธ์การลดอัตราการลาออกของพนักงาน (Turnover Rate)

การคำนวณอัตราการลาออกของพนักงาน (Turnover Rate) ช่วยให้สามารถวางแผนและจัดการในเรื่องของอัตราการลาออกของพนักงาน เพื่อรักษาพนักงานและบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับบริษัทได้นานมากขึ้น1. วัดอัตราการลาออกของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

การวัดอัตราการลาออกของพนักงานช่วยให้ทราบถึงอัตราและปัญหาการลาออกของพนักงานภายในองค์กร สามารถช่วยวิเคราะห์และวางแผนงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและควบคุมการลาออกได้ดียิ่งขึ้น


2. มอบโอกาสให้พนักงานในการเติบโต

มอบโอกาสในการพัฒนาและเส้นทางการเติบโตอาชีพให้กับพนักงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งในเรื่องของการจัดฝึกอบรม ให้ Feedback รวมไปถึงการเลื่อนตำแหน่ง


3. เปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

การเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมหรือเข้ามามีบทบาทในการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ทำให้พนักงานได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร และยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าความคิดเห็นของพนักงานนั้นมีความสำคัญ


4. มีสวัสดิการที่เหมาะสม

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสวัสดิการมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกทำงานในองค์กรของพนักงาน ดังนั้นองค์กรควรมีสวัสดิการรองรับต่อพนักงานให้มีความเหมาะสม เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การเบิกเงินล่วงหน้า และสวัสดิการอื่น ๆ


5. สอบถามพูดคุยกับพนักงานอยู่เสมอ

การพูดคุยกับพนักงานอยู่สม่ำเสมอถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากเป็นโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างบรรยากาศในการทำงาน และลดช่องว่างในการทำงานของ HR และพนักงาน ช่วยให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่พนักงานอาจติดปัญหาในเรื่องของการทำงานและร่วมกันแก้ไขได้ ส่งผลให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการทำงานและมีประศักยภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น


สรุปบทความเกี่ยวกับอัตราการลาออก (Turnover Rate)

อัตราการลาออก (Turnover Rate) เป็นตัวชี้วัดที่ช่วยวัดความน่าเชื่อถือขององค์กรและปริมาณพนักงานที่ต้องการลาออกจากองค์กร สาเหตุของอัตราการลาออกอาจมาจากแง่มุมต่าง ๆ ทั้งของพนักงานและองค์กร ผลกระทบของอัตราการลาออกสามารถส่งผลกระทบต่อองค์กรและพนักงานเช่นกัน การวางแผนและการจัดการให้มีการเสริมสร้างและควบคุมอัตราการลาออกเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องทำเพื่อให้องค์กรทำงานได้ต่อเนื่องและเติบโตอย่างยั่งยืน

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้