โปรแกรมคิดเงินเดือนและบริหารงาน HR

date_range 30/11/2023 visibility 1664 views
bookmark HR Knowledge
Workforce Planning คืออะไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง - blog image preview
Blog >Workforce Planning คืออะไร มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

workforce planning คืออะไร ใช่การประมาณการตัวเลขอัตรากำลังในอนาคตขององค์กรหรือไม่? และมีขั้นตอนการบริหารจัดการอย่างไร มาหาคำตอบไปพร้อมๆ กันในบทความนี้


บทความเกี่ยวข้องที่คุณอาจสนใจ :
Workforce Planning คืออะไร


Workforce Planning (วางแผนแรงงาน) เป็นกระบวนการทางกลยุทธ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้องค์กรสามารถวางแผนและจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการทำงานขององค์กร เป้าหมายหลักของ Workforce Planning คือ การจัดทำแผนการใช้แรงงานให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ โดยพิจารณาเกี่ยวกับความสามารถและทักษะของพนักงานที่จำเป็นในการทำงาน เพื่อให้มีการจัดทำงานที่มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร


กระบวนการนี้มักจะครอบคลุมด้านการวางแผนแรงงานทั้งหมด ตั้งแต่การประเมินความต้องการของแรงงาน การสร้างแผนงานการจ้างงาน การพัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงาน เป็นต้น


ขั้นตอนหลักๆ ของ Workforce Planning


ขั้นตอนของ Workforce Planning ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ที่ช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมักจะปฏิบัติตามลำดับดังนี้1. การวิเคราะห์ความต้องการแรงงาน (Workforce Demand Analysis)

การวิเคราะห์ความต้องการของแรงงานขององค์กรในอนาคต โดยพิจารณาแผนธุรกิจ แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ และโอกาสหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น


2. การประเมินและวิเคราะห์แรงงานปัจจุบัน (Current Workforce Assessment)

การประเมินแรงงานที่มีอยู่ในองค์กร รวมถึงทักษะ ความสามารถ และความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต


3. การระบุช่องว่างของความต้องการแรงงาน (Identifying Workforce Gaps)

การวิเคราะห์และระบุความแตกต่างระหว่างความต้องการแรงงานกับแรงงานที่มีอยู่ โดยจะเน้นไปที่ความต้องการในทักษะ ความรู้ หรือบทบาทที่จำเป็น


4. การวางแผนแก้ไข (Action Planning)

การกำหนดแผนการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนที่จำเป็น เพื่อรองรับความต้องการของแรงงาน ซึ่งอาจรวมถึงการพัฒนาทักษะของพนักงานเดิม การจ้างงานใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหน้าที่การงาน


5. การดำเนินการและติดตามผล (Implementation and Monitoring)

การนำแผนการดำเนินการเข้าสู่การปฏิบัติจริง และการติดตามผลและประสิทธิภาพของแผน เพื่อปรับปรุงและปรับเปลี่ยนตามความเป็นไปได้


6. การประเมินและปรับปรุง (Evaluation and Adjustment)

การประเมินผลและวิเคราะห์ความสำเร็จของแผนและการปรับปรุงต่อไปตามผลการประเมิน


การทำ Workforce Planning ไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่เป็นกระบวนการที่ต้องทำซ้ำๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวและปรับปรุงแผนการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานขององค์กรสรุป Workforce Planning คืออะไร มีขั้นตอนอย่างไร


เมื่อทราบแล้วว่า Workforce Planning คืออะไร การวางแผนกำลังคนคืออะไร มีหลักการทำงานคร่าวๆ อย่างไรที่จะทำให้ Workforce Planning มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น องค์กรจึงควรให้ความสำคัญการดำเนินงานในส่วนนี้ของ HR ช่วยให้ HR มองเห็นภาพเป้าหมายและทิศทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน และวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าองค์กรต้องการคนแบบไหน ปัจจุบันมีความพร้อมแค่ไหน เพื่อให้ Workforce Planning ประสบความสำเร็จและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรต่อไป
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้