PageView Facebook
date_range 28/12/2023 visibility 2102 views
bookmark HR Knowledge
Employee Wellbeing คืออะไร และสำคัญกับองค์กรอย่างไร? - blog image preview
Blog >Employee Wellbeing คืออะไร และสำคัญกับองค์กรอย่างไร?

Employee Wellbeing กำลังเป็นเรื่องที่คนทำงานกำลังให้ความสนใจ ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่เรื่องสุขภาพกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสุขภาพด้านอื่นๆ ด้วยเช่นกัน


บทความที่คุณอาจสนใจ :


Employee Wellbeing คืออะไร?


Employee Wellbeing หมายถึง สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานที่ทำงานในองค์กร ซึ่งมีความหมายกว้างขวางและไม่จำกัดเฉพาะเรื่องสุขภาพทางกายเท่านั้น การสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานรวมถึงการให้ความสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิต ความสุขทั่วไป ความสุขในการทำงาน และความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพทั้งในทางส่วนตัวและการทำงานในองค์กร


การให้ความสำคัญกับ Employee Wellbeing มีผลดีต่อองค์กรในด้านต่างๆ เช่น ช่วยเพิ่มผลผลิต ส่งเสริมความสามารถในการรักษาพนักงานที่มีความสุขและมีสุขภาพที่ดี เพิ่มความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ลดความเครียดและการลางาน เพิ่มความพร้อมในการทำงาน และส่งเสริมการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้บริหาร และการให้ความสนับสนุนในด้านการพัฒนาส่วนตัวและอาชีพของพนักงานด้วย ดังนั้น การให้ความสำคัญกับ employee wellbeing จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อทั้งองค์กรและพนักงานในระยะยาว


Employee Wellbeing มีอะไรบ้าง?


Employee Wellbeing มีมากมายทั้งด้านกาย จิต และสังคม ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมสุขภาพที่ดีและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานภายในองค์กร ได้แก่สุขภาพกาย

การสนับสนุนในด้านสุขภาพทางกาย เช่น โปรแกรมการออกกำลังกาย การส่งเสริมการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นต้น


สุขภาพจิต

การให้การดูแลทางจิตใจและส่งเสริมความสบายใจของพนักงาน เช่น การมีโปรแกรมการปรับปรุงสุขภาพจิตใจ เช่น การให้บริการที่ดีเรื่องสุขภาพจิต การให้คำปรึกษา หรือโปรแกรมการลดความเครียด


การพัฒนาส่วนตัวและอาชีพ

การสนับสนุนในการพัฒนาทักษะและความรู้ โดยการให้โอกาสในการฝึกอบรม การเปิดโอกาสให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และการพัฒนาอาชีพในทางที่พนักงานสนใจ


สภาพแวดล้อมที่ทำงาน

การสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน เช่น การสนับสนุนการทำงานที่ยืดหยุ่น การมีการจัดงานสัมมนา การปรับเปลี่ยนการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงาน


ความสัมพันธ์และการสื่อสาร

การสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงานและทีมงาน และการสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใส เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือ


ความสมดุลในชีวิต

การสนับสนุนในการรักษาความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิตส่วนตัว เช่น โปรแกรมการทำงานที่มีความยืดหยุ่น การสนับสนุนให้มีเวลาส่วนตัวที่เพียงพอ


สรุป Employee Wellbeing สำคัญกับองค์กรอย่างไร


การให้ความสำคัญกับ Employee Wellbeing มีผลดีในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพ ลดการลางาน สร้างบรรยากาศทำงานที่ดีเพิ่มความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพได้อีกด้วย ดังนั้น Employee Wellbeing จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาวๆ นับตั้งแต่ด้านผลการทำงานจนถึงสุขภาพและความพึงพอใจของพนักงานที่ทำงานอยู่ในองค์กรนั้นๆ ด้วย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้