PageView Facebook
date_range 01/04/2024 visibility 152 views
bookmark HR Knowledge
แชร์ไอเดียการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงาน 2024 - blog image preview
Blog >แชร์ไอเดียการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงาน 2024

การเพิ่มศักยภาพการทำงานให้กับพนักงาน ในปี 2024 ถือเป็นสิ่งสำคัญที่หลาย ๆ องค์กรไม่ควรมองข้าม วันนี้เรามีไอเดียดี ๆ ในการฝึกอบรมพนักงานมาฝาก ไปติดตามกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


ว่าด้วยเรื่องของ “การพัฒนาศักยภาพการทำงาน”


การพัฒนาศักยภาพการทำงาน คือ กระบวนการที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมและยกระดับทักษะความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น


ไอเดียการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงาน 2024


วันนี้เรามีไอเดียฝึกอบรม 2024 ที่องค์กรสามารถนำไปปรับใช้ได้ง่าย ๆ รายละเอียดดังนี้ทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม

Leadership & Teamwork Skills:


ทักษะการบริหารจัดการเวลา:

 • รู้จักการวางแผนล่วงหน้า บริหารเวลา จัดลำดับความสำคัญในงานที่สำคัญและเร่งด่วนกว่า

ทักษะการจัดการความเครียด:

 • หาวิธีจัดการความเครียด ไม่ว่าจะเป็น การดูหนัง ฟังเพลง หรือการดูแลสุขภาพ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกาย และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

ทักษะด้านการเป็นผู้นำ:

 • สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา ได้อย่างมีวิจาณญาณ ตัดสินใจเด็ดขาด รวดเร็วและถูกต้อง รวมไปถึงต้องสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นการทำงานภายในทีมได้เป็นอย่างดี

ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม:

 • สมาชิกในทีมต้องสามารถสื่อสารความคิด ความต้องการ ข้อมูล ข่าวสาร และความก้าวหน้าของงานให้กันและกันได้อย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา ต้องพร้อมช่วยเหลือและรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำงานให้เสร็จลุล่วงตามกำหนดเวลาที่กำหนด

 

ทักษะการคิด

Thinking Skills:


ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา :

 • วิเคราะห์ปัญหา: หาต้นตอของปัญหาว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร
 • การหาสาเหตุ: หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
 • การแก้ปัญหา: เลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

ทักษะการคิดสร้างสรรค์:

 • กล้าคิดกล้าลงมือทำ
 • มองหาไอเดียใหม่ ๆ อยู่เสมอ

ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ:

 • มองภาพรวมของปัญหา
 • เห็นภาพรวม วิเคราะห์ปัญหา
 • มองหาวิธีแก้ไขแบบยั่งยืน

ทักษะการตัดสินใจอย่างแม่นยำ:

 • วิเคราะห์ข้อมูล: วิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด
 • ประเมินความเสี่ยง: คิดรอบคอบ พร้อมวางแผนรับมือกับปัญหา
 • ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ: ตัดสินใจอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตรงกับเป้าหมาย

 

ทักษะการสื่อสาร

Communication Skills:


การสื่อสารที่ดี:

 • สื่อสารชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย
 • เขียนชัดเจน รัดกุม น่าสนใจ
 • ฟังอย่างตั้งใจ เข้าใจความต้องการของผู้อื่น
 • ใช้อวัจนภาษาในการสื่อสารให้ถูกต้อง และเข้าใจง่าย

ทักษะการนำเสนองาน:

 • ออกแบบสื่อ: น่าสนใจ สวยงาม อ่านและเข้าใจง่าย
 • พูดนำเสนอในที่สาธารณะอย่างคล่องแคล่ว มั่นใจ ดึงดูดใจคนฟังได้
 • โน้มน้าวใจ: สามารถสื่อสารอย่างมีพลังจนคนเชื่อ และเพิ่มโอกาสให้คนทำในสิ่งที่เราต้องการ

ทักษะการเจรจาต่อรอง:

 • มีเทคนิคการเจรจา เจรจาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า
 • รวมถึงมีทักษะการต่อรองผลประโยชน์เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กร หรือ ผลประโยชน์ของทีม

ทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม:

 • เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสื่อสารที่แตกต่างทั้งด้าน ช่วงวัย, เชื้อชาติ, ภาษา, และวัฒนธรรม

 

ทักษะด้านดิจิทัล

AI Skills & New Digital Skills:


ทักษะการใช้ AI ในการทำงานทั่วไป

 • ใช้งาน AI เพื่อลดการเสียเวลาที่ไม่จำเป็น

ทักษะการตลาด Digital with AI :

 • Social Media: รู้จักการเล่นให้สร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดใจลูกค้า
 • โฆษณาดิจิทัล: ต้องเข้าถึงและเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมายที่กำลังใช้ช่องทางดิจิทัลต่าง ๆ
 • SEO: ติดอันดับต้น ๆ บน Google ง่ายนิดเดียว
 • SEM: เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อโฆษณาและเผยแพพร่เว็บไซต์

ทักษะวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นประโยชน์ด้วย AI :

 • เข้าใจข้อมูล
 • เตรียมข้อมูลสำหรับ AI
 • วิเคราะห์ผลลัพธ์จาก AI

ทักษะพัฒนาซอฟต์แวร์:

 • เขียนโปรแกรม: เลือกภาษาโปรแกรมที่เหมาะกับงาน
 • Agile development: พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นความยืดหยุ่น รวดเร็ว พร้อมแก้ปัญให้กับลูกค้าเสมอ
 • DevOps: ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น สามารถส่งมอบซอฟต์แวร์ได้รวดเร็ว มีคุณภาพ

ทักษะการออกแบบ UX/UI with AI :

 • เว็บไซต์: ใช้งานง่าย น่าสนใจ น่าเชื่อถือ และดึงดูดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
 • แอปพลิเคชัน: ใช้งานง่าย น่าสนใจ ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

 

ทักษะเฉพาะ

Specific skills:

 • หรือ ทักษะเฉพาะทาง คือทักษะที่จำเป็นสำหรับงานหรืออาชีพเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น ๆ ทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน เช่น ทักษะการนำเสนอ และทักษะเจรจาต่อรอง สำหรับพนักงานขาย เป็นต้น

 

รูปแบบการฝึกอบรม


การเลือกรูปแบบการอบรม เป็นอีกสิ่งที่สำคัญ โดยจะต้องคำนึงถึงผลลัพธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้การฝึกอบรมประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย รูปแบบการฝึกอบรม มีดังนี้


 

การฝึกอบรมในห้องเรียน (On-site Training)

มีทั้งแบบ บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ และ อภิปราย หากนำทั้ง 3 ประเด็นหลัก มาเรียนรู้เป็นลำดับขั้นตอน ก็จะทำให้ผู้อบรมได้รับความรู้ทั้งในเรื่องการคิด วิเคราะห์ ได้ฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม อีกทั้งยังได้ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะกับตนเองและองค์กร

 

การฝึกอบรมแบบออนไลน์ (Online Training)

E-Learning: บทเรียนที่บุคลากรสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

Webinar: เป็นการเรียนรู้รูปแบบการสัมมนาออนไลน์ บุคลากรสามารถเรียนรู้ได้ตนเองอย่างสะดวกสบาย และการเรียนรู้รูปแบบนี้สามารถรองรับผู้อบรมได้จำนวนมาก

Virtual Training: หรือ การฝึกอบรมเสมือนจริง เป็นการสอนสดผ่านโปรแกรม Online

 

การฝึกอบรมแบบผสมผสาน (Hybrid Training)

เป็นการฝึกอบรมรูปแบบผสมผสานระหว่าง แบบ On-Site และ Online อาจจะให้ผู้อบรมเรียนทฤษฎีผ่านบทเรียน Online ด้วยตนเองก่อน แล้วจึงนำความรู้ที่ได้รับ นำมาฝึกฝนและลงมือปฏิบัติจริงในรูปแบบ On-Siteสรุปแชร์ไอเดียฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงาน 2024


เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับไอเดียฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการทำงาน 2024 ที่เรานำมาฝากในวันนี้แน่นอนว่า การเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับพนักงานเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ หากพนักงานมีทักษะความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลดีกับตัวพนักงานและองค์กร ข้อสำคัญคือ องค์กรต้องเลือกหัวข้อการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับความต้องการของธุรกิจ เพื่อให้พนักงานได้รับการพัฒนาที่ตรงตามเป้าหมาย สามารถนำความรู้ และทักษะเหล่านั้น นำมาต่อยอดและสามารถพัฒนาให้องค์กรประสบความสำเร็จต่อไปได้ในอนาคต

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้