PageView Facebook
date_range 03/05/2024 visibility 246 views
bookmark HR Knowledge
เคล็ด(ไม่)ลับกำหนด KPIให้พนักงานง่ายๆ ด้วย เทคนิค SMART Goal - blog image preview
Blog >เคล็ด(ไม่)ลับกำหนด KPIให้พนักงานง่ายๆ ด้วย เทคนิค SMART Goal

การกำหนด KPI ให้พนักงานถือเป็นงานหินสำหรับ HR เลยเราก็ว่าได้ วันนี้ HumanSoft จะพามารู้จักกับเคล็ด(ไม่)ลับ กำหนด KPI ให้พนักงานง่าย ๆ ด้วย เทคนิค SMART Goal


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


SMART Goal คืออะไร

หลายครั้งที่ HR กำหนด KPI ให้แก่พนักงานแล้วพบว่าทำไม่สำเร็จ หรือมีความคลุมเครือ ดังนั้น หลาย ๆ องค์กรจึงนิยมกำหนด KPI ให้แก่พนักงานโดยใช้ SMART Goal เพื่อช่วยในการจัดระเบียบ KPI ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

SMART Goal คือ เทคนิคหรือกรอบอ้างอิงที่นิยมนำมาใช้ในการตั้งเป้าหมายการทำงาน กำหนด KPI อย่างมีประสิทธิภาพ การนำเทคนิค SMART Goal นั้น ช่วยให้สามารถกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร เป็นเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ และมีการกำหนดไทม์ไลน์ที่ชัดเจน ซึ่งช่วยให้การกำหนดเป้าหมายหรือการกำหนด KPI มีโครงสร้างที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การกำหนด KPI แบบ Smart (SMART Goal) ยังช่วยให้พนักงานสามารถมองเห็นเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและเห็นภาพมากยิ่งขึ้น นำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม


องค์ประกอบของ SMART Goal

หลักการ SMART Goal ประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญ 5 อย่างด้วยกัน คือ Specific (S), Measurable (M), Achievable (A), Realistic (R), Timely (T) ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้

 


S: Specific (เฉพาะเจาะจง)

การที่องค์กรหรือบุคคลมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง มีขอบเขตที่แน่นอน มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ ตั้งเป้าหมายหรือกำหนด KPI อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง เพราะการมีเป้าหมายที่ชัดเจนนั้น ช่วยให้เรามีทิศทางการทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

M: Measurable (วัดผลได้)

การกำหนด KPI ให้แก่พนักงานนั้น ต้องสามารถวัดผลได้ มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน สามารถติดตามความคืบหน้าได้ ประเมินผลได้ ว่าใกล้เคียงกับเป้าหมายหรือ KPI ที่กำหนดหรือไม่ สามารถวัดผลออกมาเป็นตัวเลขได้

 

A: Achievable (บรรลุผลได้ ทำได้จริง)

KPI ที่ HR กำหนดให้แก่พนักงานนั้น ควรมีความเป็นไปได้ สามารถบรรลุผลได้ เป้าหมายหรือ KPI นั้นควรที่จะมีความท้าทายแต่สามารถบรรลุผลได้ ทำได้จริง ไม่ยากจนเกินไป หรือไม่ง่ายจนเกินไป ดังนั้น การกำหนด KPI ให้แก่พนักงานจึงต้องวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน

 

R: Realistic (มีความสอดคล้อง เกี่ยวข้อง สมเหตุสมผล)

KPI ที่กำหนดให้ควรที่จะตั้งอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริง สมเหตุสมผล อีกทั้งยังต้องมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรและเกี่ยวข้องกับงานของพนักงาน

 

T: Timely (มีช่วงเวลาที่ชัดเจน)

เรื่องเวลาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก หาก KPI ไม่ได้มีการกำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจน ก็จะส่งผลให้เราไม่ทราบว่าเป้าหมายหรือ KPI นั้นจะสำเร็จเมื่อไหร่ ดังนั้น การกำหนด KPI ให้แก่พนักงานจึงควรที่จะมีกำหนดเวลาที่ชัดเจน มีกรอบระยะเวลาในการปฏิบัติการที่กำหนดให้รู้ชัดเจน อีกทั้งการมีช่วงเวลาที่ชัดเจนยังเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ทำไม SMART Goal จึงสำคัญต่อ KPI

SMART Goal และ KPI เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย SMART Goal มีความสำคัญต่อ KPI ดังนี้
 

1. SMART Goal เป็นรากฐานของ KPI

SMART Goal ช่วยกำหนด KPI ที่เฉพาะจงจง ชัดเจน วัดผลได้ ท้าทาย เกี่ยวข้อง และมีกรอบเวลาที่แน่นอน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับการกำหนด KPI ที่ดี

 

2. SMART Goal ช่วยให้กำหนด KPI ที่เหมาะสม

การที่ HR นำเทคนิค SMART Goal มาปรับใช้ในการกำหนด KPI ให้กับพนักงานหรือผู้ประกอบการนำเทคนิค SMART Goal มาปรับใช้ต่อการกำหนดเป้าหมายขององค์กรนั้น ช่วยให้สามารถกำหนด KPI ที่เหมาะสม มั่นใจได้ว่า KPI นั้นสามารถบรรลุหรือทำได้จริง ไม่ใช่เป็นเพียงเป้าหมายที่ตั้งมาลอย ๆ เท่านั้น

 

3. SMART Goal ช่วยให้โฟกัสกับสิ่งที่สำคัญ

เมื่อนำ SMART Goal มาใช้กับการกำหนด KPI ช่วยให้พนักงานสามารถโฟกัสกับความสำคัญว่าสิ่งใดควรทำก่อนหรือหลัง เปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศในการทำงาน ที่ช่วยให้การทำงานมีทิศทางอย่างเห็นได้ชัด โฟกัสในสิ่งที่สำคัญต่อเป้าหมาย

 

4. SMART Goal ช่วยติดตามผลและประเมินผล KPI

SMART Goal ช่วยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการให้เป็นไปตาม KPI ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งช่วยติดตามและประเมินผล KPI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การติดตามและประเมินผล KPI อย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อควรปรับปรุงในการวางแผนการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร หรือสำเร็จตาม KPI ที่มีการวางแผนไว้


สรุปเคล็ด(ไม่)ลับ กำหนด KPI ให้พนักงานง่ายๆ ด้วย เทคนิค SMART Goal

การนำ SMART Goal มาเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนด KPI ช่วยให้องค์กร HR และพนักงานเองมีเป้าหมายที่ชัดเจน เห็นภาพได้อย่างชัดเจน และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการกำหนด KPI ที่ดีและท้าทายจะเป็นแรงกระตุ้นให้พนักงานอยากพิชิตเป้าหมาย ดังนั้น การนำ SMART Goal และ KPI มาใช้ควบคู่กันช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างประสิทธิภาพและเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรมากขึ้น

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้