PageView Facebook
date_range 20/12/2023 visibility 816 views
bookmark HR Knowledge
เคล็ด (ไม่) ลับ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” ที่ HR ควรรู้ - blog image preview
Blog >เคล็ด (ไม่) ลับ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” ที่ HR ควรรู้

“การบริหารทรัพยากรมนุษย์” กุญแจสำคัญของความสำเร็จในองค์กร วันนี้เรามี เคล็ด (ไม่) ลับ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์” ที่ HR ควรรู้ มาฝาก จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


รู้จักกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์


การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM) เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นในการสรรหา คัดเลือก พัฒนา ประเมินผล ตอบแทน และรักษาพนักงานในองค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เนื่องจากบุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร


ในยุคปัจจุบัน โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เพื่อที่จะประสบความสำเร็จ การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จในองค์กร เนื่องจากการบริหารทรัพยากรมนุษย์ช่วยให้องค์กรมีพนักงานที่มีความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน


เคล็ด (ไม่) ลับ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์”ให้ความสำคัญกับพนักงาน 

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กร HR ควรให้ความสำคัญกับพนักงานในทุกด้าน ทั้งด้านการพัฒนาทักษะความรู้ ด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ ด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้านสุขภาพและความปลอดภัย เป็นต้น


สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี 

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีจะช่วยให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานและสามารถทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ องค์กรควรสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อการทำงาน ส่งเสริมความเท่าเทียม ความหลากหลาย ให้ความสำคัญกับสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน


ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรควรปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็ว HR ควรพัฒนาทักษะและความรู้ของพนักงานให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้


นำเทคโนโลยีมาใช้ 

เทคโนโลยีสามารถช่วยให้การบริหารทรัพยากรมนุษย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น องค์กรควรนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม เช่น การใช้ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR Management System) เพื่อช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ


ให้ความสำคัญต่อการสื่อสาร

การสื่อสารที่ชัดเจนและประสิทธิภาพนั่นสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากช่วยให้พนักงานเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์กรและบทบาทของตนเองได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพยังสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ทรงคุณภาพได้อีกด้วย


จัดระเบียบพนักงานในองค์กรและงานให้เป็นระบบ

สิ่งสำคัญที่สุดของการบริหารทรัพยากรมนุษย์คือการจัดระเบียบพนักงานในองค์กรและงานต่าง ๆ ให้เป็นระบบ ชัดเจน และเข้าใจง่าย จะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้การจัดระเบียบพนักงานและงานให้เป็นระบบนั้นยังทำให้พนักงานเข้าใจภาระงานของตนเองและตรงตามความคาดหวังขององค์กร


วัตถุประสงค์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  • จัดหาและรักษาพนักงานที่มีประสิทธิผล
  • ใช้ทักษะและความสามารถของพนักงานแต่ละคนอย่างเต็มที่
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม
  • สร้างและรักษาประสบการณ์เชิงบวกของพนักงาน ด้วยความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตในระดับสูง เพื่อให้พนักงานสามารถทุ่มเทในการทำงานได้อย่างเต็มที่
  • สื่อสารนโยบาย ขั้นตอน กฎเกณฑ์และข้อบังคับการทำงานให้กับพนักงาน
  • เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

สรุปเคล็ด (ไม่) ลับ “การบริหารทรัพยากรมนุษย์”


การบริการทรัพยากรมนุษย์เรียกได้ว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนองค์กร ดังนั้น HR ควรให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและก้าวเข้าสู่ความสำเร็จได้อย่างไร้ขีดจำกัดได้

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้