PageView Facebook
date_range 11/10/2023 visibility 4722 views
bookmark HR Knowledge
CSR คืออะไร ทำไมองค์กรถึงควรทำ? - blog image preview
Blog >CSR คืออะไร ทำไมองค์กรถึงควรทำ?

เรามักจะเห็นองค์กรขนาดใหญ่จัดกิจกรรม CSR แต่หลายคนยังไม่ทราบว่า CSR คืออะไร มีแบบไหนบ้างและองค์กรของเราควรทำหรือไม่? มาหาคำตอบกันในบทความนี้


บทความเกี่ยวข้องที่คุณอาจสนใจ :CSR คืออะไร


ธุรกิจๆ หนึ่ง ที่เติบโตขึ้นได้ ย่อมมาจากการพึ่งพาสังคมและทรัพยากรบนโลกใบนี้ และเมื่อธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จมาถึงจุดๆ หนึ่งแล้ว ก็จะต้องมีส่วนตอบแทนให้กับสังคมและทรัพยากรต่างๆ ด้วยการจัดกิจกรรม CSR จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม CSR ในปัจจุบัน


CSR ย่อมาจากคำว่า "Corporate Social Responsibility" ในภาษาไทยแปลว่า "ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร" หรือ "ความรับผิดชอบสังคมของบริษัท" เป็นแนวความคิดที่บริษัทและองค์กรต่าง ๆ ใช้เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในมิติต่างๆ เพื่อทำให้สังคมนั้นมีความสุข ซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ อาจเกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคมที่บริษัทตั้งอยู่ รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยไม่ส่งผลกระทบที่แย่ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในระยะยาวด้วย


บริษัทที่มี CSR ดีมักจะมีนโยบายและกิจกรรมที่เน้นการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา สิ่งแวดล้อม การกำกับดูแลสุขภาพ การสนับสนุนกิจกรรมสังคม เสริมสร้างความเข้าใจและรับผิดชอบต่อประเทศชาติ และมีการรายงานผลการดำเนินงานในด้าน CSR เพื่อให้ประชาชนมีข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่บริษัทดำเนินการได้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยกิจกรรม CSR สามารถจัดได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความสามารถของบริษัท


ประเภทของกิจกรรม CSR


กิจกรรม CSR นั้นแบ่งออกตามวัตถุประสงค์และสิ่งที่บริษัทต้องการสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมได้ดังนี้การสนับสนุนการศึกษา

การสนับสนุนโครงการการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ CSR ที่บริษัทใหญ่บางรายมักมี โดยการให้ทุนการศึกษาหรือการสนับสนุนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่เป็นสังคมและธุรกิจที่ใกล้เคียง


การสนับสนุนสิ่งแวดล้อม

การดำเนินกิจกรรม CSR เพื่อความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงการลดการใช้พลาสติก การสนับสนุนการทำลายขยะอย่างมีวิจารณญาณ การปลูกต้นไม้ หรือโครงการการเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน


การสนับสนุนสุขภาพ

บริษัทอาจจัดกิจกรรม CSR เพื่อสนับสนุนสุขภาพของพนักงานและชุมชน โดยการเปิดโรงพยาบาลสำหรับชุมชนท้องถิ่น หรือโปรแกรมสุขภาพร่วมกับองค์กรทางการแพทย์


การสนับสนุนกิจกรรมสังคม

บางบริษัทเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยตรง เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม การกำกับดูแลอาสาสมัคร หรือการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน


การสนับสนุนความเป็นเลิศของพนักงาน

บริษัทบางรายให้ความสำคัญกับการพัฒนาและสนับสนุนพนักงาน โดยการให้โอกาสสำหรับการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ สวัสดิการบริษัท และโครงการส่วนรวมที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมที่ทำงาน


การสนับสนุนความยั่งยืน

บริษัทบางรายทำ CSR โดยการสนับสนุนธุรกิจที่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง เช่น การลดการใช้พลาสติกหรือการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ


การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ

บริษัทบางรายรับ CSR เป็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยการใช้เทคโนโลยีและวิธีการใหม่


การเปิดโอกาสทางธุรกิจ

บางบริษัทเลือกจัดกิจกรรม CSR ในรูปแบบของโครงการทางธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้สำหรับบริษัทพร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคม


การเลือกประเภทของกิจกรรม CSR ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และค่านิยมของบริษัท โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความนิยมต่อบริษัทในสายตาของลูกค้าด้วย


ระดับความเข้มข้นของการทำ CSR


กิจกรรม CSR มีระดับความเข้มข้นของการดำเนินการอยู่ด้วยกัน 4 ระดับ ดังนี้ระดับที่ 1. ข้อกำหนดตามกฎหมาย (Mandatory Level)

เป็นกิจกรรม CSR ระดับพื้นฐานที่องค์กรจำเป็นต้องทำตามหน้าที่ กฎระเบียบหรือข้อกำหนดต่างๆ ที่มีอยู่ เช่น กฎหมายแรงงาน การจ่ายภาษี เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นได้ตามองค์กรที่เป็นมหาชน ซึ่งจำเป็นจะต้องจัดกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ


ระดับที่ 2. ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (Elementary Level)

เป็นการจัดกิจกรรม CSR ที่คำนึงถึงความอยู่รอดของธุรกิจและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค พนักงาน หรือผู้ถือหุ้น โดยกำไรที่ได้มาต้องไม่เกิดจากการเอาเปรียบในสังคม


ระดับที่ 3. จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Preemptive Level)

เป็นการจัดกิจกรรม CSR แบบมีจรรยาบรรณ ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผู้บริโภคและสังคม ไม่เอาเปลี่ยนผู้อื่น ใส่ใจผลกระทบรอบด้าน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ใกล้ฐานการผลิต และธุรกิจสามารถสร้างผลกำไรในอัตราที่เหมาะสมด้วย


ระดับที่ 4. ความสมัครใจ (Voluntary Level)

การจัดกิจกรรม CSR แบบสมัครใจ นอกเหนือจากหน้าที่ที่ต้องปฎิบัติตามกฎหมายและการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณแล้ว โดยมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญ เช่น กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ การบริจากเพื่อการกุศล การสร้างโรงเรียน และกิจกรรมช่วยเหลือปัญหาด้านสังคมต่างๆ เป็นต้น


ระดับของ CSR สามารถมีความหมายและความเชื่อมโยงที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและสามารถของบริษัท แต่สิ่งสำคัญคือการที่บริษัทใช้ CSR เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม


สรุป การจัดกิจกรรม CSR มีความสำคัญอย่างไร


CSR เป็นแนวความคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรต่างๆ ซึ่งการทำกิจกรรม CSR จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความนิยมต่อองค์กรในกลุ่มลูกค้า ผู้บริโภค และนักลงทุนได้ รักษาพนักงานที่มีคุณภาพ เพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดี อีกทั้งยังสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และเพิ่มฐานลูกค้าได้ได้อีกด้วย ดังนั้นกิจกรรม CSR จึงเป็นกิจกรรมที่องค์กรจำเป็นต้องทำ แต่จะทำให้อยู่ในระดับใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และนโยบายของแต่ละองค์กรนั้นด้วย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้