PageView Facebook
date_range 20/09/2023 visibility 3201 views
bookmark HR Knowledge
HRIS คืออะไร สำคัญกับ HR อย่างไร - blog image preview
Blog >HRIS คืออะไร สำคัญกับ HR อย่างไร

หลายคนสงสัยว่า HRIS คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรกับ HR มาหาคำตอบกันในบทความนี้เลย


บทความเกี่ยวข้องที่คุณอาจสนใจ :HRIS คืออะไรHRIS (Human Resource Information System) คือ ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็นระบบที่ใช้ในการจัดการข้อมูลทรัพยากรมนุษย์และกระบวนการทางด้านบุคคลภายในองค์กร ซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน เช่น ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการทำงาน การสัมภาษณ์ การวิจัยทรัพยากรมนุษย์ การจัดการเงินเดือน การลางาน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร


ระบบ HRIS ช่วยให้องค์กรสามารถประสานงานและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น ช่วยลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยการทำงานอัตโนมัติและประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และช่วยในการตัดสินใจทางกลยุทธ์ขององค์กรในด้านทรัพยากรมนุษย์ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพมากขึ้นด้วย


HRIS ใช้จัดการข้อมูลใดบ้างในงานด้านทรัพยากรมนุษย์นั้น มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากมายให้ต้องบริหารจัดการ ซึ่งข้อมูลนั้นสามารถช่วยสนับสนุนการทำงานของฝ่ายอื่นได้ เช่น ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิต และฝ่ายอื่นๆ โดยข้อมูลที่ระบบ HRIS ส่วนใหญ่สามารถจัดการได้จะประกอบด้วยดังนี้


 • ข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบ HRIS จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, และรหัสบัตรประชาชนหรือหมายเลขพนักงาน


 • ประวัติการทำงาน

ระบบ HRIS จัดเก็บประวัติการทำงานของพนักงาน รวมถึงตำแหน่ง, ระยะเวลาการทำงาน, และประสบการณ์ทางวิชาชีพ


 • การจัดการเงินเดือน

ระบบ HRIS ช่วยในการคำนวณเงินเดือน, ค่าตอบแทน, การหักเงิน, และการจ่ายเงินให้กับพนักงาน


 • การลางานและการขออนุมัติ

HRIS ช่วยในการบันทึกการลางานของพนักงานและการขออนุมัติลา รวมถึงการจัดการกำหนดเวลาที่พนักงานอนุญาตให้ลา


 • การสร้างรายงาน

ระบบ HRIS มีความสามารถในการสร้างรายงานทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารและทีมงานทรัพยากรมนุษย์สามารถดึงข้อมูลที่ต้องการเพื่อการตัดสินใจและวางแผนกลยุทธ์


 • การจัดการผู้สมัครงาน

HRIS สามารถจัดการข้อมูลของผู้สมัครงานในกระบวนการสรรหาและสร้างบันทึกการสัมภาษณ์


 • การบริหารการพัฒนาบุคลากร

ระบบ HRIS ช่วยในการติดตามการพัฒนาอาชีพและการอบรมของพนักงาน


 • การประเมินผล

HRIS สามารถช่วยในกระบวนการการประเมินผลและการจัดการประสิทธิภาพของพนักงาน


 • การบริหารสิทธิ์

ระบบ HRIS ช่วยในการกำหนดและจัดการสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ในระบบ


 • ความปลอดภัย

HRIS ช่วยในการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานและความปลอดภัยในที่ทำงาน


ระบบ HRIS ที่ใช้ในแต่ละองค์กรอาจมีความสามารถเพิ่มเติมหรือปรับแต่งตามความต้องการขององค์กรเองเพื่อให้เข้ากับกระบวนการทรัพยากรมนุษย์และนโยบายของบริษัทในแต่ละที่ประโยชน์ของ HRISการใช้ระบบข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ (HRIS) มีประโยชน์มากมายสำหรับองค์กรและ HR ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้


ประสิทธิภาพในการจัดการ

HRIS ช่วยลดภาระงานที่ต้องทำด้วยมือและกระบวนการทางด้านทรัพยากรมนุษย์ที่อาจเป็นซ้ำซาก ทำให้ทีมงานทรัพยากรมนุษย์สามารถใช้เวลาในการดำเนินการที่มีความสำคัญมากขึ้น


การเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง

HRIS ช่วยลดความผิดพลาดในข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากมันทำงานอย่างอัตโนมัติและประมวลผลข้อมูลตามข้อกำหนดและกฎระเบียบที่กำหนดไว้


การบริหารเงินเดือนและสวัสดิการ

HRIS ช่วยในการคำนวณเงินเดือนและการสวัสดิการให้แก่พนักงานอย่างถูกต้อง และช่วยในการจัดการเรื่องเกี่ยวกับหักเงินภาษีและประกันสังคม


การวางแผนทรัพยากรมนุษย์

HRIS ช่วยในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์โดยให้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเกี่ยวกับบุคลากร และช่วยในกระบวนการสรรหาและพัฒนาพนักงานที่เหมาะสม


การวิเคราะห์ข้อมูล

HRIS ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรมนุษย์เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางกลยุทธ์ และวางแผนในด้านทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ


การประเมินผลและพัฒนาพนักงาน

HRIS ช่วยในกระบวนการประเมินผลและการวางแผนพัฒนาพนักงาน โดยช่วยในการติดตามประสิทธิภาพของพนักงานและการอบรม


ความปลอดภัยข้อมูล

HRIS ช่วยในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทรัพยากรมนุษย์และสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลด้วยการควบคุมการเข้าถึงและการรักษาความลับ


การสร้างรายงาน

HRIS ช่วยในการสร้างรายงานทรัพยากรมนุษย์ต่าง ๆ ที่สามารถใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร


การบริหารสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล

HRIS ช่วยในการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลทรัพยากรมนุษย์เพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูล


การสนับสนุนการตัดสินใจทางกลยุทธ์

ระบบ HRIS ช่วยในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการตัดสินใจทางกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์กร


รวมถึงประโยชน์อื่น ๆ ในแต่ละระบบ HRIS ซึ่งอาจมีความสามารถและคุณสมบัติที่แตกต่างกันตามผลประโยชน์ที่ต้องการขององค์กรและการปรับแต่งตามความต้องการของบริษัทด้วย


สรุป HRIS สำคัญกับ HR อย่างไร


HRIS มีความสำคัญกับ HR อย่างมาก เพราะมีผลกระทบที่สำคัญต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กรในหลายด้านไม่ว่าจะเป็น การจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ลดภาระงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมาก บริหารเงินเดือนและสวัสดิการได้อย่างง่ายดาย จัดการเอกสารลางานและสร้างการรายงานผลได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีความปลอดภัยของข้อมูลมากขึ้นด้วย ทำให้ HRIS มีส่วนช่วยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์มให้มีประสิทธิภาพและเติบโตตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างสบายใจ ดังเช่น ระบบ HRIS จากโปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft ที่สามารถจัดการข้อมูลต่างๆ ของ HR ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยฟังก์ชันเพิ่มเติมอีกมากมายที่ช่วย HR ให้สามารถบริหารจัดการงานต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้