PageView Facebook
date_range 04/03/2024 visibility 464 views
bookmark HR Knowledge
HROD คืออะไร สำคัญกับองค์กรอย่างไร? - blog image preview
Blog >HROD คืออะไร สำคัญกับองค์กรอย่างไร?

ไขข้อข้องใจ HROD คืออะไร สำคัญกับองค์กรอย่างไร? รวมไปถึงการจะพัฒนาองค์กรต้องใช้แนวปฏิบัติอะไรบ้าง สามารถหาคำตอบได้ในบทความนี้กันเลย


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม


HROD คืออะไร?HROD ย่อมาจาก Human Resource and Organization Development คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เป็นกระบวนการพัฒนาทั้งบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้

 

HROD เน้นภาพรวมของกระบวนการทำงานเป็นทีมหรือโครงสร้างองค์กรว่าเหมาะสมกับองค์กรหรือไม่ มีปัญหาใดที่ต้องเร่งแก้ไข เช่น การจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่มีทั้งคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ที่มีรูปแบบการคิดที่แตกต่างกัน องค์กรก็ควรนำกระบวนการของ HROD เข้ามาจัดการการเรียนรู้ ค่อย ๆ เปลี่ยน โดยอาจจัดทำ KM (Knowledge Management) ควบคู่ไปด้วย รวมถึงมุ่งเน้นที่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับองค์กร เพื่อให้พนักงานเกิดความผูกพันและมีส่วนร่วมในการทำงาน


ความสำคัญของ HROD


งาน HROD คือการนำ HRD กับ HRM มารวมกัน เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ แต่ HROD จะมีความครอบคลุมมากกว่า โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทั้งบุคลากรและองค์กร โดยปัจจุบัน HR ถูกคาดหวังให้มีความรู้และทักษะที่หลากหลาย ทั้งในด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาองค์กร เพื่อให้สามารถทำงานให้สอดคล้องกับแนวคิดขององค์กรยุคใหม่ได้

 

ดังนั้นงาน HROD ถือเป็นงานที่สำคัญกับองค์กรในด้านการพัฒนาระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบงาน HRM หรือ HRD นับเป็นการปรับปรุงและพัฒนาภาพรวมขององค์กร เน้นความสำเร็จขององค์กรเป็นสำคัญ


แนวปฏิบัติของ HROD


ผู้เชี่ยวชาญได้จัดประเภทหรือหมวดหมู่ของแนวคิดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้องกับการพัฒนาองค์กรไว้ 4 ประเภท รายละเอียดดังนี้


 

  1. กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ของคน (Human process)
  2. การจัดการโครงสร้างและระบบ (Techno-structure)
  3. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human resource management)
  4. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic management)

สรุป HROD คืออะไร สำคัญกับองค์กรอย่างไร?

 

สรุปแล้ว HROD คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เน้นภาพรวมของกระบวนการทำงานเป็นทีมหรือโครงสร้างองค์กร เป็นกระบวนการพัฒนาทั้งบุคลากรและองค์กรให้มีประสิทธิภาพสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้

 

โดย HROD มีความสำคัญกับองค์กรในด้านของการพัฒนาระบบ ไม่ว่าจะเป็นงาน HRM หรือ HRD เน้นมองภาพรวมขององค์กรเป็นหลัก เพื่อให้องค์กรสามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้