PageView Facebook
date_range 18/01/2024 visibility 6569 views
bookmark HR Knowledge
HRP คืออะไร สำคัญอย่างไรกับองค์กร - blog image preview
Blog >HRP คืออะไร สำคัญอย่างไรกับองค์กร

คำว่า “HRP” ที่หลายคนได้ยิน แน่นอนว่าต้องเกี่ยวข้องกับ HR แล้ว HRP นั้นคืออะไร มีบทบาทและสำคัญกับองค์กรอย่างไรบ้าง มาดูกันในบทความนี้


บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ :HRP คืออะไร


Human Resources Planning (HRP) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ หรือบางทีเรียกว่า การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning) การวางแผนบุคลากร (Personnel Planning) หรือ การวางแผนการจ้างงาน (Employment Planning) เป็นกระบวนการที่องค์กรใช้เพื่อวางแผนและจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยการคาดการณ์ความต้องการใช้ทรัพยากรมนุษย์ไว้ล่วงหน้า อาทิเช่น ต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร ระดับใด จำนวนเท่าใด เมื่อใด ด้วยวิธีการใด ต้องพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถอย่างไร และจะควบคุมจำนวนทรัพยากรมนุษย์ในองค์การให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์การได้อย่างไร ตลอดจนการกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อจะใช้ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นต้น


เป้าหมายของ HRP คือการให้แนวทางที่ชัดเจนในการจัดสรรและใช้ประโยชน์จากแรงงานทั้งหมดที่มีในองค์กรในทางที่เหมาะสมกับเป้าหมายและกลยุทธ์ธุรกิจขององค์กรนั้น ๆ ซึ่ง HRP นั้นมีองค์ประกอบสำคัญ 2 ส่วน ได้แก่ การคาดการณ์ (Forecasting) และการกำหนดแผนปฏิบัติ (Programming) จึงอาจ กล่าวได้ว่า เป็นการนำแนวความคิดจากการคาดการณ์มาสู่การปฏิบัติจริงเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ต่อไป


HRP สำคัญอย่างไรกับองค์กร


เมื่อทรัพยากรมนุษย์ ถูกนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆ ในปัจจัยทรัพยากร 4 ประการของการบริหาร ได้แก่
1) คน (Man)

2) เงิน (Money)

3) วัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักร (Material and Machine)

4) การจัดการ (Management)


ซึ่งถ้าองค์กรขาดปัจจัยทรัพยากรมนุษย์ไป ย่อมส่งผลกับองค์กรเป็นอย่างมาก การดำเนินการต่างจะล่าช้า พบอุปสรรคอีกนานาประการ ทำให้การดำเนินงานขององค์กรไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ หนึ่งวิธีการที่จะช่วยไม่ให้องค์กรเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ก็คือ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning : HRP) นั่นเอง และนอกจากนี้ HRP ยังมีความสำคัญกับองค์กรอีกมากมาย ดังนี้การวางแผนทรัพยากร

HRP ช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนและจัดการทรัพยากรมนุษย์ของตนในทางที่เหมาะสม ทำให้สามารถปรับปรุงการจัดการแรงงาน และป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากขาดแคลนหรือเกินกว่าที่จำเป็น


เข้าใจความต้องการของธุรกิจ

HRP ช่วยให้องค์กรเข้าใจความต้องการแรงงานที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ธุรกิจ ทำให้องค์กรสามารถจัดทำแผนการจัดหาและพัฒนาบุคลากรในทิศทางที่ถูกต้อง


การปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง

HRP ช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งในเชิงภาคีและภาครัฐ การมีแรงงานที่มีทักษะที่เหมาะสมและพร้อมทำงานกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมธุรกิจ


ป้องกันความขาดแคลนหรือทุจริตทางบุคคล

HRP ช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความขาดแคลนของแรงงานหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำทุจริตทางบุคคล ด้วยการจัดหาและพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม.


เพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์

การช่วยให้แรงงานมีทักษะและความพร้อมในการทำงาน จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากรมนุษย์และสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของธุรกิจได้


การลดค่าใช้จ่าย

การวางแผนที่ดีในการจัดทำแรงงานช่วยลดความไม่แน่นอนทางธุรกิจและความต้องการที่ไม่จำเป็น ทำให้องค์กรสามารถจัดทำแผนการจัดหาแรงงานและการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น


สรุป HRP สำคัญอย่างไรกับองค์กร


การทำ HRP นั้น ช่วยให้องค์กรสามารถมีแรงงานที่เพียงพอและมีความพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้เป็นอย่างดี ดังนั้น HRP เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในระยะยาวได้


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้