PageView Facebook
date_range 21/02/2024 visibility 311 views
bookmark HR Knowledge
นายจ้างควรรู้! การใช้แรงงานหญิงตามกฎหมาย มีข้อห้ามอะไรบ้าง - blog image preview
Blog >นายจ้างควรรู้! การใช้แรงงานหญิงตามกฎหมาย มีข้อห้ามอะไรบ้าง

ข้อห้ามที่นายจ้างควรรู้ ก่อนการใช้แรงงานหญิงตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน มีอะไรบ้าง มาหาคำตอบได้ในบทความนี้ค่ะ


อ่านบทความที่คุณอาจสนใจเพิ่มเติม:


ว่าด้วยเรื่องการใช้แรงงานหญิง


ปัจจุบันมีแรงงานหญิงทำงานอยู่แทบทุกสายอาชีพ โดยแรงงานหญิงเรียกได้ว่ามีบทบาทสำคัญในตลาดแรงงานมากขึ้น ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบางอาชีพเหมือนในอดีต อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคบางประการที่แรงงานหญิงต้องเผชิญในการทำงาน เช่น สรีระทางร่างกาย ความแข็งแรง และการมีครรภ์ของเพศหญิง ดังนั้นรัฐบาลจึงออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานหญิงเป็นกรณีพิเศษ เพื่อไม่ให้ทำงานหนักจนเกินกำลัง


ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้แรงงานหญิงตามกฎหมายแรงงาน


การใช้แรงงานหญิงตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีรายละเอียดดังนี้


ห้ามนายจ้างให้แรงงานหญิงหรือลูกจ้างหญิงทำงานต่อไปนี้ • งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้าง ที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์ หรือปล่องในภูเขาเว้นแต่ลักษณะของงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้างหญิง
 • งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป
 • งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ
 • งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

ห้ามนายจ้างให้แรงงานหญิงหรือลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ทำงานต่อไปนี้

ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างหญิง ที่มีครรภ์ทำงานในระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 06.00 น. ทำงานล่วงเวลาทำงานในวันหยุดหรือทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ • งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ ในอุโมงค์ หรือปล่องในภูเขาเว้นแต่ลักษณะของงาน ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือ ร่างกายของลูกจ้างหญิงนั้น
 • งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน
 • งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
 • งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม
 • งานที่ทำในเรือ
 • งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

ห้ามนายจ้างเลิกจ้างแรงงานหญิงหรือลูกจ้างหญิงเพราะเหตุมีครรภ์

ตามมาตรา 34 ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์


บทลงโทษหากกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืน


หากนายจ้างฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


สรุปการใช้แรงงานหญิงตามกฎหมายแรงงาน ห้ามทำงานอะไรบ้าง


จะเห็นได้ว่าการใช้แรงงานหญิงตามกฎหมายแรงงานนั้นออกมาเพื่อคุ้มครองแรงงานหญิงและหญิงที่มีครรภ์ในการทำงาน เพื่อมีความปลอดภัยในการทำงาน และเพื่อไม่ให้ทำงานหนักจนเกินกำลัง ทั้งนี้ นายจ้างควรศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้การจ้างแรงงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อป้องกันการกระทำผิดที่อาจเกิดขึ้นได้

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้