PageView Facebook
date_range 19/02/2024 visibility 2154 views
bookmark HR Knowledge
ไขข้อสงสัย KPIs for HR คืออะไร มีอะไรบ้าง พร้อมตัวอย่าง - blog image preview
Blog >ไขข้อสงสัย KPIs for HR คืออะไร มีอะไรบ้าง พร้อมตัวอย่าง

KPIs for HR เครื่องมือสำคัญในการวัดประสิทธิภาพการทำงานของ HR ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่ ช่วยให้องค์กรทราบจุดอ่อน จุดแข็ง และแก้ไขได้ทันท่วงที


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


KPIs for HR คืออะไร


KPIs for HR เป็นหน่วยวัดสำคัญที่ช่วยในการวัดความก้าวหน้าและความสำเร็จของฝ่าย HR ในองค์กร สามารถใช้เพื่อวัดว่า HR ช่วยเหลือและมีส่วนช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างไร โดย KPIs for HR เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับผู้จัดการฝ่ายบุคคลหรือเจ้าของกิจการในการประเมินประสิทธิภาพของแผนก จุดที่ต้องปรับปรุง และทำการตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลเพื่อปรับกระบวนการทำงานของ HR อย่างเหมาะสม

 

KPIs for HR สามารถใช้เพื่อวัดปัจจัยต่าง ๆ ทั้งความผูกพันของพนักงาน (Employee Engagement) การรักษาพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และอื่น ๆ ด้วยการติดตาม KPIs for HR ผู้จัดการฝ่ายบุคคลสามารถรับข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของแผนกของตน และทำการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมขององค์กร ทั้งนี้ KPIs for HR แต่ละตัวมีจุดประสงค์ที่ต่างกันไปตามลักษณะงาน


KPIs for HR มีอะไรบ้าง


การจัดทำ KPIs for HR ของแต่ละองค์กรสามารถกำหนดรายละเอียดของตัวชี้วัดต่างกันออกไป โดย KPIs for HR แบ่งออกเป็น 10 หมวดหมู่ดังนี้ 1. งานด้านการวางแผนทรัพยากรบุคคล (HR Planning)
 2. งานด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment & Selection)
 3. งานด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ (Compensation & Benefits Management)
 4. งานด้านพนักงานสัมพันธ์ (Employee Relation)
 5. งานด้านการฝึกอบรม การพัฒนา และการจัดการการเรียนรู้ (Training, Development & Learning)
 6. งานด้านการบริหารความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development)
 7. งานด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Development)
 8. งานด้านการบริหารผลงาน (Performance Management)
 9. งานด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS)
 10. ภาพรวมในงานด้านทรัพยากรบุคคล (HR Overall)

ประโยชน์ของ KPIs for HR


ประโยชน์ของ KPIs for HR มีรายละเอียดดังนี้

วัดผลและประเมินประสิทธิภาพการทำงาน:

 • ทราบว่าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
 • กระตุ้นการทำงานของฝ่าย HR ให้มีประสิทธิภาพขึ้น
 • ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของงาน HR
 • รับรู้ถึงปัญหาต่าง ๆ ภายในองค์กรได้ทั้งเชิงรายละเอียดปลีกย่อยและระดับมหาภาค สามารถอุดรูรั่วภายในองค์กรได้ทันท่วงที
 • ติดตามความคืบหน้าและประสิทธิภาพของกลยุทธ์ HR
 • ช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลในการปรับปรุงงาน HR

 

พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร:

 • วัดประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานของ HR
 • ช่วยให้ HR ระบุและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของพนักงาน
 • ลดอัตราการลาออก และมีอัตราการทำงานในระยะยาวเพิ่มมากขึ้น
 • องค์กรสามารถคัดสรรคนที่มีศักยภาพมาร่วมงานได้มากขึ้น เนื่องจากฝ่าย HR ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่าง KPIs for HRKPIs (Key Performance Indicators) สำหรับฝ่ายบุคคล (HR) มีหลายประการที่ช่วยวัดและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ HR ในองค์กร โดยต่อไปนี้คือตัวอย่างของ KPIs for HR

 

งานด้านการวางแผนทรัพยากรบุคคล

อัตราการลาออกของพนักงาน: ลดอัตราการลาออกของพนักงาน (Turnover Rate) ในองค์กรจาก 10% เหลือเพียง 5%

ระยะเวลาการจ้างงาน: เพิ่มระยะเวลาการจ้างงานเฉลี่ยจาก 3 ปี เป็น 4 ปี

ความพึงพอใจของพนักงาน: เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของพนักงานจาก 4.0 เป็น 4.5 โดยใช้วิธีการวัดคือ ทำการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานในองค์กร

 

งานด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

ระยะเวลาการสรรหา: ลดระยะเวลาการสรรหาจาก 60 วัน เหลือ 45 วัน

ลดต้นทุนการสรรหา: ลดต้นทุนการสรรหาจาก 30,000 บาทต่อตำแหน่ง เหลือ 25,000 บาทต่อตำแหน่ง โดยการบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา เช่น ค่าโฆษณา ค่าธรรมเนียมการประกาศรับสมัครพนักงาน เป็นต้น

 

งานด้านการฝึกอบรม การพัฒนา และการจัดการการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม: เพิ่มจำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมจาก 20 ชั่วโมงต่อปี เป็น 30 ชั่วโมงต่อปี

ผลลัพธ์การฝึกอบรม: เพิ่มคะแนนการประเมินผลหลังการฝึกอบรมจาก 3.0 เป็น 5.0

 

งานด้านการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

ลดความผิดพลาดการคำนวณ: ความผิดพลาดในการคำนวณค่าตอบแทนให้กับพนักงานต้องเป็น 0

ความตรงต่อเวลาในการจ่ายค่าตอบแทน: เพิ่มความต้องต่อเวลาในการคำนวณค่าตอบแทนและจ่ายค่าตอบแทนหรือเงินเดือนให้กับพนักงานเป็น 100%

 

KPIs for HR ที่กล่าวไปข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น องค์กรต่าง ๆ สามารถปรับแต่ง KPIs ตามความต้องการและวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เลย


สรุป KPIs for HR (ฝ่ายบุคคล) มีอะไรบ้าง พร้อมตัวอย่าง


KPIs for HR เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการวัดผลและประเมินประสิทธิภาพของงาน HR ช่วยให้ HR เชื่อมโยงงานกับกลยุทธ์ขององค์กร พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้