PageView Facebook
date_range 05/07/2022 visibility 1093 views
bookmark Feature
ลดภาระ HR ด้วยระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ จากโปรแกรม HR - blog image preview
Blog >ลดภาระ HR ด้วยระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ จากโปรแกรม HR

ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะจากโปรแกรม HR HumanSoft แจ้งเตือนเวลาผิดพลาดที่เกิดจากพนักงาน ช่วยอำนวยความสะดวกให้ HR ในการตรวจสอบเวลาและรักษาผลประโยชน์ให้พนักงาน


ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ คืออะไร

ในยุคที่การทำงานต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในทุก ๆ ขั้นตอนนั้น ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ เป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับ HR ที่มีภาระหน้าที่มากมายให้ดูแล ซึ่งเป็นระบบคำแนะนำจากโปรแกรม HR HumanSoft เสมือน Ai ที่คอยแนะนำให้กับ HR และพนักงานให้ทราบว่า ในรอบเดือนนี้มีพนักงานไม่มาทำงาน แต่ไม่ได้ยื่นเอกสารการลางานเข้ามา หรือไม่มีการลางานออนไลน์เข้ามาเลย หรือพนักงานลงเวลาทำงานออนไลน์ไม่ครบคู่ แต่ไม่ได้ขอเพิ่มเวลาเข้ามาในระบบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการทำงานของ HR เพื่อไม่ให้พนักงานอยู่ในสถานะขาดงานและถูกหักเงินโดยไม่มีเหตุผลนั่นเอง


ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะจากโปรแกรม HR HumanSoft ทำอะไรบ้าง

ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ จากโปรแกรม HR HumanSoft ที่เป็นเสมือน Ai คอยแนะนำให้กับ HR นั้น ในมุมมองของ HR ระบบจะแยกคำแนะนำไว้ให้เป็นหมวดหมู่อย่างชัดเจน เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ ดังนี้


1. วันทำงาน แต่ไม่มาทำงาน

หากเป็นวันทำงานปกติของพนักงาน แต่โปรแกรม HR HumanSoft ตรวจพบว่าไม่มีการลงเวลาทำงานออนไลน์เข้ามา ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะจะนำรายชื่อพนักงานมาแสดงในหัวข้อนี้ โดยระบบจะแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาให้กับ HR ด้วย เพื่อไม่ให้พนักงานขาดงานอย่างไม่มีเหตุผล หรือมีการเปลี่ยนวันหยุดไปแต่ลืมยื่นเอกสารเปลี่ยนวันหยุดเข้ามาซึ่งแนวทางการแก้ปัญหานี้นั้น HR สามารถแจ้งกับพนักงานโดยตรงเพื่อยื่นเอกสารเข้ามา หรือ HR สามารถสร้างเอกสารขอลางาน / ขอเปลี่ยนวันหยุดแทนพนักงานได้เลย ผ่านแอป ฯ ลางานออนไลน์ HumanSoft2. ลงเวลาไม่ครบคู่

โดยปกติแล้วการลงเวลาทำงานออนไลน์จากโปรแกรม HR HumanSoft นั้น จะต้องลงเวลาทำงานให้ครบคู่ คือ ต้องมีเวลา “เข้า - ออก” แต่เมื่อพนักงานลงเวลาเข้างาน แต่ไม่ลงเวลาออกงาน ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะจะนำรายชื่อพนักงานมาแสดงในหัวข้อนี้ โดยระบบจะแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้พนักงานขาดงานครึ่งวัน

ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหานี้นั้น HR สามารถแจ้งกับพนักงานโดยตรงเพื่อยื่นเอกสารเข้ามา หรือ HR สามารถสร้างเอกสารขอเพิ่มเวลาการทำงานให้ครบคู่ได้เลย


3. ชั่วโมงการทำงานขาดมากกว่า 1 ชั่วโมง

โดยปกติแล้วการลงเวลาทำงานออนไลน์จากโปรแกรม HR HumanSoft นั้น จะต้องลงเวลาทำงานให้ครบคู่ คือ ต้องมีเวลา “เข้า - ออก” แต่เมื่อพนักงานลงเวลาเข้างาน แต่ไม่ลงเวลาออกงาน ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะจะนำรายชื่อพนักงานมาแสดงในหัวข้อนี้ โดยระบบจะแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้พนักงานขาดงานครึ่งวัน

ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหานี้นั้น HR สามารถแจ้งกับพนักงานโดยตรงเพื่อยื่นเอกสารเข้ามา หรือ HR สามารถสร้างเอกสารขอเพิ่มเวลาการทำงานให้ครบคู่ได้เลย


4. เข้างานก่อนเวลา มากกว่าครึ่งชั่วโมง

ในทุก ๆ องค์กรนั้น จะมีพนักงานที่มีความขยันอย่างโดดเด่นอยู่เสมอ โดยพนักงานเหล่านั้นจะเริ่มทำงานก่อนพนักงานคนอื่น ๆ หากโปรแกรม HR HumanSoft พบว่าพนักงานมีการลงเวลาเริ่มงานก่อนเวลาเริ่มงานปกติมากกว่าครึ่งชั่วโมงแล้ว ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะจะนำรายชื่อพนักงานมาแสดงในหัวข้อนี้ โดยระบบจะแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้พนักงานเสียผลประโยชน์จากการมาทำงานก่อนเวลา หรือ ต้องเข้าก่อนเวลาจากการเปลี่ยนกะการทำงาน

ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหานี้นั้น HR สามารถแจ้งกับพนักงานโดยตรงเพื่อยื่นเอกสารโอทีเข้ามา หรือ HR สามารถสร้างเอกสารขอโอที (OT) / ขอเปลี่ยนกะการทำงานแทนพนักงานได้เลย


5. ออกงานหลังเวลาเลิกงาน มากกว่าครึ่งชั่วโมง

ในหลาย ๆ องค์กรจะมีการทำงานล่วงเวลา หรือที่เรียกว่า โอที (OT) สำหรับช่วงที่มีงานเร่งด่วนเข้ามา หาก โปรแกรม HR HumanSoft พบว่าพนักงานลงเวลาออกงาน ภายหลังจากเวลาเลิกงานปกติไปมากกว่าครึ่งชั่วโมงแล้ว ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะจะนำรายชื่อพนักงานมาแสดงในหัวข้อนี้ โดยระบบจะแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้พนักงานเสียผลประโยชน์จากการทำงานล่วงเวลา หรือต้องเกินเวลาเนื่องจากการเปลี่ยนกะการทำงาน

ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหานี้นั้น HR สามารถแจ้งกับพนักงานโดยตรงเพื่อยื่นเอกสารโอทีเข้ามา หรือ HR สามารถสร้างเอกสารขอโอที (OT) /ขอเปลี่ยนกะการทำงานแทนพนักงานได้เลย


6. มาทำงานในวันหยุด

บางองค์กรอนุญาตให้พนักงานมาทำงานในวันหยุดได้ โดยได้รับค่าโอที (OT) เมื่อมีงานที่ได้รับมอบหมายเป็นจำนวนมาก หาก โปรแกรม HR HumanSoft พบว่าพนักงานลงเวลาทำงานออนไลน์ในวันหยุด ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะจะนำรายชื่อพนักงานมาแสดงในหัวข้อนี้ โดยระบบจะแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อไม่ให้พนักงานเสียผลประโยชน์จากการทำงานล่วงเวลา หรือจากการเปลี่ยนวันหยุดเป็นวันทำงาน

ซึ่งแนวทางการแก้ปัญหานี้นั้น HR สามารถแจ้งกับพนักงานโดยตรงเพื่อยื่นเอกสารโอทีวันหยุดเข้ามา หรือ HR สามารถสร้างเอกสารขอโอที (OT) / ขอเปลี่ยนวันหยุดแทนพนักงานได้เลยนอกจากนี้ ในมุมมองของพนักงานแล้ว ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ ในโปรแกรม HR HumanSoft ยังเป็นเสมือน Ai ที่คอยแนะนำให้กับพนักงานด้วยเช่นกัน เพื่อไม่ให้พนักงานอยู่ในสถานะขาดงานและถูกหักเงินอย่างไม่มีเหตุผล โดยพนักงานจะเห็นคำแนะนำจากระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะผ่านแอปพลิเคชัน HumanSoftสรุประบบแจ้งเตือนอัจฉริยะจากโปรแกรม HR HumanSoft สำคัญอย่างไร

เวลาสิ้นเดือนของทุก ๆ เดือนนั้นเป็นเวลาที่พนักงานทุกคนเฝ้ารอ แต่ในเวลาสิ้นเดือนของ HR นั้น เป็นเวลาที่มีงานมากมายมหาศาลรอการตรวจสอบเพื่อการคำนวณเงินเดือนอยู่ ซึ่งการแก้ไขเวลาการทำงานก็เช่นกัน ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะจากโปรแกรม HR HumanSoft นั้น สามารถแจ้งเตือนเพื่อแก้ไขเวลาการทำงานที่มีความผิดปกติเกิดขึ้น ซึ่งมีประโยชน์ต่อ HR และองค์การมากมาย ดังเช่น

• ประหยัดเวลาการทำงานของ HR

• รักษาผลประโยชน์ให้กับพนักงาน

• ลดความผิดพลาดในการคำนวณเงินเดือน

• มีความสะดวก รวดเร็ว

• ง่ายต่อการตรวจสอบ

ดังนั้น ระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะจากโปรแกรม HR HumanSoft จึงสำคัญต่อองค์กร เพราะทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (HRM) ในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้