PageView Facebook
date_range 26/03/2024 visibility 2825 views
bookmark HR Knowledge
HR Payroll คืออะไร ทำหน้าที่อะไร ต้องมีทักษะที่จำเป็นด้านใด - blog image preview
Blog >HR Payroll คืออะไร ทำหน้าที่อะไร ต้องมีทักษะที่จำเป็นด้านใด

HR Payroll ฝ่ายงานสำคัญที่เข้ามาช่วยจัดการเงินเดือนให้กับพนักงาน โดย HR Payroll คืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง และต้องมีทักษะที่จำเป็นในด้านใด มาดูในบทความนี้เลย


อ่านบทความที่คุณอาจสนใจเพิ่มเติม:


HR Payroll คืออะไร


HR Payroll หรือ HR สาย Payroll คือ ฝ่ายหรือบุคคลภายในองค์กรที่รับผิดชอบในการจัดการเกี่ยวกับการจ่ายเงินและการจัดการเงินเดือนของพนักงานในองค์กรหรือเรียกง่าย ๆ ว่าเจ้าหน้าที่เงินเดือนนั่นเอง โดยทั่วไป HR Payroll จะรวมการประมวลผลเงินเดือน การจ่ายเงิน การหักภาษี การจัดการสวัสดิการ และงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ของพนักงานในองค์กร

 

นอกจากนี้ HR Payroll ยังมีบทบาทในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของพนักงาน เช่น การลาหยุด การทำงานล่วงเวลา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินอื่น ๆ ซึ่ง HR Payroll เป็นส่วนสำคัญที่ไม่ควรขาดในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรใด ๆ โดยเฉพาะในองค์กรที่มีจำนวนพนักงานมาก ๆ และการจัดการเงินเดือนให้กับพนักงานมีความซับซ้อนในการดำเนินงาน เพราะ HR Payroll จะช่วยทำให้องค์กรมีระเบียบในการทำงานมากขึ้น


HR Payroll ต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง

HR Payroll ล้วนมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณค่าแรง เวลาการทำงานของพนักงาน และรายรับรายจ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณเงินเดือน โดยหน้าที่หลัก ๆ ของ HR Payroll แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ ตรวจสอบข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงาน และด้านการคำนวณเงินเดือนต่าง ๆ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

คำนวณเงินเดือนให้กับพนักงาน

หน้าที่หลักของ HR Payroll คือการคำนวณเงินเดือนให้กับพนักงาน เรียกได้ว่าเป็นหน้าที่สำคัญของ HR Payroll เลยก็ว่าได้ โดย HR Payroll มีหน้าที่ในการคำนวณเงินเดือนให้กับพนักงาน ดังนี้ • คำนวณเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยงต่าง ๆ ของพนักงาน
 • หักภาษี ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกู้ยืมต่าง ๆ จากเงินเดือนพนักงาน
 • จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงาน
 • ออกเอกสารสลิปเงินเดือน ใบรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ) ให้กับพนักงาน
 • จัดเตรียมข้อมูลเงินเดือนเพื่อนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม เป็นต้น

 

ตรวจสอบข้อมูลเวลาทำงานของพนักงาน

นอกจากการคำนวณเงินเดือนให้กับพนักงานภายในองค์กรแล้ว อีกหนึ่งหน้าที่ที่ HR Payroll หรือไม่พ้น นั่นคือการตรวจสอบข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่มาควบคู่กับการคำนวณเงินเดือนเลยก็ว่าได้ โดย HR Payroll ต้องทำการตรวจสอบข้อมูลเวลาการทำงานของพนักงาน ดังนี้ • บันทึกเวลาเข้างาน ออกงาน
 • ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเข้า-ออกงาน
 • อนุมัติ/ไม่อนุมัติ การลาต่าง ๆ ของพนักงาน
 • ตรวจสอบเอกสารลาหยุด ลากิจ ลาป่วย ค่าล่วงเวลา ของพนักงาน
 • คำนวณวันลาพักร้อน วันลาป่วย และวันลาอื่น ๆ ที่เหลืออยู่
 • สรุปรายงานการเข้า-ออกงาน ประจำเดือน/ปี

 

นอกจากหน้าที่เรื่องการคำนวณเงินเดือนและการตรวจสอบข้อมูลเวลาการทำงานที่เกี่ยวข้องแล้ว HR Payroll ยังมีหน้าที่อื่น ๆ อีกมากไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตข้อมูลกฎหมายแรงงาน ภาษี ประกันสังคม อยู่เสมอ ให้คำปรึกษาด้านการเงิน สวัสดิการ และกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องแก่พนักงาน

 

ทักษะที่จำเป็นสำหรับ HR Payroll

ทักษะที่สำคัญสำหรับการเป็น HR Payroll มีดังต่อไปนี้

 • ทักษะการคำนวณ
 • ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • ทักษะการสื่อสาร
 • ทักษะการแก้ปัญหา
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม
 • ความละเอียดรอบคอบ
 • รักษาความลับ เช่น ข้อมูลเงินเดือนของพนักงาน เป็นต้น

 

สรุป HR Payroll คืออะไร ทำหน้าที่อะไร ต้องมีทักษะที่จำเป็นด้านใดบ้าง

โดยสรุปแล้ว HR Payroll เป็นตำแหน่งงานที่มีความสำคัญอย่างมากต่อทั้งพนักงานและองค์กร เปรียบเสมือน "ผู้พิทักษ์เงินเดือน" ของพนักงาน เพราะมีหน้าที่หลักในการคำนวณเงินเดือน จ่ายเงินเดือน และหักเงินพนักงานให้ถูกต้อง ตรงเวลา และโปร่งใส นอกจากนี้ HR Payroll ยังมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ เช่น การจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน สวัสดิการ การลาหยุด

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้