PageView Facebook
date_range 23/04/2024 visibility 990 views
bookmark HR Knowledge
แจกฟรี! แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประชุม สำหรับมือใหม่ - blog image preview
Blog >แจกฟรี! แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประชุม สำหรับมือใหม่

หลายคนยังสงสัยว่า การเขียนรายงานการประชุมที่ดีต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง และผู้เขียนต้องมีคุณสมบัติอย่างไร วันนี้เรามีแบบฟอร์มการเขียนรายงานการประชุม มาฝากทุกท่าน


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม 


ว่าด้วยเรื่อง “การเขียนรายงานการประชุม”


รายงานการประชุม คือ ข้อความบันทึกข้อคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม โดยระบุมติของที่ประชุม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงยืนยันการปฏิบัติงาน และเพื่อแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติต่อไป 


หลักการเขียนรายงานการประชุม 


หลักการเขียนรายงานการประชุมที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไรบ้าง?


 • ใช้ภาษาให้ถูกต้อง เข้าใจชัดเจน 
 • ควรจดสรุป เฉพาะใจความสำคัญ และสิ่งสำคัญต้องย่อความให้ได้ใจความสมบูรณ์ 
 • ผู้เขียนควรเขียนเรียงตามลำดับวาระการประชุม 
 • ควรแยกประเด็นสำคัญแต่ละหัวข้อ 
 • ข้อมูลที่เป็นตัวเลข ผู้เขียนควรเขียนให้ถูกต้อง 
 • ผู้เขียนต้องตั้งใจฟังการประชุมอย่างมีสมาธิ 

ัลัษณะของรายงานการประชุมที่ดี 


ข้อแนะนำสำหรับมือใหม่ในการเริ่มเขียนรายงานการประชุมที่ดี ต้องทราบลักษณะของรายงานการประชุมให้ถี่ถ้วนก่อน วันนี้เรารวบรวมข้อมูลมาฝาก ไปดูกันเลย 


 

 •  มีเนื้อหาถูกต้อง ตรงตามที่ประชุมอภิปราย มติถูกต้อง ชัดเจนและครบถ้วนทุกประเด็น 
 • ผู้จดต้องคำนึงถึงผู้อ่านเป็นสำคัญ ต้องใช้ภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย กระชับ และตรงประเด็น 
 • มีหัวข้อย่อยทุกเรื่อง เพื่อให้สะดวกแก่การอ่านภายหลัง ทำให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องทันทีที่เห็นหัวข้อนั้น ๆ 

รูปแบบของรายงานการประชุม 

 • รายงานการประชุม 
 • ครั้งที่ 
 • เมื่อ วัน เดือน ปี 
 • ณ ให้ลงชื่อสถานที่ที่ประชุม 
 • ผู้มาประชุม 
 • ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี) 
 • ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
 • เริ่มประชุมเวลา 
 • ระเบียบวาระ 
 • เลิกประชุมเวลา 
 • ผู้จดรายงานการประชุม 

 

คณสมบัติของผู้จดรายงานการประชุม 


ผู้จดรายงานการประชุมที่ดี ต้องมีลักษณะและคุณสมบัติใดบ้าง ไปหาคำตอบกันเลย  • มีทักษะการสรุปความ 
 • ผู้จดต้องศึกษาข้อมูลในวาระก่อนการประชุมเสมอ 
 • ผู้จดต้องมีสมาธิ จดจ่อกับเรื่องที่กำลังประชุมอยู่เสมอ 
 • ไม่หวังพึ่งเทปบันทึกเสียง 

ตัวอย่างการเขียนรายงานการประชุมดาวน์โหลด ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการประชุมได้ที่ >> ตัวอย่างรายงานการประชุม


สรุป แจกฟรี! แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประชุม สำหรับมือใหม่


โดยสรุปแล้ว การเขียนรายงานการประชุม ถือเป็นหลักฐานการประชุมที่สำคัญ ปรียบเสมือนเป็นการบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ประชุม แสดงให้เห็นถึงประเด็นสำคัญ ข้อเสนอแนะ มติ และข้อสรุปของที่ประชุม เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในภายหลัง กรณีเกิดข้อพิพาท สามารถใช้รายงานการประชุมเป็นหลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงได้

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้