PageView Facebook
date_range 19/03/2024 visibility 216 views
bookmark HR Knowledge
Individual Development Plan(IDP)คืออะไรจำเป็นต่อองค์กรอย่างไ - blog image preview
Blog >Individual Development Plan(IDP)คืออะไรจำเป็นต่อองค์กรอย่างไ

รู้จักกับ Individual Development Plan (IDP) แผนพัฒนารายบุคคลเครื่องมือสำคัญที่ HR ใช้เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน


อ่านบทความที่คุณอาจสนใจเพิ่มเติม:


Individual Development Plan (IDP) คืออะไร


ผู้บริหารหรือ HR หลาย ๆ ท่านมักกล่าวกันว่าทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดขององค์กรคือ บุคลากรหรือพนักงานขององค์กร ซึ่งการพัฒนาพนักงานภายในองค์กรเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความสามารถของพนักงานและรักษาพนักงานไปพร้อม ๆ กัน ดังนั้น Individual Development Plan จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาบุคลากร

 


Individual Development Plan หรือ IDP คือ แผนพัฒนารายบุคคล เป็นกรอบแนวทาง แผนปฏิบัติการ (Action Plan) รายบุคคล เพื่อพัฒนาพนักงานในองค์กรทั้งทางด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายตามสายอาชีพของตนเอง ที่สำคัญต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร

 

Individual Development Plan มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาจุดอ่อน เสริมสร้างจุดแข็งให้กับบุคลากรหรือพนักงานภายในองค์กร ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น หรือในบางครั้งอาจใช้เพื่อเตรียมความพร้อมพนักงานท่านนั้น ๆ ให้มีคุณสมบัติ ความสามารถ และศักยภาพในการทำงานสำหรับตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต (Career Path)


ขั้นตอนการจัดทำ Individual Development Plan (IPD)

ขั้นตอนการจัดทำ Individual Development Plan หรือแผนพัฒนารายบุคคล ประกอบไปด้วยหลักการ “3A” คือ Assessment, Acquire และ Apply โดยมีลักษณะดังนี้


 

Assessment

Assessment คือ การประเมินเพื่อกำหนดการพัฒนา มุ่งเน้นไปที่การระบุจุดอ่อน จุดแข็ง ทักษะ และความรู้ของพนักงาน โดยจะนำข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ไปใช้เพื่อตัดสินใจ วางแผน พัฒนา หรือแก้ไขในขั้นตอนถัดไป

 

Acquire

Acquire คือ การเลือกวิธีการพัฒนา กำหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร หรือเป็นการได้มาซึ่งความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ที่ต้องการพัฒนา

 

Apply

Apply คือ การประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้รับจากการพัฒนา เป็นการกำหนดแนวทางในการนำความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และสามารถวัดความก้าวหน้าของตนเองและได้รับ Feedback


ประโยชน์ของ Individual Development Plan (IPD)

สำหรับประโยชน์ของ Individual Development Plan หรือแผนพัฒนารายบุคคลสามารถแบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่ ระดับรายบุคคล ระดับหน่วยงาน (หัวหน้างาน) และระดับองค์กร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1. ระดับรายบุคคล

 • บุคลากรหรือพนักงานทราบถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและก้าวสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ
 • ช่วยให้เข้าใจความสามารถและข้อจำกัดของตนเอง
 • สามารถวางเป้าหมายการพัฒนาที่เหมาะสมกับความต้องการและความพร้อมของบุคคล
 • เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถเพิ่มขีดความสามารถ และปรับปรุงจุดด้อยของตนเองให้มีประโยชน์มากขึ้น

 

2. ระดับหน่วยงาน หรือหัวหน้างาน

 • หัวหน้างานที่มีพนักงานภายใต้สายงาน (ลูกน้อง) ที่มีความสามารถ ทำให้มีการวางแผนบริหารจัดการการทำงานได้ดี ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี (Quality of Work Life)
 • ช่วยให้หน่วยงาน/หัวหน้างานเข้าใจความสำคัญของการพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • เมื่อพนักงานหรือบุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่อง ก็จะส่งผลให้สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น และทำให้ผลงานของหน่วยงานดีขึ้นตามไปด้วย
 • เมื่อพนักงานมีทักษะในการปฏิบัติงานที่หลากหลาย ทำให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบงานเดิมไม่อยู่
 • ช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปตามเป้าหมายและความต้องการขององค์กร

 

3. ระดับองค์กร

 • ช่วยให้องค์กรสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
 • การพัฒนาพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่องทำให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรซึ่งทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจที่ใกล้เคียง
 • หากในองค์กรมีพนักงานมีศักยภาพ มีความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ อย่างแท้จริง มีส่วนช่วยให้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 • ช่วยให้องค์กรวางแผนและดำเนินการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

 

สรุป Individual Development Plan (IDP) คืออะไร จำเป็นต่อองค์กรอย่างไร

Individual Development Plan (IDP) คือแผนการพัฒนาบุคคล เป็นเครื่องมือที่จำเป็นต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศในการวางแผนเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานในองค์กร ซึ่งการจัดทำ Individual Development Plan นั้นไม่เพียงส่งผลดีแก่ตัวของพนักงานเพียงอย่างเดียว แต่ยังส่งผลดีทั้งในระดับของหน่วยงาน และองค์กร สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันกับธุรกิจต่าง ๆ ได้

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้