PageView Facebook
date_range 09/01/2024 visibility 20698 views
bookmark HR Knowledge
HR ห้ามพลาด วิธีการเขียน KPI รายบุคคล พร้อมตัวอย่าง - blog image preview
Blog >HR ห้ามพลาด วิธีการเขียน KPI รายบุคคล พร้อมตัวอย่าง

การเขียน KPI รายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้องค์กรสามารถวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้อย่างเหมาะสม วันนี้เรามีวิธีการเขียน KPI รายบุคคลพร้อมตัวอย่างมาฝาก


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


KPI รายบุคคล คืออะไร


การกำหนด KPI รายบุคคล (Individual Indicators) เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญต่อทั้งองค์กรและพนักงาน เพราะช่วยให้องค์กรสามารถวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม และช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาศักยภาพและปรับปรุงผลงานของตนเองได้ KPIs รายบุคคลช่วยให้บุคคลและผู้บริหารสามารถวัดและติดตามความสำเร็จของการปฏิบัติงานและการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ที่สำคัญ KPI รายบุคคลยังเป็นตัวชี้วัดในการกำหนดอัตราการปรับเงินเดือนหรือเลื่อนตำแหน่งได้อีกด้วย

 

โดยทั่วไปแล้วการเขียน KPI รายบุคคลนั้นใช้เพื่อประเมินประสิทธิภาพเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน (เป้าหมาย) อีกทั้งมักใช้เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง


วัตถุประสงค์ของ KPI รายบุคคล


วัตถุประสงค์ของ KPI รายบุคคลมีหลายประการและมีผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาบุคคลในองค์กร โดยมีรายละเอียดดังนี้

 


 1. เพื่อใช้ในการกำหนดวิธีปฏิบัติงานของพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้
 2. เพื่อประเมินประเมินประสิทธิภาพของพนักงานตามเป้าหมายที่กำหนดและติดตามผล
 3. เพื่อพิจารณาการปรับเงินเดือนหรือให้โบนัสประจำปี
 4. เพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาองค์กรและพนักงาน

วิธีกำหนด KPI รายบุคคล


ในการกำหนด KPI รายบุคคลอย่างมีคุณภาพ ควรคำนึงถึงหลักการ SMART ดังนี้


Specific (เฉพาะเจาะจง)

KPI รายบุคคลควรมีความเฉพาะเจาะจงและชัดเจน ระบุได้ว่าต้องการวัดอะไร ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร

 

Measurable (สามารถวัดได้)

KPI รายบุคคลควรสามารถวัดผลได้ โดยใช้ตัวเลขหรือหน่วยวัดที่ชัดเจน

 

Achievable (บรรลุผลได้)

KPI รายบุคคลควรมีความเป็นไปได้ที่จะบรรลุผล สอดคล้องกับความสามารถและทรัพยากรที่มีอยู่

 

Relevant (มีความเกี่ยวข้อง)

KPI รายบุคคลควรมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์กรและงานของพนักงาน

 

Timely (กำหนดช่วงเวลาชัดเจน)

KPI รายบุคคลควรกำหนดช่วงเวลาชัดเจนว่าต้องการวัดผลเมื่อใด มีกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการปฏิบัติการ เพื่อให้สามารถวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ตัวอย่างการเขียน KPI รายบุคคลตัวอย่างการเขียน KPI รายบุคคลสำหรับพนักงานขาย

เป้าหมายขององค์กร: เพิ่มยอดขายรวม 10% ในปีงบประมาณนี้

KPI รายบุคคลสำหรับพนักงานขาย:

 • ยอดขายรวม (มูลค่า) : 100 ล้านบาท
 • ยอดขายต่อหัว : 2 ล้านบาท
 • ลูกค้าใหม่ : 100 ราย
 • อัตราการยกเลิกการสั่งซื้อ : 5%

 

ตัวอย่างการเขียน KPI รายบุคคลสำหรับพนักงานฝ่ายการตลาด

เป้าหมายขององค์กร: เพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 10% ในปีงบประมาณนี้

KPI รายบุคคลสำหรับพนักงานฝ่ายการตลาด:

 • จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 1 ล้านคน
 • จำนวนการคลิกโฆษณา : 100,000 ครั้ง
 • จำนวนการแชร์โพสต์ : 10,000 ครั้ง
 • อัตราการแปลง (Conversion Rate) : 10%

 

ตัวอย่างการเขียน KPI รายบุคคลสำหรับพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า

เป้าหมายขององค์กร: เพิ่มคะแนนความพึงพอใจของลูกค้า 5% ในปีงบประมาณนี้

KPI รายบุคคลสำหรับพนักงานฝ่ายบริการลูกค้า:

 • จำนวนคำร้องเรียนที่แก้ไขได้ : 90%
 • คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า : 4.5/5
 • ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหา : 24 ชั่วโมง

สรุปวิธีการเขียน KPI รายบุคคล


การตั้ง Key Performance Indicators (KPIs) รายบุคคลเป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการทรัพยากรบุคคลและให้การสนับสนุนในการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดย KPI รายบุคคลช่วยในการวัดและติดตามประสิทธิภาพของบุคคลที่ทำงานในระดับต่อสู้กับเป้าหมายของตนเองและองค์กรที่มีความหลากหลาย ซึ่งการกำหนด Key Performance Indicators (KPIs) สำหรับรายบุคคลมักจะขึ้นอยู่กับลักษณะงานและวัตถุประสงค์ของบุคคลนั้น ๆ ในองค์กร

 

เมื่อกำหนด KPI เรียบร้อยแล้วในส่วนของขั้นตอนการประเมินผลของ KPI นั้น สามารถใช้โปรแกรมในการช่วยวัดผล KPI รายบุคคลได้ โดยโปรแกรม HumanSoft เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่สามารถประเมิน KPI ได้อย่างเหมาะสมและแม่นยำ อีกทั้งยังสามารถกำหนดเงื่อนไขการประเมินได้อย่างยืดหยุ่น ช่วยให้ HR สามารถวิเคราะห์ผลการประเมินได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ทดลองใช้งานฟรี 30 วันได้เลย

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
 • บริการขึ้นระบบ ฟรี
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้