PageView Facebook
date_range 02/11/2023 visibility 33874 views
bookmark HR Knowledge
กฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด 2566 HR ต้องรู้อะไรบ้าง - blog image preview
Blog >กฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด 2566 HR ต้องรู้อะไรบ้าง

กฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด 2566 ลูกจ้างมีสิทธิปฏิเสธการติดต่อหลังเวลาเลิกงานได้ จะมีอะไรน่าสนใจและ HR ต้องรู้บ้างมาดูกันเลย


บทความเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่คุณอาจสนใจ:


ว่าด้วยเรื่องของกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด


กฎหมายแรงงาน หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการทำงานเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เช่น อัตราค่าแรงขั้นต่ำ วันทำงาน วันหยุด วันลา และค่าชดเชย เป็นต้น

และกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด นั่นคือ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายปัจจุบันให้มีความสอดคล้องกับรูปแบบการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

 

Tips! อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ >>> พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8)


กฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด ลูกจ้างมิสิทธิปฏิเสธการติดต่อหลังเวลาเลิกงานได้กฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2566 มาตรา 23/1 วรรคสาม บัญญัติว่า “เมื่อสิ้นสุดเวลาทำงานปกติตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือสิ้นสุดการทำงานตามที่นายจ้างมอบหมาย ลูกจ้างมีสิทธิปฏิเสธในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าในทางใด ๆ กับกับนายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควรคุมงาน ผู้ตรวจงาน หรือแม้กระทั่ง HR เองก็ตาม เว้นแต่ลูกจ้างได้ให้ความยินยอมโดยทำหนังสือไว้ล่วงหน้า”


อธิบายง่าย ๆ ว่าหลังเลิกงานแล้วลูกจ้างสามารถไม่รับสาย รับตอบไลน์ หรือช่องทางการติดต่อต่าง ๆ จากนายจ้างได้ ยกเว้นได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนนั่นเอง


สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุดที่ HR ต้องรู้


ในส่วนของมาตรา 23/1 ในเรื่องของสิทธิในการยุติการติดต่อสื่อสารของลูกจ้างต่อนายจ้างหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาทำงาน เป็นการนำหลักการเรื่องสิทธิในการยุติการติดต่อสื่อสารของลูกจ้างหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาทำงาน (Right to disconnect) มาบัญญัติไว้ในกฎหมายแรงงานประเทศไทยเป็นครั้งแรก อีกทั้งยังสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 32 เรื่องการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว ซึ่งเป็นการลดปัญหาความไม่ชัดเจนระหว่างเวลาทำงานและเวลาพักผ่อนของลูกจ้างอันอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้าง


คำชี้แจงกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด

คำชี้แจงกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด เรื่องสิทธิในการยุติการติดต่อสื่อสารของลูกจ้างต่อนายจ้างหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาทำงาน มีรายละเอียดดังนี้

  • กฎหมายกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิปฏิเสธการติดต่อสื่อสารกับนายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงาน หลังจากสิ้นสุดเวลาทำงานปกติ
  • เว้นแต่ลูกจ้างหรือพนักงานให้ความยินยอมเป็นหนังสือไว้ล่วงหน้าว่ายินยอมให้นายจ้าง หัวหน้างาน รวมไปถึง HR ติดต่อได้หลังจากสิ้นสุดเวลาทำงานปกติ
  • นายจ้างควรจะติดต่อเฉพาะกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น โดยไม่มีลักษณะเป็นการให้พนักงานทำงาน
  • หากมีการติดต่อให้ทำงานนอกเวลา นายจ้างจะต้องจ่ายค่าโอทีล่วงเวลาให้กับพนักงาน


สรุปกฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด 2566


กฎหมายแรงงานฉบับล่าสุด พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 เรื่องสิทธิในการยุติการติดต่อสื่อสารของลูกจ้างต่อนายจ้างหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาทำงาน เป็นสิทธิที่ให้แก่ลูกจ้างในการไม่ต้องติดตามหรือตอบโต้งานหรือข้อความที่เกี่ยวกับงานหลังเลิกเวลาทำงานหรือเวลาพักผ่อน เพื่อส่วนตัวของตนเองและรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้