PageView Facebook
date_range 23/04/2024 visibility 199 views
bookmark HR Knowledge
7 หลักการ Brainstorm สำหรับผู้บริหาร - blog image preview
Blog >7 หลักการ Brainstorm สำหรับผู้บริหาร

Brainstorm หรือการระดมสมอง หลักการสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาองค์กร กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม:


Brainstorm คืออะไร

‘สองหัวดีกว่าหัวเดียว’ เชื่อว่าเพื่อน ๆ คงเคยได้ยินสำนวนนี้ ซึ่งมีความหมายว่า การกระทำสิ่งใดคนเดียวย่อมไม่ดีเท่ากับการช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ซึ่งการช่วยกันคิด ช่วยกันทำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ก็ย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีกว่า หลายองค์กรจึงมีการนำหลักการ Brainstorm มาปรับใช้ภายในองค์กร

 

Brainstorm คือ การระดมสมอง ระดมความคิด เป็นเทคนิคที่ใช้เพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในการค้นหาไอเดียใหม่ ๆ และการแก้ไขปัญหาเป็นกลุ่มเพื่อหาทางออกร่วมกัน ปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรนิยมใช้วิธี Brainstorm เข้ามาช่วยให้การสร้างสรรค์สิ่งใหม่และแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Brainstorm นั้นเป็นการส่งเสริมความคิดอย่างอิสระ ทุกคนมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น และเสนอไอเดีย โดยจะไม่ถูกตัดสินว่าไอเดียหรือแนวคิดนั้นถูกหรือผิด ยิ่งมีไอเดียเยอะยิ่งดี เพราะสามารถนำไอเดียที่ถูกเสนอมาต่อยอดเป็นงานชิ้นใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพได้


วัตถุประสงค์ของหลักการ Brainstorm (การระดมสมอง)

ในบริบทของการทำงานในองค์กร หลักการ Brainstorm มาปรับใช้ในการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็น เสนอมุมมองต่าง ๆ ร่วมกัน โดยวัตถุประสงค์หลักของ Brainstorm (การระดมสมอง) มีดังนี้

 


กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และหาไอเดียใหม่ ๆ

Brainstorm หรือการระดมสมองช่วยให้พนักงานสามารถคิดนอกกรอบ เสนอความคิดที่หลากหลาย โดยไม่ต้องกังวลว่าความคิดนั้นจะถูกหรือผิด เป็นไปได้หรือไม่ ซึ่งอาจนำไปสู่ไอเดียใหม่ ๆ ที่ไม่เคยคิดมาก่อน

 

ช่วยกันแก้ปัญหา

Brainstorm เป็นการที่พนักงานที่มีความคิด ประสบการณ์ที่ต่างกัน มาร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุ และคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ

 

ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล

การระดมสมองช่วยให้พนักงานได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น แลกเปลี่ยนข้อมูล ถกเถียงกันอย่างมีเหตุผล ช่วยกันคิด ช่วยกันตัดสินใจ ซึ่งอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่รอบคอบ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

พัฒนาความสัมพันธ์

Brainstorm ช่วยให้พนักงานหรือสมาชิกในทีมได้มีโอกาสรู้จัก เข้าใจ และทำงานร่วมกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดี และการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

7 หลักการ Brainstorm สำหรับผู้บริหาร

Brainstorm เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้บริหาร ช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์   หาไอเดียใหม่ ๆ แก้ปัญหา ตัดสินใจ และพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย แต่การระดมสมองให้มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีหลักการและแนวทางที่ชัดเจน ดังนี้


 

1. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน

ก่อนที่จะเริ่มทำการระดมสมองหรือระดมความคิด (Brainstorming) ผู้บริหารควรที่จะกำหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าการระดมสมองในครั้งนี้ต้องการสิ่งใด เช่น ต้องการหาไอเดียใหม่ ๆ ต้องการแก้ปัญหาในเรื่องใด และต้องการพัฒนาองค์กรในด้านใด เป็นต้น เพราะการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะส่งผลให้การระดมสมองมีทิศทางมากขึ้น

 

2. กำหนดวัน เวลา ในการ Brainstorm

การกำหนดวันและเวลาในการ Brainstorm นั้นเป็นการให้ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อระดมสมองในครั้งนี้ได้เตรียมตัว และเตรียมข้อมูลในพร้อมในเรื่องที่จะระดมสมอง อีกทั้งการเลือกช่วงเวลาในการระดมสมองยังเป็นวิธีการที่ดี เพราะสามารถเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมได้ เช่น หากต้องการหาไอเดียใหม่ ๆ ควรเลือกช่วงเช้า เพราะเป็นช่วงที่มีความคิดที่สดใส และมีความรู้สึกที่สดชื่น ทำให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ ได้ เป็นต้น ทั้งนี้ขอแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงการระดมความสมองในช่วงใกล้เที่ยง หรือใกล้เวลาเลิกงานนะคะ

 

ที่สำคัญระยะเวลาของการ Brainstorm ควรอยู่ที่ประมาณ 30 นาที หรือไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที นะคะ เพราะหากช่วงเวลา Brainstorm สั้นหรือยืดเยื้อเกินไปไม่ดีอย่างแน่นอน เพราะหากประชุมสั้นเกิด ก็อาจทำให้ได้ข้อมูลสาระที่ไม่ครบถ้วน หรือหากนานเกินไปก็จะทำให้ความคิดตัน หลุดประเด็น และเกิดความสับสนได้

 

3. จดบันทึกทุกไอเดีย

Brainstorm นั้นแน่นอนว่าย่อมมีไอเดียและแนวคิดต่าง ๆ ที่หลากหลายและจำไม่หมดเป็นแน่ เพราะฉะนั้น จำไม่หมด ก็จดดีกว่าค่ะ ผู้บริหารควรที่จะมีผู้จดบันทึกความคิดเห็นทั้งหมดที่เสนอมาในระหว่าง Brainstorm เพื่อนำมาวิเคราะห์ และพัฒนาต่อยอดต่อไป

 

4. ไม่ด่วนตัดสิน

แน่นอนว่าในหลายครั้ง ไอเดียที่เสนอมาเราอาจคิดว่าไม่สามารถทำได้หรือเป็นไปได้ยาก แต่อย่าพึ่งด่วนตัดสิน เพราะหัวใจสำคัญของการ Brainstorm คือ การแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ผู้บริหารต้องทำให้สมาชิกผู้เข้าร่วม Brainstorm รู้สึกว่าตนเองสามารถเสนอแนวคิดมาได้ และผู้บริหารก็จะรับฟังเป็นอย่างดี เพราะหากรีบด่วนตัดสินอาจไม่มีใครกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นออกมา ส่งผลให้อาจพลาดการได้รับแนวคิดดี ๆ ได้

 

5. คุยทีละเรื่อง ทีละหัวข้อ

เชื่อว่าการ Brainstorm หรือการระดมสมองในแต่ละครั้งไม่ได้คุยเพียงเรื่องเดียวอย่างแน่นอน ดังนั้น ควรที่จะคุยทีละเรื่อง ทีละหัวข้อ โดยไล่ลำดับความสำคัญของแต่ละเรื่อง เพื่อให้เกิดการโฟกัสไปในเรื่องเดียวกัน เพราะหากคุยหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน จะส่งผลให้เสียสมาธิ เกิดความสับสน และอาจหลุดประเด็นสำคัญได้

 

6. สรุปการระดมสมองและจัดหมวดหมู่ความคิด

หลังจากจบการ Brainstorm ผู้บริหารควรสรุป และจัดหมวดหมู่ความคิดที่พนักงานได้เสนอแนวคิดเข้ามา จัดกลุ่มแนวคิดที่ใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน และเรียงตามลำดับความสำคัญหรือความเป็นไปได้ เพื่อนำไปเป็นแผนงานและการวิเคราะห์ต่อไป

 

7. ติดตามการระดมสมอง

หลังจากการ Brainstorm เรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารควรติดตามผลการนำไอเดียจากการ Brainstorm ไปใช้ ประเมินผลลัพธ์ และนำมาปรับปรุงพัฒนาในการ Brainstorm ในครั้งต่อไปได้สรุป 7 หลักการ Brainstorm สำหรับผู้บริหาร

Brainstorm เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพทั้งสำหรับผู้บริหาร HR และพนักงานในองค์กร เพราะการ Brainstorm ถือเป็นการช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน อีกทั้งยังเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ เพื่อหาไอเดียใหม่ ๆ ในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ และที่สำคัญการ Brainstorm ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว เพราะบางหัวข้ออาจต้องใช้เวลามากกว่า 1 วันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนั่นเอง

โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้