PageView Facebook
date_range 21/02/2024 visibility 1571 views
bookmark HR Knowledge
VUCA World คืออะไร มีอะไรบ้าง เกิดจากอาชีพอะไร? - blog image preview
Blog >VUCA World คืออะไร มีอะไรบ้าง เกิดจากอาชีพอะไร?

คำว่า VUCA World ที่เริ่มได้ยินกันบ่อยมากขึ้น คืออะไร เกิดมาจากอาชีพอะไร มีอะไรบ้าง และ HR กับองค์กรควรรับมืออย่างไร


บทความเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ :

VUCA World คืออะไร และมีอะไรบ้าง?


VUCA World หมายถึง โลกที่เต็มไปด้วยความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ เป็นคำที่ใช้เพื่ออธิบายสภาวการณ์ของโลกในปัจจุบัน ซึ่งเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ยากที่จะคาดเดา ส่งผลต่อทั้งชีวิตส่วนตัว การทำงาน และธุรกิจ โดย VUCA นั้นย่อมาจาก ตัวอักษร ดังนี้  • V - Volatility : ความผันผวน การเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ไม่สามารถคาดเดาในสภาวะทางธุรกิจได้
  • U - Uncertainty : ความไม่แน่นอน คลุมเครือ ยากจะคาดการณ์ ความไม่มั่นใจและข้อมูลไม่เพียงพอต่อการตัดสินใจ
  • C - Complexity : ความซับซ้อน มีปัจจัยในสภาวะทางธุรกิจเกี่ยวข้องมากมาย
  • A - Ambiguity : ความคลุมเครือ กำกวม ตีความได้หลายแง่มุม และไม่ชัดเจน

VUCA World เกิดจากอาชีพอะไร


คำว่า "VUCA World" ไม่ได้เกิดจากอาชีพใดอาชีพหนึ่ง แต่เป็นคำอธิบายสภาวการณ์ของโลกในปัจจุบัน ที่มีแนวคิดส่วนหนึ่งมาจากเหตุการณ์วินาศกรรม 11 กันยายน ในช่วงปี 2020 ที่มหาวิทยาลัยทางทหารของอเมริกา The United States Army War College ด้วยแนวคิดที่ว่า “อย่าปล่อยอะไรให้เกิดขึ้นโดยไม่มีแผนการรับมือล่วงหน้า เพราะในสุดท้ายอาจจะเกิดความเสียหายมากมายเกินกว่าที่จะรับไหว” จนเกิดเป็นแนวทางใหม่ๆ เพื่อรับมือกับภัยคุกคาม หรือความไม่แน่นอนทุกรูปแบบ โดย VUCA World นั้นสามารถนำมาปรับใช้ เพื่อเตรียมแผนรับมือกับความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ ในอนาคตได้ดังนี้


เทคนิคการปรับใช้ VUCA World กับงาน HR


เมื่อ VUCA World มีผลกระทบโดยรวมต่อองค์กรทั้งหมด รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วย เพราะเมื่อธุรกิจมีความไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ HR จึงต้องทำหน้าที่ในการรับมือกับความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความกำกวมในสภาพแวดล้อม VUCA ให้ได้อย่างเหมาะสม โดยเทคนิคในการนำ VUCA World มาปรับใช้กับงาน HR มีดังนี้การเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรให้มีความยืดหยุ่น


สิ่งที่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด คือการพัฒนาให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เช่นเดียวกับการเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้บุคลากรสามารถปรับตัวและทำงานได้ในสถานการณ์ที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การฝึกอบรม การสนับสนุนจากโค้ชและการแนะนำ การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ และการสร้าง Feedback ต่างๆ ให้กับพนักงาน เป็นต้น


การสร้าง Teamwork ที่เข้มแข็ง


ท่ามกลางวิกฤตและปัญหามากมายที่เกิดขึ้น นอกจากกลยุทธ์รอบด้านที่ดีแล้ว การทำงานเป็นทีม ก็เป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันและขับเคลื่อนองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายร่วมกันได้อย่างดีที่สุด เพราะทีมที่ดีจะนำมาซึ่งความสมดุล เปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย สามารถร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างผลลัพธ์ที่ดีในสถานการณ์ที่ต่างกันได้


การสร้างแรงจูงใจและความสำเร็จของพนักงาน


ไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปเร็วแค่ไหนก็ตาม หากสามารถทำให้พนักงานรู้สึกมีแรงจูงใจในการทำงานและมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองให้ไปสู่ความสำเร็จ จะส่งผลต่อผลการดำเนินงานและความสำเร็จขององค์กรโดยรวมได้ในที่สุด เช่น การพัฒนาบทบาทที่เหมาะสม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การจูงใจด้วยรางวัล เป็นต้น


เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนงาน HR


สิ่งที่ขาดไม่ได้ในทุกสถานการณ์นั่นคือ การเรียนรู้และนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการบริหารงานของ HR เพราะการจะบริหารงานให้มีประสิทธิภาพนั้น เครื่องมือหรือตัวช่วยด้านเทคโนโลยีก็ต้องมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน ดังเช่น โปรแกรมบริหารงานบุคคล HumanSoft ที่ช่วยสนับสนุนงานในทุกๆ ด้านที่มีความยุ่งยาก ซับซ้อนให้กับ HR ไม่ว่าจะเป็นงานคิดเงินเดือน จ่ายเงินเดือน คิดภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม คำนวณเวลาทำงานของพนักงาน หักโควต้าวันลา คำนวณโอที บริหารสวัสดิการ หรือแม้กระทั่งการอบรมเพิ่มทักษะ หรือประเมินพนักงาน ทำให้การทำงานของ HR มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเติบโตไปพร้อมๆ กับองค์กรอย่างยั่งยืน


สรุป VUCA World กับการรับมือของ HR


ท่ามกลางความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของโลกในยุคปัจจุบัน การเข้าใจความหมายของ VUCA World เป็นทั้งอุปสรรคและโอกาสในการรับมือสำหรับ HR ที่จะสามารถปรับตัวและพัฒนากลยุทธ์การบริหารให้เหมาะสม วางแผนการแก้ไขปัญหาในอนาคตและช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ในที่สุด


โปรแกรมเงินเดือน HumanSoft
ทดลองใช้ฟรี 30 วันครบทุกฟังก์ชัน
  • บริการขึ้นระบบ ฟรี
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
  • ยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้